Asemakaavat

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma alueiden käytöstä eri tarkoituksiin. Asemakaavoja laaditaan alueelle, johon on suunnitteilla tiiviimpää rakentamista. Asemakaavassa näkyvät kaikki tontit, rakennusten paikat ja suurin sallittu kerrosluku, rakennusten käyttötarkoitus, kadun nimet yms. Pienet ja vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavahankkeet hyväksyy Orimattilan kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta. Pääasiassa asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Orimattilassa asemakaavoitettuja alueita on keskustassa, Pennalassa, Hennassa sekä Artjärvellä. Keskustassa on asemakaavoitettua aluetta yhteensä noin 1200 ha, Pennalassa 240 ha, Hennassa 26 ha ja Artjärvellä 180 ha. Lisäksi Mallusjärvellä Kotkanniemessä on voimassa ranta-asemakaava.

Voimaan tulleet asemakaavat päivitetään ajantasakaavaan. Ajantasakaavaan voit tutustua Orimattilan kaupungin karttapalvelussa.

Ohje asemakaavan hakuun karttapalvelusta

Kaavoitusohjelman kohteet Orimattilan karttapalvelussa

Vireillä olevat asemakaavahankkeet

Kaavan tavoitteena on liittää tarpeeton pysäköintialue osaksi viereistä teollisuuskorttelia.

Asemakaavamuutoksella kumotaan voimassa oleva Veljestentien pientaloalueen asemakaavaa. Alue säilyy kumoamisen jälkeen nykyisellään viljelykäytössä.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on siirtää nykyisen asemakaavan mukainen Jymylinnantien linjaus pohjoisemmaksi.

A214_Jymylinnantie OAS

A214_Jymylinnantie kaavaluonnos

A214_Jymylinnantie kaavaselostus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa Taidelinnan piha-aluetta ja varata Tullintien katualueelle tilaa liikennetarpeita vastaavasti. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta sijoittaa Tullintien varteen yksi uusi pienkerrostalo.

A213_Tullintie luonnoskartta

A213_Tullintie_kaavaselostus liitteineen

A213_Tullintie OAS

Lankilantie Pennalassa on nykyisellään osittain kaavoittamatonta katua, valtion hallinnoimaa maantietä tai kaupungin kaavoitettua katualuetta. Kaavalla muutetaan koko Lankilantie Pennalantien risteyksestä junaradalle saakka kaupungin katualueeksi.

A210_Lankilantie luonnoskartta

A210_Lankilantie kaavaselostus

A210_Lankilantie OAS

Kaavahankkeen tarkoituksena on laajentaa Pennalan Jokimäentien varrella sijaitsevaa työpaikka-aluetta. Alue on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 28.03. – 28.04.2024. Suunnitelmaan voi tutustua nähtävilläoloaikana Orimattilan kaupungintalolla (Erkontie 9, 2.krs) sekä kaupungin kotisivuilla (www.orimattila.fi).

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja lausunnot tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 28.04.2024 mennessä osoitteeseen:

kirjaamo@orimattila.fi tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

A207 Jokimäentie kaavaehdotus

A207_Jokimäentie kaavaselostus liitteineen

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on nostaa rakentamattoman kerrostalotontin kerroslukua kahdesta kolmeen ja kasvattaa rakennusoikeutta.

A204 Veteraanitien kerrostalo kaavaluonnos

A204 Veteraanitien kerrostalo selostus liitteineen

Lainvoimaisia asemakaavahankkeita

Kaavamuutoksella päivitettiin entisen paloaseman ja uuden pelastusaseman tonttien käyttötarkoitukset ja jaettiin rakennusalueet myyntiä varten. Toteutumaton parkkipaikka-alue muutettiin maantien suojaviheralueeksi.

A211_Pelastusasema asemakaavamuutos kaavakartta

A211_Pelastusaseman asemakaavamuutos kaavaselostus_liitteineen

 

Asemakaavamuutoksella lisättiin Lahti-Loviisa rata-alueelle kevytliikenteen tasoristeys Ravitieltä Villintielle. Viljasiiloille johtava sivuraiteen rata-alue poistettiin ja muutettiin katu- ja virkistysalueeksi. Ravitielle lisättiin levike autoliikenteen kääntöpaikaksi.

A208 Ravitien asemakaavamuutos_kaavakartta

A208_Ravitien asemakaavamuutos kaavaselostus

Hennan pientaloalueen pohjoisinta korttelia laajennettiin hieman siten, että korttelissa olevat pientalotontit leventyivät kadun puoleiselta sivultaan ja tontteja tuli yksi lisää. Tonteilla olevaa rakennusoikeutta ei lisätty.

A206 Neilikkakuja_kaavakartta

A206_Neilikkakuja kaavaselostus

Kaavamuutoksella lisättiin yhteen Sampolan teollisuuskortteliin rakennusoikeutta 6 600 k-m2. Rakennusoikeuden lisäys jakaantuu tasaisesti kullekin maanomistajalle omistetun maan pinta-alan suhteessa. Samalla tarkistettiin ympäristönsuojelumääräykset ajan tasalle.

A205_Messinkitie_kaavakartta

A205_Messinkitie_kaavaselostus

Helsingintie muutettiin katualueeksi kiertoliittymästä Tönnöön olevalta osuudelta. Helsingintien viereisiin tonttialueisiin tehtiin joitakin tarkistuksia ja muutettiin Kankaantien katualue toteutuneelle paikalle. Kankaantien länsipuolinen (rakentamaton) pysäköintialue muutettiin pienteollisuustontiksi.

A202_Helsingintien asemakaavan muutos kaavakartta

A202_Helsingintien asemakaava muutos kaavaselostus

Asemakaava sisältää 37 uutta omakotitalon rakennuspaikkaa, yhden rivitalolle tarkoitetun rakennuspaikan, kuusi rakennettua omakotitonttia, lähivirkistysalueita ja lähimetsiä Pennalassa. Kaava toteutetaan kahdessa osassa, ensimmäisenä Pennalantien puoleinen osa. Asemakaavalla muutettiin Rannanraitin linjausta.

A201 Porkkallio_kaavakartta

A201_kaavaselostus_liitteineen

Orimattila Porkkallio arkeologinen tarkkuusinventointi 2020

Katsaus Porkkallion kasvillisuuteen

Kaavamuutoksella lisättiin kaupan korttelin rakennusoikeutta siten, että S-Market voidaan laajentaa Prisma-kokoluokan myymäläksi. Jo puretun asuin- ja liikerakennuksen tilalle on osoitettu

pysyvä pysäköintialue. Erkontien vanha linjaus jää jalankulkualueeksi ja autoliikenne kiertää Puistotielle Erkonkaaren kautta. Tori on siirretty Erkontielle, liikekiinteistöjen väliin.

A198_kaavakartta_lainvoimainen

A198_kaavaselostus

A198 kaavaselostuksen liitteet

Kulttuuriympäristön selvitys

Liikenneselvitys

© Orimattila 2024 creative-crue logo