Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Orimattilassa
Kaupungin keskeinen tehtävä on Kuntalain (2015/40) mukaan edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja oman alueensa kestävää kehitystä. Lainsäädännössä määritellään myös erilaisia tehtäviä kaupungille, joiden kautta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään kaikilla toimialoilla, arkisessa perustyössä. Kuntalain lisäksi viittauksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on Sosiaalihuoltolaissa (1301/20149) sekä mm. Nuorisolaissa, laissa Ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, Alkoholilaissa, Tupakkalaissa ja asetuksessa Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja Terveydenhuoltolaissa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut osaltaan edistävät lakisääteisesti myös terveyden ja hyvinvointia jäsenkuntiensa alueella. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä hyvinvointikuntayhtymä vastaa muun muassa omaishoidon tukemisesta, sairauksien ehkäisystä, riskien varhaisesta tunnistamisesta ja tarjoaa asiantuntemusta kunnille.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kaupungissa sisältää kaiken toiminnan, joka vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja sen kokemiseen aina asuntopolitiikasta ravitsemukseen, elinkeino- ja turvallisuuspolitiikkaan. Yhteistyö ja verkostoitunut työskentely erilaisten hyvinvointitoimijoiden (yhdistykset, järjestöt, yhteisöt, kolmas sektori ja yritykset) kanssa on tärkeä osa kunnan hyvinvointityötä ja osallisuutta. Kaupungin tehtävänä on toimia ennen kaikkea toiminnan ”alustana” ja mahdollisuuksien luojana. Vastuu elämänlaadusta on myös asukkailla itsellään. Hyvinvointi syntyykin ihmisen itsensä, hänen läheistensä, lähiympäristönsä ja palvelujärjestelmän toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan yhteistuloksena.

Orimattilan kaupungissa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten hyvinvointia ja terveyttä  kuvaavien tietojen tuottamista, joiden pohjalta valtuusto päättää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tavoitteitteet. Tärkein hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaava lakisääteinen asiapaperi on laaja hyvinvointisuunnitelma, joka tehdään kerran valtuustokaudessa. Se arvioidaan valtuustokauden lopuksi (laaja hyvinvointikertomus). Laajaa hyvinvointisuunnitelman tavoitteita arvioidaan vuosittain valtuustolle annettavan hyvinvointiraportin muodossa. Lue julkaisuja tästä.

Elokuussa 2021 aloitti hyvinvointitoimiala ja hyvinvointivaliokunta, joka vastaa kaupunkitasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioista. Kaupunkiin on laadittu hyvinvoinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiorakenne, joka kertoo miten em. asioita edistetään ja johdetaan.

Maakunnallista hyvinvointityötä koordinoidaan Päijät-Hämeen liitosta.

Kaupunginvaltuusto tekee strategiset päätökset
Kaupungin ylin johto eli kunnanvaltuusto on vastuussa päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Valtuusto velvoittaa eri toimialat ottamaan hyvinvointi- ja terveysnäkökulmat huomioon omassa toiminnassaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen osallistuvat kaikju toimialat. Kaupungin johtoryhmä koordinoi toimintaa ja varmistaa ohjauksen ja resurssit. Johtoryhmän lisäksi Orimattilassa toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä, johon kuuluu eri hallinnonalojen virkamiesedustajia. Ohjausryhmä vastaa esimerkiksi hyvinvointikertomustyön ohjaamisesta sekä tukee eri tavoin toimialojen hyvinvointityötä. Osana ohjausryhmää on myös lakisääteinen ennaltaehkäisevän päihdetyön toimielin.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan muun muassa arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa. Tällä oikeutuksella tarkastuslautakunta voi ottaa aktiivisesti kantaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilaan ja kaupunign asettamien tavoitteiden toteutumiseen kunnassa.

Vaikutusten arviointi osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
Orimattilan kaupungin strategiassa mainitaan, että kaupunki on lapsiystävällinen ja panostaa erityisesti laadukkaisiin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluihin. Lapsivaikutusten arviointi on osa lapsiystävällistä toimintakulttuuria. Lapsivaikutusten arviointi on osa laajempaa ennakkovaikutusten arviointia ja vaikutusten seurantaa. Lapsivaikutusten arviointia tehdään tyypillisesti niissä tilanteissa, joissa päätöksillä ennakoidaan olevan merkittäviä vaikutuksia lapsiin. Lue lisää

Orimattila on Terve Kunta – verkoston jäsen
Terve Kunta -verkosto on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi vuonna 1996 perustettu verkosto, jota THL koordinoi. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate. Terve Kunta -verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa ja edistää alaa kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa. Orimattila hyväksyttiin verkoston jäseneksi vuonna 2020 toisena kuntana maakunnassa.

Hankkeet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Yhdessä mielessä – hanke, mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi
Hanketta toteuttavat tahot ovat hakijan lisäksi alueen kunnat sekä LAB-ammattikorkeakoulu, Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry, Lahden ensi- ja turvakoti ry, Lahden seurakuntayhtymä, Mente-Palvelut, Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö sr, Päijät-Hämeen mielenterveysseura ry, Lahden Seudun Kriisikeskus ja Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki Miete ry.

Hankkeessa pyritään lisäämään eri alojen ammattihenkilökunnan ja organisaatioiden mielenterveysosaamista ja muutoskyvykkyyttä vahvistavia taitoja. Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän eri toimialojen työntekijät ja eri järjestöjen toimijat. Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen asukkaat ja eri palveluja käyttävät asiakkaat. Orimattilassa erityinen kohderyhmä ovat varhaiskavatuksen ammattilaiset.

Mielenterveyssaamista vahvistetaan niin koulutuksen, työpajojen kuin yhdyspintatyöstä saatavan jaetun osaamisen kautta sekä kehittämällä toimintamalleja ja mielenterveysosaamisen johtamista. Hankkeen tuloksena rakennetaan yhteiskehittämisen avulla alueellinen toimintamalli mielenterveysosaamisen johtamiseen.

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo