Nähtävillä olevat suunnitelmat

Kaavahankkeet

Ajankohtaisista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa. Kaavoituskatsauksen laatimisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:ssä.
Kaavoitusohjelma on Orimattilan kaupungin maankäytön toimintaohjelma, jossa linjataan lähivuosien suunnittelun ja kaavoituksen painopistealueet ja keskeiset tehtävät.

Kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoitusohjelma 2024-2028 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.11.2023 § 82.

Kaavoitusohjelman kohteet Orimattilan karttapalvelussa

Katu- ja puistosuunnitelmat

Kadut ja puistot suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Kiinteistön omistajia tiedotetaan suunnittelusta ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa suunnittelun etenemiseen. Suuremmissa hankkeissa osallistuminen voi alkaa jo katusuunnitelman luonnosvaiheessa, jolloin suunnitelma esitellään alueen asukkaille ja muille toimijoille esim. yhteisessä asukastilaisuudessa.

Tavanomaisesti osallistuminen alkaa katusuunnitelmaehdotuksen myötä. Katusuunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRA 43 §). Nähtävilläolosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella, kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävillä olosta ilmoittavat kirjeet lähetetään suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvien kiinteistöjen omistajille.

Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä vähintään kahden viikon ajan kaupungin nettisivulla sekä Orimattilan kaupungintalolla.

Katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyy Orimattilan kaupungin kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta.

Muut ajankohtaiset hankkeet

Neoen Renewables Finland Oy hakee suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa aurinkovoimalan rakentamiseksi Uuteenkartanoon, Pakaan kylän pohjoispuolelle. Hankealue on noin 197 hehtaaria ja koostuu kymmenestä kiinteistöstä. Voimalan teho olisi noin 100 MWp. Alueelle tulisi aurinkopaneelien lisäksi 66 muuntamorakennusta ja sähköasema, kaapelit maan alle.

Saadun palautteen vuoksi hankesuunnitelmaa on muutettu. Suunnittelualuetta on laajennettu pohjoiseen, puron ympärille on jätetty leveämpi ekologinen käytävä, reunoille on tehty aluevarauksia maisemointia varten, aurinkopaneleita on poistettu talojen läheltä.

Suunnittelutarveratkaisu aurinkovoimalalle, Pakaa Uusikartano

Oikaisuvaatimus, suunnittelutarveratkaisu

Ptk-ote §150 Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta, oikaisuvaatimus

Valitus_hallinto-oikeudelle

Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan lausunto HHOlle

Hankekuvaus

Asemapiirustus

Asemapiirustus 1

Asemapiirustus 2

Asemapiirustus 3

Asemapiirustus 4

Asemapiirustus 5

Asemapiirustus 6

Asemapiirustus 7

Asemapiirustus 8

Asemapiirustus 9

Asemapiirustus 10

Yleissuunnitelma 1

Yleissuunnitelma 2

Yleissuunnitelma 3

Yleissuunnitelma 4

Yleissuunnitelma 5

Yleissuunnitelma 6

Hulevesiraportti

Hulevesiraportin liite

Luontoselvitys

Arkeologinen inventointi

Aluekatsaus

Ilmastovaikutusten arviointi

Maisemaselvitys

Vaikutusarviointi

Ensimmäinen kuulemiskierros

Hankekuvaus

Asemapiirustus 1

Asemapiirustus 2

Asemapiirustus 3

Asemapiirustus 4

Asemapiirustus 5

Asemapiirustus 6

Asemapiirustus 7

Asemapiirustus 8

Asemapiirustus_väritetty

Muuntamo

Aurinkopaneelirivistö

Aita ja portti

Sähköasema

Hulevesiselvitys

Luontoselvitys

Arkeologinen inventointi

Aluekatsaus

Ilmastovaikutukset

Maisemaselvitys

Vaikutusarvio

Rakennettavuusselvitys

 

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo