Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Kiinteistökohtaiset jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Hyvin hoidettu jätevedenkäsittelyjärjestelmä pienentää talousvesikaivojen, pohjaveden sekä lähivesistöjen veden laadulle koituvaa pilaantumisriskiä sekä parantaa lähiympäristön tilaa.

Kiinteistönomistajan kannalta olennaisinta on selvittää oman kiinteistön sijainti suhteessa vesistöihin ja pohjavesialueisiin. Pohjavesialueilla sekä rannan läheisyydessä (enintään 100 metrin etäisyydellä rannasta) uudistamisen määräaika on 31.10.2019. Jos kiinteistö sijaitsee muualla kuin ranta- tai pohjavesialueella, tulee sen jätevesijärjestelmä uusia silloin, kun kiinteistöllä tehdään toimenpidelupaa tai rakennuslupaa vaativia korjaus- tai muutostöitä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi vesikäymälän rakentaminen ja muut vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraiset korjaus- tai muutostyöt. Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla tulee noudattaa perustason puhdistusvaatimusta. Missään vaiheessa kiinteistöjen olemassa olevista jätevesijärjestelmistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset löytyvät hajajätevesiasetuksesta (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutoksesta (19/2017). Vaatimukset koskevat vain viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä. Uudisrakentamisessa puhdistusvaatimuksia on noudatettu vuodesta 2004 lähtien, joten uudistamistarve koskee vain ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä.

Perustason puhdistusvaatimus: Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.
Perustasoa tiukempi puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla (ranta- ja pohjavesialueet): Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset edellyttävät ranta-alueilla tiukempaa puhdistustasoa, jolloin kuormitusta on vähennettevä orgaanisen aineen osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta 40 prosenttia. Pohjavesialueilla jätevesien käsittelyn edellytyksenä on tiivis pohjarakenne. Puhdistettujen ja puhdistamattomien talousjätevesien maahan imeyttäminen on vähäisiä harmaita jätevesiä lukuun ottamatta pohjavesialueella kielletty. Kaikki jätevedet tulee johtaa joko umpisäiliöön tai puhdistetut jätevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle tiiviissä jätevesiputkessa.

Milloin puhdistustason on vastattava vaatimuksia?

Uudisrakentamisessa on kiinteistön jätevesijärjestelmän täytettävä yllä mainittu puhdistusvaatimus heti.

Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä jätevesien käsittelyn on täytettävä puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistön jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella.

Ranta- ja pohjavesialueet ovat nähtävissä Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelusta.

Jos jätevesijärjestelmän tehostaminen olisi kohtuutonta, kunta voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen puhdistustasovaatimusten noudattamisesta.

Kun rakennus sijaitsee yli 100 metrin etäisyydellä vesistöstä eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, pitää jätevesijärjestelmä saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä. Tälloin tulee noudattaa perustason puhdistusvaatimusta. Missään vaiheessa kiinteistöjen olemassa olevista jätevesijärjestelmistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Uudistusvaatimukset eivät koske kiinteistöjä, joilla on kantovesi ja kuivakäymälä. Kunnostusta ei tarvita myöskään, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä.

Ikävapautuksen perusteella uudistamisesta ovat vapautettuja sellaiset kiinteistön omistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja asuvat kiinteistöllä vakituisesti. Näilläkin kiinteistöillä kiinteistön omistajan tulee huoltaa järjestelmää siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistön haltijan vaihtuessa jätevesijärjestelmä täytyy laittaa kuntoon. Ikävapautusta ei sovelleta vapaa-ajan asuntoihin.

