Vesihuoltoon liittyminen ja liittymisestä vapauttaminen

Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, jossa kohtuullisin kustannuksin on saatavilla riittävästi terveellistä talousvettä ja terveyden- ja ympäristönsuojelulain mukainen viemäröinti. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallisuta vesihuollon alueelliseeen yleissuunnitteluun. Päijät-Hämeen alueellisen vesihuollon turvaamiseksi ja koordinointia varten on perustettu oma alueellinen vesihuoltotyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.

Vesihuoltolaki tuli voimaan 1.3.2001 ja sen muutos 1.9.2014. Vesihuoltolain (10 §) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Orimattilassa vahvistettuja toiminta-alueita on Orimattilan Vesi Oy:n sekä kuuden vesiosuuskunnan alueilla.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:
1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
2. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2. kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisestä vapauttaminen
Liittämisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta Orimattilan ympäristövaliokunnalta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta myönnetään, jos:

1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;

2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

3. sekä lisäksi vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttämää talousvettä tai jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Vapautusta haetaan erillisellä lomakkeella. Haettaessa vapautusta jätevesiverkostosta täytetään lisäksi selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Jos haetaan vapautusta vesijohtoverkostosta, toimitetaan hakemuksen liitteenä tutkimustodistus kaivoveden laadusta, ellei kyseessä ole ns. kantovedellinen asunto. Tarvittavat lomakkeet löytyvät tämän sivun liitteistä.

 

Orimattilan vesihuolto

Orimattilassa vesihuollosta vastaa Orimattilan Vesi sekä kuusi vesiosuuskuntaa (Kuivannon Vesikunta, Vesiosuuskunta Villihiisi, Niinikosken vesiosuuskunta, Heinämaan vesiosuuskunta, Piikainkyrön Vesiosuuskunta sekä Koskusten vesiosuuskunta).

 

Heinämaan Vesiosuuskunta

Puheenjohtaja Petteri Pärhä
040 586 1189
petteri.parha(at)biomurskaus.fi

Koskusten Vesiosuuskunta

Puheenjohtaja Lassi Laurila
050 560 2367
lassi.laurila(at)phnet.fi

Vesilaitoshoitaja Joni Lahti
040 189 0974
joni.lahti(at)outlook.com

Kuivannon Vesiosuuskunta

kuivannon.vesikunta(at)gmail.com

Puheenjohtaja Jaakko Väyrynen

Varapuheenjohtaja Antero Nuuttila
0400 498834

Vesihuoltotukihenkilö Pekka Tuohiluoma
p. 0400 685 626
pekkatuohiluoma(at)hotmail.com

Niinikosken Vesiosuuskunta

Sihteeri Raili Siiskonen
050 545 6206
raili.siiskonen(at)phnet.fi

Jäsen Seppo Stark
044 271 4160
seppo.stark(at)gmail.com

Piikainkyrön Vesiosuuskunta

Puheenjohtaja Tuomas Hämäläinen
0400 494 253
tuoham(at)outlook.com

Vesiosuuskunta Villihiisi

Puheenjohtaja Solita Soinoja
050 527 8419
solita.soinoja(at)outlook.com

Varapuheenjohtaja Markku Vaara
045 125 6520
m.vaara(at)gmail.com

© Orimattila 2024 creative-crue logo