Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679) velvoittaa Orimattilan kaupunkia rekisterinpitäjänä ja rekisterinpitäjän lukuun suorittavia henkilötietojen käsittelijöitä huolehtimaan rekis-terinpidon, henkilötietojen käsittelyn sekä rekisteröityjen henkilöiden tietojen käsittelyn laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Orimattilan kaupungin tietosuojapolitiikassa määritellään, kuinka kaupungin kaikissa palveluissa ja toiminnoissa varmistetaan henkilötietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso sekä rekisteröityjen oikeudet.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on tallennettu.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä henkilörekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tietojen poista-misoikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostus-suunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja. Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna lomakkeella ja käymällä henkilökohtaisesti todentamassa henkilöllisyytensä Orimattilan kaupungintalolla, Erkontie 9, 16300 Orimattila.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Kaupungin tiedonhallinnon vastuut ja tietoturva- ja tietosuojapolitiikka sekä tietopyyntölomake ja tietojen oikaisupyyntö -lomake löytyvät tämän sivun Liitteet-palkista.

Tietosuoja ja tietosuojaselosteet

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Orimattilan Kaupunki
Y-tunnus 0129920-0
Erkontie 9, 16300 ORIMATTILA
kirjaamo@orimattila.fi

Rekisteriasioista vastaava
Hallintojohtaja Lilli Peltonen, 044 781 3602
lilli.peltonen@orimattila.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä Orimattilan kaupunki käsittelee henkilötietoja noudattaen soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) sekä tietosuojalakia (1050/2018).

Kun olet asiakkaana kaupungin palveluissa tai muutoin asioit kaupungin kanssa, kaupunki kerää henkilötietojasi siinä määrin, kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittelylle Orimattilan kaupungilla on aina oikeusperuste ja niiden käsittelyä valvotaan ja järjestelmien käyttöä seurataan.

3. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietolähteet

Orimattilan kaupunki kerää henkilötietoja eri rekistereihin tietojen käyttötarkoituksen mukaan. Henkilörekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, joista näet kunkin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset ja muuta tarpeellista tietoa, kuten kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterinyhteyshenkilö. Rekisteröidystä käsitellään vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista tietoa.

Orimattilan kaupunki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, kansallista tietoturvaohjeistusta ja hyviä käytänteitä. Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Tietoja kerätään myös Snoobi -analytiikkatyökalun avulla ja sivustolla on käytössä Facebook-pikseli (tietoa Facebookin tietosuojasta: https://www.facebook.com/business/gdpr). Näiden avulla parannetaan käyttökokemusta ja seurataan mainonnan tehokkuutta sekä kohdistetaan mainontaa uudelleen.

4. Henkilötietojen vastaanottajat ja tiedon siirto kolmansiin maihin

Orimattilan kaupunki ei siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Orimattilan kaupunki ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Orimattilan kaupunki käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palvelujentarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti tarkoitusten ja lakisääteisten vaatimusten puitteissa. Säilytämme erityyppisiä tietoja eripituisia aikoja. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita kaupungilla ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin kaupungin omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

6. Rekisteröidyn oikeudet ja pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä.

Henkilöllä on oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin.

6.1 Oikeus tietojen oikaisuun, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot, sekä poistamaan jonkin häntä koskevan henkilötiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

6.2 Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseen liittyen, silloin kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.

6.3 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Henkilöllä on oikeus siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli hän on itse toimittanut Orimattilan kaupungille omia henkilötietojaan ja niiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Tätä oikeutta ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

6.4 Oikeus peruuttaa suostumus

Henkilöllä on oikeus siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli hän on itse toimittanut Orimattilan kaupungille omia henkilötietojaan ja niiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Tätä oikeutta ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

6.5 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä, jonka henkilötietoja on kerätty kaupungin palveluissa, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi

7. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus

Henkilölle on ilmoitettava, asiaa kysyttäessä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen vai sopimukseen perustuva. Henkilölle on ilmoitettava, onko rekisteröidyn pakko ilmoittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset.

8. henkilötietojen käsittely ja profilointi

Henkilöllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, mikä perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Orimattilan kaupunki ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana henkilötietojen käsittelytoimintaa.

© Orimattila 2024 creative-crue logo