Orimattilan kulttuuri- ja hyvinvointiohjelma

Orimattilan sivistysvaliokunta hyväksyi vuonna 2022 Orimattilan kulttuuri- ja hyvinvointiohjelman vuosille 2023–2028. Tässä kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelmassa määritellään Orimattilan kulttuuritoiminnan kehittämisen keskeiset tavoitteet sekä esitellään toimenpide-ehdotuksia niiden saavuttamiseksi seuraavaksi viideksi vuodeksi kuntalakiin pohjaten. Toimenpide-ehdotukset on jaettu nopeisiin ja ketteriin sekä pitkäjänteisiin satsauksiin. Nopeat ja ketterät toimenpide-ehdotukset ovat suhteellisen pienillä ja kustannustehokkailla resursseilla toteutettavissa, kun taas pitkäjänteiset toimenpide-ehdotukset vaativat enemmän taustaselvittämistä sekä rahallisia resursseja ja useamman vuoden juurruttamista käytäntöön.

Ohjelman valmisteluun on osallistunut monialainen ohjausryhmä, jossa oli jäseniä Orimattilan kaupungin eri valiokunnista, paikallisten kulttuurijärjestöjen edustajia, paikallinen taiteilija, kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan edustajia sekä nuorisotoimen ja nuorisovaltuuston edustajat. Lisäksi kulttuurin asukasraadin jäsenillä oli mahdollisuus
kommentoida ohjelman luonnosta ja esittää omia näkemyksiään Orimattilan kulttuuritarjonnan kehittämiseksi keväällä ja alkukesällä 2022.

Ohjelman keskeisenä visiona on, että vuonna 2028 Orimattilan kulttuuritoiminta on monipuolista ja orimattilalaisilla on yhdenvertaisemmat mahdollisuudet kohdata taidetta ja kokeilla taiteen tekemistä arjessaan. Kulttuurilla on Orimattilassa tilaa kukoistaa ja se ammentaa vahvasta yhteistyöstä kaupungin omien toimialojen sekä paikallisten taiteilijoiden, kulttuuriyhdistysten ja muiden toimijoiden kuten yritysten välillä. Kukoistava kulttuurielämä tukee orimattilalaisten mielekästä arkea ja hyvinvointia ja toimii tulevaisuudessa myös kaupungin vetovoimatekijänä.

Toimenpide-ehdotuksia

Nopeat ja ketterät satsaukset

Kirjastoautossa jatketaan Liikkuva kulttuuritalo–hankkeen hengessä taide- ja kulttuuritarjonnan matkaan ottamista. Videotykin avulla voidaan esimerkiksi esittää lyhyt elokuvia, taidevideoita ja animaatioita ja resurssien mukaan kutsua kirjastoauton kyytiin taiteen ammattilaisia kuten kirjailijavieraita, muusikkoja, esitystaiteilijoita tai muita muiden taidealojen ammattilaisia.

Koostetaan Orimattilan julkisista taideteoksista ja taidekohteista saavutettava kartta tai vaikka ääniopas, joka kannustaa huomaamaan kaupungissa jo olevaa taidetta ja toimii myös vierailijoille tapana tutustua Orimattilaan.

Tuetaan kylillä tapahtuvaa taide- ja kulttuuritoimintaa nykyisen kaltaisilla toiminta-avustuksilla yhdistyksille.

Tuodaan taidetta enemmän kaupunkikuvaan – väliaikaisia teoksia voidaan toteuttaa esimerkiksi rakennusaitoihin ja kulttuuripalveluiden järjestämiä tapahtumia voidaan järjestää myös omien tilojen ulkopuolella kyläkouluissa, seuraintaloilla ja muissa tiloissa.

Tiivistetään yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä nuorisopalveluiden ja nuorten työpajan kanssa 1–2 kertaa vuodessa järjestettävillä yhteistapaamisilla, joissa suunnitellaan yhteistyössä kouluihin, päiväkoteihin, nuorisotaloihin ja nuorten työpajaan toteuttavaa taide- ja kulttuuriohjelmaa.

Kehitetään tiedotusta ja viestintää, niin että asukkaiden on mahdollista löytää kootusti kulttuuritapahtumat, paikat ja toimijat yhdestä paikasta ja saada tietoa ajankohtaisista asioista.

Pitkäjänteiset satsaukset

Avataan kaupungin omia tiloja kuten koulujen saleja, kuvataide- musiikki-, kotitalousluokkia ja Jymylinnaa sekä muita kaupungin omistamia tiloja ilmaiseksi tai madalletulla vuokralla kulttuuritoimijoiden ja asukkaiden omaehtoisen kulttuuritoiminnan käyttöön. Nykyisin liikuntaseurat ja yhdistykset saavat viisiportaisen luokituksen mukaan kaupungin tilavuokrista helpotusta. Selvitetään samanlaisen käytännön perustamista kulttuuritoimijoille ja yhdistyksille sekä myöhemmin asukkaiden omalle kulttuuritoiminnalle. Vaihtoehtoisesti selvitetään perustettavaksi kohdeapurahaa kulttuuritoimijoiden tilavuokrille.

Kartoitetaan yhdessä kaupunkikehitys- ja teknisten palveluiden kanssa kaupungin omista tulevista perusparannus- tai uudisrakennushankkeista kohdetta, jonka yhteydessä kokeillaan prosenttiperiaatetta. Prosenttitaiteen pilottikohteelle haetaan Taiteen edistämiskeskuksen taide rakentamisessa –avustusta ja hankinta tehdään
kohteesta riippuen joko avoimen taidekilpailun tai portfoliohaun kautta, jolloin saadaan samalla Orimattilalle näkyvyyttä taiteeseen satsaavana paikkakuntana.

Luodaan konsepti ja käytännöt Orimattilan kulttuuripalveluiden omien tilojen kotiseutumuseo, taidemuseo, kirjasto) asukkaiden oman taide- tai kulttuuritoiminnan joustavammalle käytölle ja pyritään järjestämään erityisesti nuorille ajanviettomahdollisuuksia esim. järjestämällä pidennetyt aukioloajat ja iltaohjelmaa säännöllisesti (esim. Kulttuuritalon yö -tapahtuma tai muu).

Taidetta voi kohdata myös verkossa. Kehitetään kulttuuripalveluiden verkkosivuja sekä seinätöntä taidemuseota. Jatketaan kirjailijalive – ja taiteilijalive Youtube-sarjoja ja tuotetaan taidetta ja kulttuuria näkyväksi ja koettavaksi myös verkkoon.

Ohjelma kokonaisuudessaan

Linkki Orimattilan kulttuuri- ja hyvinvointiohjelma 2023 – 2028

© Orimattila 2024 creative-crue logo