Eläinten aiheuttamat vahingot

Korvausta voi hakea hirvieläinten, suurpetojen sekä rauhoitettujen lajien aiheuttamiin vahinkoihin, mikäli vahinko on kohdistunut viljelyksiin, eläimiin tai irtaimistoon. Lisäksi on mahdollista hakea avustusta rauhoitettujen lajien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen sekä niiden vahingoittamiseen, häirintään, pyyntiin tai tappamiseen.

Alla toimintaohjeet vahinkomenettelyihin.

 

Voit hakea korvausta suurpetojen aiheuttamista viljelys-, eläin- tai irtaimistovahingosta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Suurpetoja ovat karhu, ahma, susi ja ilves.

  • Viljelysvahinkona voidaan korvata pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko.
  • Eläinvahinkona voidaan korvata kotieläimelle, tuotantoeläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille aiheutunut vahinko.
  • Irtaimistovahinkona voidaan korvata elottomalle irtaimistolle aiheutunut vahinko.

Vahingosta ilmoittaminen:

Ilmoita suurpedon aiheuttama vahinko välittömästi meille maaseutupalveluihin joko puhelimitse, sähköpostilla tai Vipu-palvelussa. Tärkeintä on, että maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti.

Vahingon korvaaminen:

Toimita kirjallinen korvaushakemus Vipu-palvelussa tai lomakeella 131 kuntasi maaseutupalveluihin yhden kuukauden kuluessa vahingon arvioinnista.

Vahingot korvataan vain, jos näiden vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma korvauksen hakijaa ja kalenterivuotta kohti ylittää 170 euroa. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen.

Petovahingot – Ruokavirasto

Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista voit hakea korvausta Suomen metsäkeskukselta.

  • Viljelysvahinkona voidaan korvata pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko.
  • Eläinvahinkona voidaan korvata hirvieläinten kotieläimelle aiheuttamat vahingot.

Vahingosta ilmoittaminen:

Ilmoita hirvieläimen aiheuttama viljelys- tai eläinvahinko välittömästi meille maaseutupalveluihin joko puhelimitse tai sähköpostilla. Tärkeintä on, että maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee viljelys- tai eläinvahinkoa koskevan maastotarkastuksen, jossa hän toteaa ja arvioi vahingon sekä laatii vahinkoa koskeva arviokirjan. Maastotarkastuksessa voi olla läsnä korvauksen hakijan lisäksi riistanhoitoyhdistyksen edustaja.

Vahingon korvaaminen:

Toimita kirjallinen korvaushakemus (lomake 148) kuntasi maaseutupalveluihin yhden kuukauden kuluessa vahingon arvioinnista.

Vahingot korvataan vain, jos näiden vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma korvauksen hakijaa ja kalenterivuotta kohti ylittää 170 euroa. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen.

Hirvieläinvahingot viljelyksille ja eläimille – Ruokavirasto

Voit hakea ELY-keskukselta korvausta luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista sekä avustusta vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Rauhoitettuja lajeja ovat esimerkiksi joutsen, korppi, kurki ja valkoposkihanhi. Lue lisää rauhoitetuista lajeista TÄÄLTÄ.

Kun vahinko on jo sattunut, toimi näin:

  1. Tee sähköinen ilmoitus vahingosta heti sen havaittuasi. (Vahinkoilmoituksesta välittyy tieto kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka käy toteamassa ja arvioimassa vahingon sekä laatii siitä lausunnon ELY-keskukselle.)
  2. Hae korvausta sähköisen järjestelmän kautta. Korvausta tulee hakea viipymättä vahingon toteamisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana vahinko on tapahtunut.

Linkki vahinkoilmoitukseen ja korvauksen hakuun (sähköinen aluehallinnon asiointipalvelu) tai vahinkoilmoituslomake ja korvauksen hakulomake.

Korvauksen maksamisen yleisenä edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin. ELY-keskukset korvaavat vahinkoja vuosittain valtion tulo- ja menoarviossa ympäristöministeriölle osoitetun määrärahan puitteissa.

Avustusta vahinkojen ennaltaehkäisyyn:

Voit hakea avustusta sähköisen järjestelmän kautta viljelys- ja eläinvahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Ennaltaehkäiseviä keinoja, joihin avustusta voidaan myöntää ovat muun muassa erilaiset passiiviset karkottimet.

Linkki vahinkojen ennaltaehkäisemisen hakuun (sähköinen aluehallinnon asiointipalvelu) tai avustushakemuslomake.

Avustus-, korvaus- ja tukipäätökset antaa ELY-keskus. Maksatukset käsittelee KEHA-keskus.

 

Lupa rauhoitettujen lajien vahingoittamiseen, häirintään, pyyntiin tai tappamiseen. Linkki ohjeisiin sekä sähköiseen lupahakemukseen TÄÄLLÄ.

© Orimattila 2024 creative-crue logo