Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta on kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan toinen valiokunta, joka käsittelee rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun lupa-asioita.

Valiokunnan tehtävänä on neuvonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää ympäristöön sopeutuvaa rakentamista, sekä valvoa ympäristön laatua ja huolehtia niiden suunnittelusta ja kehittämisestä.

Ympäristövaliokunnassa on 5 jäsentä.

Katselmusjaosto

Ympäristövaliokunnassa on katselmusjaosto, johon valiokunta valitsee toimikaudekseen kolme (3) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä, kuin kuntalaissa on kunnanhallituksen jaostosta säädetty. Katselmukseen osallistuu asianomainen viranhaltija toimialallaan.

Tehtävät

Katselmusjaoston tehtävänä on suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, vesilain sekä ympäristönsuojelulain mukaiset katselmukset ja lisäselvitykset. Jaosto suorittaa myös rakennusjärjestyksen mukaiset siisteyskatselmukset, sekä muut mahdolliset toimialaansa liittyvät katselmukset ja kuulemiset.

© Orimattila 2024 creative-crue logo