Osana HyTe-ohjausryhmää toimii myös lakisääteinen
kaupungin ennaltaehkäisevän päihdetyön toimielin (PETE
Orimattila). Lain (24.4.2015/523) 5§:n mukaan toimielimen
tehtävä on seuraava:

Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta
organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön
tehtävistä vastaavan toimielimen. Hyvinvointialue tukee
alueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja
kehittämisessä ja huolehtii 2 momentissa tarkoitetuista
ehkäisevän päihdetyön tehtävistä sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluissa.

Kunnan toimielimen ja hyvinvointialueen tehtävänä on:

 • huolehtia alueensa päihdeolojen seurannasta ja niitä
  koskevasta tiedotuksesta;
 • huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden
  vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille
  henkilöille ja koko väestölle;
 • lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien
  osaamista kaikissa tehtävissään;
 • esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia
  hallinnossaan, kunnassa erityisesti sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
 • huolehtia siitä, että aiemmissa kohdissa mainitut
  toimet sovitetaan yhteen kunnan ja hyvinvointialueen
  yhteistyössä sekä poliisin, alkoholilain (1102/2017) ja
  tupakkalain (549/2016) noudattamisen valvonnasta
  vastaavien viranomaisten, elinkeinoelämän ja
  erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien
  yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään
  päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien
  kanssa.

Kunnan ja hyvinvointialueen ehkäisevään päihdetyöhön
sovelletaan lisäksi, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 ja 7 §:ssä
säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä
sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

Ehkäisevän työn seudullinen koordinaatio

Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaation tavoitteena on sekä seudullisesti että alueellisesti

 • Kehittää, rakentaa, edistää ja tukea ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön, pelihaittojen ehkäisyn sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn koordinaatiota ja verkostoyhteistyötä.
 • Välittää ajankohtaista tietoa ja osaamista toimijoiden käyttöön.
 • Edistää ehkäisevän työn tunnettuuden ja osaamisen lisääntymistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa periaatteella ”ehkäisevä työ kuuluu kaikille”.
 • Mahdollistaa laajan yhteistoiminta-alueen laajuisen verkostoyhteistyön ja rakenteen toiminnan jatkuminen ja kehittyminen.

Seutukoordinaattori

 • Toimii seutukoordinaatioryhmien puheenjohtajana ja vastaa seudullisen ehkäisevän työn ja yhteistyön toteutumisesta.
 • Tekee tiivistä yhteistyötä aluekoordinaattoreiden kanssa ja osallistuu alueverkostotyön kehittämiseen.
 • Etsii ja rakentaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä sekä tekee sitä eri verkostoissa ja toimijoiden kanssa edistäen ehkäisevän työn näkökulmaa ja tekemistä osana kunkin toimijan perustyötä.
 • Seuraa alan ja aihepiirin keskustelua sekä välittää tuoreinta tietoa alueen toimijoiden käyttöön.
© Orimattila 2024 creative-crue logo