Kaivulupa

Työskenneltäessä kadulla tai muulla yleisellä alueella on työstä vastaavan (yleensä rakennuttaja) tehtävä ilmoitus kaupungille. Ilmoitus on kadulla tai yleisellä alueella tehtävästä työstä eli kaivulupa.

Ilmoitusvelvollisuus työstä katu- tai muilla yleisillä alueilla perustuu kadun ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 669/1978 muutoksen 547/2005 14a §:ään. Työstä vastaava on laissa määritelty ilmoitusvelvolliseksi kaupungille. Työstä vastaava voi myös antaa valtakirjalla lupahakemuksen tekemisen käyttämänsä urakoitsijan tehtäväksi, mikä ei kuitenkaan siirrä laissa määriteltyjä vastuita.

Kaivutyö voidaan aloittaa vasta, kun Orimattilan kaupunki on myöntänyt/hyväksynyt työlle kaivuluvan. Ilmoitusten avulla kaupunki valvoo katujen ja yleisten alueiden kunnossapitovastuun täyttymistä.

Kaivuluvan hakeminen

Kaivulupahakemus on tehtävä viimeistään 14 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Vika- ja vuototöistä ilmoitus on tehtävä viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä. Kaivulupaa haetaan Orimattilan kaupungin ” Kaivulupahakemus”-lomakkeella. Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Orimattilan kaupunki
Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala
PL 46 / Erkontie 9
16301 ORIMATTILA

kuoreen merkintä ”Kaivulupahakemus” Tai sähköpostilla luvat@orimattila.fi

Kaivuulupahakemus_Orimattilan kaupunki (pdf)

Kaduilla rakentamisen ohjeistus

Hakemukseen on liitettävä työn suunnitelmapiirustukset mittakaavassa 1:500, 1:1000 tai 1:2000 työn laajuudesta riippuen. Kaivuluvan saamista varten luvan hakija on velvollinen selvittämään, onko muita mahdollisia kaivu- tai sijoitusluvan hakijoita tulossa työskentelemään samalle alueelle.

Sijoituslupa

Sijoituslupa tarvitaan silloin, kun tarkoituksena on sijoittaa kadulle tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi putkia, johtoja tai muita vastaavia rakenteita.

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä kaivutöitä ilman Orimattilan kaupungin lupaa. Kaivuluvan myöntämisen edellytyksenä on viranhaltijan myöntämä sijoituslupa. Poikkeustapauksissa sijoituslupaa ei tarvita, mutta kaivulupa tarvitaan aina. Sijoituslupaa ei tarvita pienimuotoisissa, yleensä alle 20 metrin pituisissa kiinteistöliittymissä silloin, kun katua ei aliteta. Sijoituslupaa ei myöskään tarvita kaapeliasennuksissa, kun kaapeliputkitus on jo valmiiksi asennettu.

Sijoitusluvan hakeminen

Sijoituslupahakemus, suunnitelmakarttaliite (PDF) ja lupaan liittyvät kysymykset lähetetään osoitteeseen:

Orimattilan kaupunki
Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala
PL 46 / Erkontie 9
16301 ORIMATTILA

kuoreen merkintä ”sijoituslupahakemus” Tai sähköpostilla luvat@orimattila.fi

Sijoituslupahakemus Orimattilan kaupunki (pdf)

Kaduilla rakentamisen ohjeistus

Hakemuksen liitteet:

Sijoituslupahakemukseen on aina liitettävä luvanhakijan tekemä suunnitelmakartta (PDF), josta kaapelin, putken tms. sijainti selviää tarvittavalla tarkkuudella, esim. 1:500 tai 1:1000. Jos hanke on laaja, voi koostekartta olla liitteenä.
Tarvittaessa luvan liitteeksi voi laitaa valokuvia tai muita asiakirjoja.

Ohjeita suunnittelijalle

Kaukolämpö- ja kaasuputkien sekä vähintään 20 kV:n kaapeleiden sijainti on määritettävä tarkasti joko koordinaatein tai katualueen rajoihin sitoen. Kaukolämpö- ja kaasuputkien osalta suunnitelmista on selvittävä myös rakenteiden korkeusasema ja niiden muutokset. Suunnitelmaan on sisällytettävä selvitys putkien risteilyistä rakennettuun verkkoon nähden.
Suunnitelman pohjana tulee olla ajantasainen kantakartta, jossa näkyy myös vesihuoltoverkosto. Suunnittelijan on selvitettävä kohteessa olevat kaapelit ja muut maanalaiset johdot ja rakenteet.
Käsittelyaika

Lupahakemus tulee tehdä merkittävimmistä kohteista riittävän ajoissa, vähintään 3–4 viikkoa ennen töiden aloittamista. Sijoitusluvan käsittelyaika hakemuksen saapumisesta on 1–2 viikkoa, riippuen samanaikaisesti käsiteltävien muiden lupien määrästä sekä hankkeen laajuudesta ja vaikeudesta.

Luvan voimassaolo

Sijoituslupa on voimassa myöntämispäivästä lähtien kaksi vuotta. Lupa on haettava uudelleen, mikäli suunnitelma tai alueen olosuhteet muuttuvat merkittävästi.

 

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo