Orimattilan jätehuolto

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä jätehuoltoon.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä Orimattilan Artjärvellä sekä biojätteen osalta Orimattilan taajamassa. Jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteys Salpakierto Oy:n jätehuollon asiakaspalveluun.

Muilla alueilla on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Energiajätteen erilliskeräysvelvoite loppuu 1.7.2024 kaikilta asuinkiinteistöiltä.
1.7.2024 alkaen sekajäteastian pisin tyhjennysväli on 12 viikkoa kaikilla kiinteistöillä, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys, tai biojäte kompostoidaan ja kompostointi-ilmoitus on tehtynä. Pientalot (omakotitalo, paritalo, muu 1–4 huoneiston asuinkiinteistö) ja vapaa-ajan asunnot ovat voineet halutessaan vaihtaa 1.8.2023 alkaen energiajäteastiansa muovipakkausten erilliskeräykseen. Muovipakkausten erilliskeräys tilataan Salpakierto Oy:n asiakaspalvelusta:

Salpakierto.fi/asiointi/yhteystiedot

Täältä voit lukea lisää asiasta:

Salpakierto.fi/jatelakiuudistus

Salpakierto Oy hoitaa toimialueensa kuntien jätehuollon palvelutehtävät: jätteiden vastaanotto, jätteen käsittely, jätehuoltoon liittyvä palvelu- ja lajitteluneuvonta ja jätteiden kuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla.

 

OTA YHTEYS SALPAKIERTOON

 • kun tarvitset tietoa jätehuoltoon liittymisestä, jätehuoltomääräyksistä tai jätetaksasta
 • kun tarvitset tietoa jätteiden lajittelusta ja jätteiden keräyspisteistä
  jätehuollon perusmaksua koskevissa asioissa,
 • kun olet myynyt tai ostanut asuinkiinteistön, laskutusosoitteesi muuttuu tai laskussa on huomautettavaa
 • kun vakituinen/vapaa-ajanasuntosi sijaitsee kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella ja tarvitset kiinteistöllesi jätteenkuljetuspalvelua
  Asiakaspalvelu 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 8-16, asiakaspalvelu(at)salpakierto.fi.

Lahden seudun jätelautakunta (ent. Päijät-Hämeen jätelautakunta) on toimialueen kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka seuraa asumisessa syntyvän jätteen jätehuollon tilaa ja jätelainsäädännön toteutumista toimialueellaan. Tehtäviä ovat mm. jätehuoltomääräysten antaminen, jätetaksan hyväksyminen sekä jätemaksuista ja jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen.

Jätemaksuihin ja jätteenkuljetukseen liittyvät hakemukset ja ilmoitukset tehdään Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle (ent. Päijät-Hämeen jätelautakunta).

 • ilmoitus kompostoinnista (kun kompostoit biojätteet kiinteistöllä tai ilmoitat useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista)
 • ilmoitus kompostoinnin lopettamisesta (kun biojätteen kompostointi kiinteistöllä tai useamman kiinteistön yhteisen kompostorin käyttö lopetetaan kokonaan)
 • ilmoitus yhteisestä jäteastiasta (jätekimppa)
 • hakemus jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi (yli vuosi)
 • hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi yli 16 viikon
 • hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi
 • hakemus aluekeräyspistemaksun kohtuullistamiseksi

Sähköiset ilmoitus- ja hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta:

lahti.fi/jätehuollon asiointi ja lomakkeet

Paperisia lomakkeita on saatavilla Orimattilan kaupungin neuvonnasta.

Neuvonta hakemus- ja ilmoitusasioissa 044 416 4352 (ti klo 12-14, ke klo 12-14 ja pe klo 9-11) tai jatehuoltoviranomainen(at)lahti.fi

Lisätietoa jätehuollosta Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueella täältä:

lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto

Valvontaviranomaiset valvovat jätelain noudattamista, antavat tarvittaessa valvontamääräyksiä ja uhkasakkoja laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi, tekevät päätökset valvonta-asioissa ja käsittelevät niille kuuluvat ilmoitus- ja lupapäätökset.

 

OTA YHTEYS ORIMATTILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEEN (viranhaltijoiden yhteystiedot sivupalkissa)

 • kun huomaat puutteellisesta jätehuollosta johtuvaa ympäristö- tai terveyshaittaa tai roskaantumista,
 • kun järjestät yli 500 henkilön yleisötapahtuman, ilmoitus jätehuollon järjestämisestä on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Roskaaminen on kielletty kaikilla alueilla.

Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa, käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Roskaamista on myös risujen ja muun puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille kuten puistoihin ja metsiin.

Ympäristönsuojelu valvoo jätelain roskaamiskieltoa. Rakennusvalvonta valvoo asuttujen rakennusten pihojen ja rakennustyömaiden siisteyttä.

Roskaamisesta voi ilmoittaa kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta tai ottamalla yhteyttä ympäristönsuojelun tai rakennusvalvonnan viranhaltijoihin.

Asiasta voi tehdä myös rikosilmoituksen poliisille.

Roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaamansa alueen. Annetun puhdistamismääräyksen laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja/tai työn teettämiseen roskaajan kustannuksella.

Romuajoneuvon haltijan on toimitettava jätelain mukaisesti ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Kunta siirtää romuajoneuvot, jos ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuuteensa. Kunnan velvollisuus tulee voimaan, kun romuajoneuvon haltijalla on ollut kohtuullinen aika toimittaa ajoneuvo vastaanottopaikkaan.

Ilmoita romuajoneuvosta.

Valtion teillä siirroista vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Yksityisillä alueilla siirron järjestäminen kuuluu maanomistajalle tai sen haltijalle/edustajalle. Liikennettä haittaavat ajoneuvot siirtää poliisi.

Orimattilassa ilmoitukset ja yhteydenotot katualueilla tai yleisillä alueilla havaituista hylätyistä ajoneuvoista sekä romuajoneuvoista voi tehdä kaupungin sähköiseen palautejärjestelmään.

Jätteitä kerätään niiden tuottajilta ja syntypaikoilta ja kuljetetaan sekä välitetään sellaisiin laitoksiin, joissa ne voidaan hyödyntää tai loppukäsitellä. Jätteiden keräilijällä, kuljettajalla, välittäjällä sekä niitä varastoivalla ja käsittelevällä yrityksellä pitää Orimattilassa olla tarvittavat luvat.

Siirtoasiakirjojen tiedot tulee tallentaa SIIRTO-rekisteriin.

© Orimattila 2024 creative-crue logo