Pelkkä maa-aineslupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti maa-aineslain mukainen lupa.

Maa-aineksen murskaamiseen tarvitaan lisäksi ympäristölupa, jos samalla alueella murskataan yhteensä yli 50 päivää tai jos toiminta on tärkeällä pohjavesialueella. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella. Orimattilassa pelkät maa-ainesluvat valmistelee ja valvoo ympäristötarkastaja.

Maa-ainesten ottamisen luvat ja ilmoitus (ymparisto.fi)

Päätöksestä ja luvan valvonnasta peritään maa-ainestaksan mukainen maksu.

Lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa käyttöä varten asumiseen tai maa-ja metsätalouteen. Mikäli kotetarveotto on yli 500 m3, on asiasta ilmoitettava Orimattilan ympäristönsuojeluun. Maa-ainesten kotitarveotto muuttuu luvanvaraiseksi, kun maa-aineksia ryhdytään myymään.

Maa-ainesten kotitarveottoilmoitus

Kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten omaa tavanomaista ottamista asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-aineksien käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien ylläpitoon, mutta ei esimerkiksi metsäautoteiden rakentamiseen. Oma tavanomainen kotitarveotto voi tapahtua omalla maalla ja ottajana voi yleensä olla vain yksityishenkilö.
Kotitarveotto ei saa pohjavesialueella aiheuttaa pohjaveden laaadun vaarantumista. Pohjaveden pinnan päälle on aina jätettävä riittävä, yleensä 3-4 metrin suojakerros. Jos ottamisalueen pinta-ala on yli 1 ha on alueesta laadittava pohjaveden tarkkailusuunnitelma. Orimattilassa kotitarveottoilmoitukset käsittelee ja valvoo ympäristötarkastaja.
Kotitarveottajan on ilmoitettava Orimattilan valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus. Aina kun alueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 m3 maa-aineksia ja uusi ilmoitus tehdään aina, kun seuraava 500 m3:n määrä ylittyy.

Ottamistoiminnan päätyttyä ottamisalueesta tehdään jälkihoitosuunnitelma.

Maa-ainesten myyminen tai luovuttaminen toiselle vaatii aina maa-ainesluvan.

Kotitarveottoilmoitus löytyy Ympäristöhallinnon verkkopalvelun sivuilta.

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo