Sporttihaku
Suomisportin Sporttihaku-palvelusta löydät paikkakuntasi urheilutarjontaa

Avustukset, vuorohaut ja palkitsemiset

Aikataulut

Kesävuorot: haettava viimeistään maanantaihin 25.3.2024 klo 15.00 mennessä.

Talvivuorot: haettava viimeistään maanantaihin 29.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Haettava viimeistään maanantaihin 25.3.2024 klo 15.00 mennessä.

Ehdotukset jätettävä viimeistään maanantaihin 25.3.2024 klo 15.00 mennessä.

Vuorohaut

Orimattilan kaupungin liikuntatilojen vakiovuorot ovat haettavissa seuraavasti:

Kesäkaudelle 2024

Hakuaika 25.3.2024 klo 15.00 mennessä.

Kesävuorohaun harjoitusvuorot myönnetään sisäliikuntatiloihin ajalle 3.6.-4.8.2024 ja ulkoliikuntapaikoille ajalle 29.4.-29.9.2024.

Talvikaudelle 2024-2025

Hakuaika 29.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Talvivuorohaun harjoitusvuorot myönnetään ajalle 5.8.2024-25.5.2025

 

Vakiovuorot kesälle 2024 sekä talvikaudelle 2024-2025 haetaan paperisella lomakkeella, joka toimitetaan määräaikaan mennessä joko sähköisesti liikunta(at)orimattila.fi tai postitse osoitteeseen:

Orimattilan liikuntapalvelut

Erkontie 9

16300 Orimattila

Kuoreen merkintä ”vakiovuorohakemus”

Tutustu näihin vakiovuorohakuohjeisiin ennen vuorohakemusta.

Seurojen vuorosuunnittelun helpottamiseksi julkistamme etukäteen vakiovuorojen myönnössä ykkösprioriteetillä olevat vuorot:

Vakiovuorohaun jälkeen vuoroja voit hakea:

Koulujen liikuntasalit
sähköpostitse nettivaraus(at)orimattila.fi

Muut liikuntapaikat
Orimattila Areena, uimahalli, kuntosalit, Vuorenmäen palloiluhalli, tekonurmikenttä sekä urheilukenttä: Tilavaraukset tehdään suoraan Timmi -tilavarausjärjestelmässä

Vuokrattavat tilat
Orimattilan kaupungin vuokrattavia liikuntatiloja ovat Orimattila Areena, Artjärven liikuntahalli, uimahalli, Artjärven kuntosali, Orimattila Areenan kuntosali, tekonurmikenttä sekä urheilukentät. Tutustu liikuntapaikkoihin tarkemmin Liikuntapaikat -sivulla

Koulujen liikuntasalien ja muiden kaupungin tilojen vuokraamisesta vastaa tilapalvelut.

Orimattila Areenan tapahtumista pitää täyttää oheinen ilmoitus 14 vrk ennen tapahtumaa

Orimattila Areenan tapahtumailmoitus

Avustukset

Toiminta- ja olosuhdeavustushakemukset tulee jättää kaupungintalolle, Erkontie 9, viimeistään 25.3.2024 klo 15.00 mennessä. Kuoreen tulee merkitä ”Liikuntayhdistysten avustushakemus”.

Hyvinvointivaliokunta voi myöntää avustuksia orimattilalaisille rekisteröidyille yhdistyksille liikuntatoimintaan. Liikunta-avustuksia voidaan myöntää myös alueellisen tai valtakunnallisen yhdistyksen paikalliseen toimintaan, joka on kirjanpidollisesti ja toiminnan tilastoinnissa / raportoinnissa erotettavissa Orimattilan toiminnan osalta erilliseksi.

Avustuksilla tuettavan toiminnan tulee tukea kaupungin strategian toteutumista. Hyvinvointivaliokunnan alaiset liikunta-avustukset jaetaan kerran vuodessa yleisavustuksena Orimattilan liikuntayhdistyksille. Avustusten myöntö perustuu aina hakemusvuotta edeltävän tilikauden toimintaan.

Uusi yhdistys on avustuskelpoinen rekisteröitymistä seuraavana kalenterivuonna. Yhdistykset eivät voi saada sekä liikunta-, kulttuuri- että nuorisoavustusta samalle toimintavuodelle. Avustuksia ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, joiden keskeinen tavoite on taloudellinen voitto, mainonta tai niihin rinnastettava toiminta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, joka on suoraan sidoksissa liiketoimintaan tai jonka keskeinen tavoite taloudellinen voitto tai varainkeruu. Samaan toimintaan, jotka kaupunki hankkii ostopalveluna ei myönnetä avustuksia.

Avustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa, avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Hakemukset on jätettävä kuulutuksen mukaisesti määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustuspäätökseen haetaan muutos kuntalain säätämässä järjestyksessä hyvinvointivaliokunnan alaisissa päätöksissä hyvinvointivaliokunnalta.

Puutteelliset hakemukset, joita ei ensimmäisen korjauspyynnön jälkeen ja ajallaan ole korjattu/täydennetty, jätetään käsittelemättä.

Jos avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta tai avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen, johon se on myönnetty/haettu, avustus takaisin peritään. Avustuksen käyttö on ilmettävä avustuksen saantivuoden toimintakertomuksesta, joka on toimitettava avustuksen myöntäneelle taholle.

Liikuntalaki (390/2015) määrittelee kunnan tehtäväksi yleisten edellytysten luomisen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:

 • järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;
 • tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
 • rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja Liikuntalaissa ”liikunnalla” tarkoitetaan kaikkea omatoimista ja järjestettyä liikunta- ja urheilutoimintaa paitsi huippu-urheilua.

Hyvinvointivaliokunta voi myöntää avustuksia orimattilalaisille rekisteröidyille liikuntayhdistyksille. Avustuksia voidaan myöntää myös alueellisen liikuntayhdistyksen paikalliseen toimintaan, joka on kirjanpidollisesti ja toiminnan tilastoinnissa / raportoinnissa erotettavissa Orimattilan toiminnan osalta erilliseksi. Yhdistyksen on oltava valtakunnallisen liikuntajärjestön jäsen ja yhdistyksessä on oltava vähintään 20 jäsentä. Avustuksilla tuettavan toiminnan tulee tukea kaupungin strategian toteutumista.

Hyvinvointivaliokunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten liikuntayhdistysten koko kauden jatkuvaan säännölliseen liikuntatoimintaan. Jaettavan määrärahan suuruus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja valiokunnan harkinnasta tämän avustussäännön puitteissa. Tämä määräraha jaetaan toiminta- ja olosuhdeavustukseen.

Avustusten jaossa huomioidaan erityisesti orimattilaisille lapsille ja nuorille järjestetty toiminta (alle 18-vuotiaat)

Liikuntayhdistysten toiminta-avustus jaetaan yhdistyksen normaaliin ja säännölliseen liikuntatoimintaan. Toiminta-avustuksen jakoperusteet määräytyvät yhdistyksen kokonaispistemäärän suhteessa kaikkien hakijoiden yhteispistemäärään. Toiminta-avustuksen osuus jaettavasta avustussummasta on min. 75%.

Toiminta-avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen edellisvuonna varsinaiseen liikuntatoimintaan käytetyistä menoista. Alle 100 € avustuksia ei myönnetä.

Avustuspisteytys:

Yhdistys ilmoittaa toiminnan tunnusluvut avustushaun yhteydessä hakulomakkeella. Tunnusluvut muutetaan pisteiksi ja pisteitä painotetaan kokonaispistelaskennassa tässä tärkeysjärjestyksessä:

 • ohjattujen harjoituskertojen määrä
 • matalan kynnyksen ja erityisryhmien liikuntatoiminta
 • jäsenmäärä
 • jäsenmäärän muutos

Yhdistyksen kokonaispistemäärä muutetaan euroiksi seuraavalla kaavalla: (Yhdistyksen kokonaispistemäärä / kaikkien yhdistysten yhteenlaskettu kokonaispistemäärä) * jaettava avustusmääräraha = yhdistykselle jaettava toiminta-avustus (pyöristettynä lähimpään 10 euroon).

Avustuspisteytys koostuu seuraavista kohdista:

 1. Jäsenmäärä, orimattilaiset jäsenet
 2. Jäsenmäärän muutos (edellinen vuosi)
 3. Harjoituskerrat / vuosi, osallistujia yksilölajeissa vähintään 4 ja joukkuelajeissa 8
 4. Orimattilassa järjestetyt pienet tapahtumat (osallistujia vähintään 50), ei normaali sarjatoiminta (nuorisoliikuntatapahtumat x2, kuntoliikuntatapahtumat x1, aikuisten huippu-urheilu x1)
 5. Orimattilassa järjestetyt isot tapahtumat (osallistujia vähintään 300), ei normaali sarjatoiminta
 6. Matalan kynnyksen maksuton liikuntatoiminta = loppukäyttäjälle maksutonta (vapaa-ajan harrastustoiminta, johon ei saada kaupungilta muuta tukea)
 7. Erityisryhmien liikuntatoiminta
 8. Kilpailullinen menestys
 • Joukkuelajit, sijoittuminen sarjoissa
 • Yksilölajit (yksilö-, viestijoukkueet, pari- ja joukkuekilpailut), sijoittuminen kilpailuissa

Olosuhdeavustusta voidaan myöntää liikuntatilojen käytöstä aiheutuviin suoranaisiin vuokrakuluihin sekä lajin luonteen vaatimiin olosuhdekuluihin (mm. vesi- ja sähkökustannukset) sekä harkinnan mukaan yhdistyksen hallinnassa olevan rakennuksen lämmitys-, sähkö-, ym. vastaaviin ylläpitokuluihin silloin kun rakennuksen ylläpito on perusteltavissa kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.

Olosuhdeavustus jaetaan % suhteessa hakevien tahojen hyväksyttävien kulujen kesken. Olosuhdeavustuksen osuus jaettavasta avustussummasta on max. 25 %. Avustus voi olla maksimissaan 50 % yhdistyksen liikuntaolosuhteisen ylläpitämisestä aiheutuvista hyväksyttävistä kustannuksista.

Olosuhdeavustuksen myöntämisen ehtona on laskutasoinen raportointi kuluista avustushaun yhteydessä. Avustus myönnetään vain laskuja sekä niihin liittyviä maksutositteita vastaan. Pelkkää laskua ei hyväksytä maksutositteena. Maksutositteet tulee toimittaa kuulutuksessa mainittuun päivämäärään mennessä.

Olosuhdeavustusta haetaan toiminta-avustushaun yhteydessä erillisellä lomakkeella. Yhdistys ilmoittaa olosuhteisiin liittyvät kustannukset avustushaun yhteydessä hakulomakkeella. Jaettava avustusmääräraha määräytyy seuraavalla kaavalla (pois lukien kartta-avustus, joka on kiinteä):

 • Yhdistyksen olosuhteisiin liittyvät kokonaiskulut / kaikkien yhdistysten hyväksyttyjen kulujen yhteenlaskettu kokonaiskulu) * jaettava avustusmääräraha = yhdistykselle jaettava olosuhdeavustus (pyöristettynä lähimpää 10 euroon)

Avustuskriteerit:

 1. kartta-avustus on kiinteä 2 000 € / vuosi, mutta avustus ei voi olla enempää kuin todelliset karttakulut (toimitettava karttakulujen maksutositteet, joista ilmenee karttakulujen kokonaiskustannus)
 2. hyväksyttävät tilavuokrat: tilavuokra-avustusta voidaan myöntää kaupungin ulkopuolisen liikuntatilan käytöstä, joka
  – on tila, jota Orimattilan kaupunki ei voi tarjota tunti-/tapahtumaperusteiseen vuokraukseen (liikunta- ja tilapalvelujen liikuntatilojen hinnaston tilat)
  – sijaitsee Orimattilan kaupungin alueella, tai perustellusti alle 18-vuotiaiden harjoittelussa myös lähikunnissa
  – on lajiharjoitteluun sopiva liikuntapaikka
  – kattaa koko vuoden kestävän harjoittelun
 3. hyväksyttävät olosuhteisiin (muut kuin liikuntatilat) liittyvät kulut:
  – ratojen/alueiden sähkö- ja vesilaskut silloin, kun kulut johtuvat säännöllisen liikuntatoiminnan harjoitteluolosuhteiden ylläpitämisestä.
 4. hylättävät kulut:
  – välineistöön (mm. liikuntavälineet, koneet, laitteet), materiaaleihin, jätehuoltoon, vakuutuksiin, kilpailuihin/tapahtumiin ja liikuntatoiminnan ulkopuoliseen toimintaan (mm. majoitus, juhlat ja tilaisuudet) liittyvät kulut sekä liikunta- ja tilapalveluiden liikuntatilahinnaston mukaisiin tilavuokriin.

Palkitsemiset

Orimattilan kaupunki palkitsee menestyneitä urheilijoita sekä ansioituneita seuratoimijoita vuosittain palkitsemissäännön mukaisesti.

Ehdotukset palkittavista seuratoimijoista sekä ansioituneista seuratoimijoista tulee toimittaa hakulomakkeella kaupungintalolle, osoitteeseen Erkontie 9, viimeistään 25.3.2024 klo 15.00 mennessä. Esityksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Orimattilan kaupunki, liikuntapalvelut, Erkontie 9, 16300 Orimattila.

Palkitseminen voi kohdistua kaupungin suoritusajankohtana kaupungin henkikirjoilla olevaan urheilijaan tai paikkakunnalle rekisteröityyn joukkueeseen tai järjestöön. Mikäli joukkuelajeissa enemmistö joukkueesta on orimattilalaisia, palkitaan kaikki joukkueen jäsenet. Muussa tapauksessa palkitaan vain orimattilalaiset urheilijat.

Palkitsemissäännön mukaan palkitaan urheilullinen menestys seuraavin kriteerein:

Suomen mestaruus yksilö- ja joukkuelajeissa
Yksilölajeissa maaotteluedustus ja SM-mitali tai näitä korkeammat saavutukset
Joukkuelajeissa maajoukkue-edustus tai näitä korkeammat saavutukset
Urheilijoiden lisäksi voidaan palkita ansioituneita, pitkäaikaisia seuratoimihenkilöitä, joilla on vähintään 10 vuoden aktiivinen toiminta järjestöissä tai valmentajan/ohjaajan huomattava menestyminen toiminnassaan.

Orimattilan kaupungin menestyneiden urheilijoiden ja ansioituneiden seuratoimijoiden palkitsemissääntö 16.2.2023 alkaen: Palkitsemissäänto 16.2.2023 alkaen

© Orimattila 2024 creative-crue logo