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

Kiinteistönomistajan on mahdollista hakea poikkeamista talousvesien käsittelyvaatimuksista ranta- ja pohjavesialueilla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta poikkeuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Poikkeaminen on tarkoitettu vain erikoistapauksiin ja sitä voi hakea, jos kiinteistö ollaan liittämässä jätevesiviemäriverkostoon lähivuosina tai jätevesijärjestelmän uudistamisen kustannukset ovat kohtuuttoman korkeat. Myös kiinteistön haltijan korkea ikä, pitkäaikainen työttömyys tai pitkäaikaissairaus voi olla perusteena poikkeuksen myöntämiselle. Jos kiinteistön omistus vaihtuu tai jätevesien määrä lisääntyy, myönnetty poikkeuslupa raukeaa. Kaikissa edellä mainituissa poikkeustapauksissa jätevesijärjestelmän on oltava käyttökuntoinen eikä jätevesistä saa aiheutua pilaantumista.

Ohjeet dokumenttien täyttämiseen

Varsinainen hakukaavake on lyhyt, siihen täytetään vain perustiedot kiinteistöstä ja valitaan syy, millä poikkeusta haetaan.
–  Ensimmäinen pyydetty liite on asemapiirros
–  Toinen pyydetty liite on kuvaus jätevesijärjestelmästä. Jos purkupaikkoja on useita, täytetään näitä kaavakkeita yksi / järjestelmä.
–  Poikkeamissyyt / perustelut on jaoteltu neljään (A-D) eri kohtaan, jolle jokaiselle on oma liitepohja
A = vähäisyys (näitä voi täyttää yhden tai useamman)
B = viemäriin liittäminen
C = kiinteistön tuleva käyttö
D = vähävaraisuus
– Koska poikkeus pitää hakea käsittelyjärjestelmäkohtaisesti, pitää perustelut olla jokaiselle liitteen 2 järjestelmälle

Mikäli haette vapautusta sosiaalisin perustein, hakekaa sosiaalitoimelta lausuntoa hakemuksen liitteeksi.

Sosiaalihuollon tavoittaa neuvontanumerosta 03 819 4850 arkisin klo 9-15 välillä.

Selvitys tai suunnitelma kiinteistön jätevesien käsittelystä

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla  pdfkirjallinen selvitys (53 KB) kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvityksen on sisällettävä kuvaus mm. jätevesien käsittelyratkaisusta, jätevesien purkupaikan sijainnista sekä muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot. Lisäksi selvityksessä tulee olla arvio jäteveden laadusta, määrästä ja ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta sekä arvio puhdistusvaatimusten täyttymisestä perusteluineen.

Selvitykselle asetetut vaatimukset on esitetty valtioneuvoston asetuksessa (157/2017). Kiinteistön jätevesijärjestelmää koskeva selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

Jos kiinteistön jätevesijärjestelmästä on tehty suunnitelma, selvitystä jätevesijärjestelmästä ei tarvita. Suunnitelma laaditaan silloin, kun rakennetaan uusi järjestelmä tai tehostetaan jo olemassa olevaa järjestelmää. Suunnitelman sisältö on hyvin samankaltainen selvityksen kanssa. Lisätietoa selvityksen ja suunnitelman sisällöstä on hajajätevesiasetuksessa.

Jätevesijärjestelmän käyttö ja huolto

Jätevesijärjestelmää on käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaan siten, että se toimii suunnitellulla tavalla ja että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täytetään. Jokaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä ja ne on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Yleisten käyttö- ja huolto-ohjeiden lisäksi tulee tarkastaa Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset, joissa voi olla määräyksiä mm. lietteen tyhjennyksestä.

Järjestelmän valinnassa huomioitava ympäristön vaatimukset

Jos rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai tehostetaan olemassa olevan jätevesijärjestelmän toimintaa, tätä koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen. Laadittu suunnitelma korvaa jätevesiselvityksen. Jätevesisuunnitelman on oltava pätevän suunnittelijan laatima.

Jätevesijärjestelmän valinnassa ja sijoituksessa on huomioitava ympäristön vaatimukset, kuten pohjavesi, vesistöt ja talousvesikaivot. Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan tarkempia määräyksiä mm. suojaetäisyyksistä sekä jätevesien käsittelystä ranta- ja pohjavesialueilla.

 

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo