Rakentamisen tulee tapahtua maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen, rakentamismääräysten ja Orimattilan kaupungin rakennusjärjestyksen säädösten mukaisesti yleisesti hyväksi todettuja työtapoja ja -menetelmiä noudattaen.

Rakennuspaikka

Rakennuspaikan suuruus kaava-alueella määräytyy rakennuskaavan mukaisesti, muualla vähintään 5000 m2 lukuun ottamatta keskustaajaman osayleiskaava-aluetta ja Artjärven keskustan aluetta, Heinämaan, Kuivannon, Luhtikylän, Mallusjärven ympäristöineen, Niinikosken, Pakaan, Pennalan, Villikkalan ja Virenojan erikseen rajattuja kyläalueita, joilla alueilla rakennuspaikan koko vähintään 2000 m2. Rakennuspaikka voi olla oma tai vuokrattu määräajaksi.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Rakennuslupa haetaan ympäristövaliokunnalta, kun on kysymys uudesta julkisesta rakennuksesta, uudesta liikerakennuksesta, uudesta teollisuusrakennuksesta tai uudesta yli kaksi huoneistoa käsittävästä asuinrakennuksesta. Ympäristövaliokunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Muissa tapauksissa rakennusluvan käsittelee rakennustarkastaja.

Rakennustarkastaja tekee rakennuslupa- ja toimenpidelupapäätöksiä noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Luvat / ilmoitukset haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelussa täydennetään mm. seuraavia tietoja:

kiinteistön tiedot, rakennushankkeen tiedot, selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa (lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta oikeaksi todistettuna), rakennuskaavaote tai karttaote, jossa rakennuspaikka esitetty, rajanaapureiden kuuleminen. Naapureita ovat rajanaapurit sekä tien/teiden toisella puolella olevat vastakkaiset naapurit. Haja-asutusalueella isommalla tilalla naapurien kuuleminen suoritetaan 300 metrin säteellä rakennuspaikasta.

Pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat pääpiirustukset. Piirustusten tulee olla säännösten mukaan laaditut.
– asemapiirustus 1:500
– julkisivupiirustus 1:100 tai 1:50
– leikkauspiirustus, jossa on selvitetty rakenteet
– pohjapiirustus 1:100 tai 1:50
– hormipiirustus 1:20 tai 1:50

Mahdollisesti tarvittavat muut tiedot: energiaselvitys / -todistus, suunnitelma ja selvitys jätevesijärjestelmästä talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, liittymälupa yleiseen tiehen, mikäli rakennuspaikalle ei ole jo hyväksyttyä liittymää, ympäristölupapäätös hankkeista, joista se vaaditaan, poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu hankkeista, joissa sitä on edellytetty.

Toimenpideilmoitus

Rakennusjärjestyksessä erikseen mainituilta toimenpiteiltä edellytetään ilmoitusmenettelyä esim. ulkoverhouksen muuttaminen, vaja, leikkimökki (pohjapinta-ala 8–14 m2). Ilmoitus on tehtävä vähintään 14 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Rakennustarkastaja voi mainitun ajan kuluessa ilmoituksen vastaanotettuaan vaatia luvan hakemista toimenpiteelle. Toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, ellei rakennustarkastaja vaadi luvan hakemista ko. määräajan kuluessa.

Toimenpideilmoitukseen täydennetään mm. seuraavaa: selvitys toimenpiteistä, rajanaapureiden kuuleminen. Naapureita ovat rajanaapurit sekä tien / teiden toisella puolella olevat vastakkaiset naapurit. Haja-asutusalueella isommalla tilalla naapurien kuuleminen suoritetaan 300 metrin säteellä rakennuspaikasta, pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat pääpiirustukset.

Rakennuksen purkamislupa tai purkamisilmoitus

Rakennuksen purkaminen vaatii määrätyissä tapauksissa purkamisluvan hakemista.  Talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus vähintään 30 päivää ennen purkutyöhön ryhtymistä. Rakennuksen purkamisluvan myöntää rakennustarkastaja.

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamispäätöstä tarvitaan, jos aiotaan rakentaa toisin kuin maankäyttö- ja rakennuslaki, -asetus, kaava tai rakennusjärjestys määrää tai kyseessä on rakennuskielto.
Suunnittelutarveratkaisu rakentamiseen on tarpeen, milloin rakentaminen synnyttää taajamamaista rakennetta muualle kuin asemakaava-alueelle (MRL 16§).
Hakemukset laaditaan sähköisessä asiointipalvelussa ja päätökset tekee kaavoituspäällikkö. Lupien tarpeellisuudesta saa tietoa kaavoituspäälliköltä tai rakennustarkastajilta.

Maisematyölupa

Asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään ja alueella, jossa on voimassa rakennuskielto puiden kaataminen, maisemaa muuttava maanrakennustyö tai muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan. Maisematyöluvan käsittelee ympäristövaliokunta.

Puunkaatolupa

Puun kaataminen asemakaavoitetulla alueella tarvitsee kaupungin luvan (MRL 128 §). Puiden kaatamisesta asemakaavan mukaisilla rakennuspaikoilla päättää rakennustarkastaja. Maksuttoman puunkaatoluvan avulla varmistetaan, ettei puun kaatamisella ole haitallisia vaikutuksia maisemaan tai kaupunkiympäristöön.
Puunkaatoluvan yhteydessä arvioidaan, tarvitaanko puiden kaatamiseen asemakaava-alueella maisematyölupa. Maisematyölupa ei ole tarpeen, jos toimenpide on vähäinen.
Yksittäisten puiden kaataminen ei yleensä tarvitse maisematyölupaa, mutta jokainen kohde arvioidaan tapauskohtaisesti. Rakennuspaikan omistajan tai haltijan tulee valvoa rakennuspaikalla olevan puuston kuntoa.
Puunkaatolupa edellyttää katselmuksen paikan päällä, joka sovitaan puhelimitse rakennusvalvonnan kanssa. 

© Orimattila 2024 creative-crue logo