Muut ilmoitukset

Kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten omaa tavanomaista ottamista asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, maa-aineksien käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien ylläpitoon, mutta ei esimerkiksi metsäteiden rakentamiseen. Oma tavanomainen kotitarveotto voi tapahtua omalla maalla ja ottajana voi yleensä olla vain yksityishenkilö.
Kotitarveotto ei saa pohjavesialueella aiheuttaa pohjaveden laadun vaarantumista. Pohjaveden pinnan päälle on aina jätettävä riittävä, yleensä 3-4 metrin suojakerros. Jos ottamisalueen pinta-ala on yli 1 ha, on alueesta laadittava pohjaveden tarkkailusuunnitelma.

Kotitarveottajan on ilmoitettava kunnan valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, AINA kun alueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 m3 maa-aineksia ja uusi ilmoitus tehdään AINA, kun seuraava 500 m3:n määrä ylittyy.

Ottamistoiminnan päätyttyä ottamisalueesta tehdään jälkihoitosuunnitelma.

Maa-ainesten myyminen tai luovuttaminen toiselle vaatii aina maa-ainesluvan.

Ilmoitus_kotitarveotosta (word)

Ilmoitus_kotitarveotosta (pdf)

Lannan levitys syksyllä on tehtävä lokakuun loppuun mennessä. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti, jos lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi.

Poikkeamisesta tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen vastataan kirjeellä.

Ilmoitus_lannan_levityksesta_poikkeustilanteessa (word)

Ilmoitus_lannan_levityksesta_poikkeustilanteessa (pdf)

Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita voidaan poikkeustilanteissa varastoida aumassa pellolla. Perusteltuja syitä lannan aumavarastoinnille ovat työtekniset syyt (esim. auman teko ennen kelirikkoa) tai hygieeniset syyt (lannassa olevat taudinaiheuttajat).

Aumavarastoinnilla ei voi korvata puuttuvaa lantalan tilavuutta.

Ilmoitus lannan tai orgaanisen lannoitevalmisteen varastoimisesta aumassa tehdään vähintään 14 vuorokautta ennen auman perustamista. Ilmoitukseen vastataan kirjeellä.

Ilmoitus_lannan_varastoinnista_aumassa (word)

Ilmoitus_lannan_varastoinnista_aumassa (pdf)

Käytöstä poistettu polttoneste- tai kemikaalisäiliö on tarkastutettava ja sen käytöstä poistamisesta on tehtävä ilmoitus palo- ja pelastustoimelle. Käyttämätön säiliö on jätettä, joka on toimitettava puhdistettuna asianmukaisesti käsiteltäväksi tai hyötykäyttöön.

Jos poistaminen on teknisesti vaikeaa tai muuten kohtuutonta, voi käytöstä poistetun polttoneste- tai kemikaalisäiliön jättää maaperään.

Maaperään jättämisestä on ilmoitettava ympäristönsuojeluun. Ilmoituksen liitteeksi tarvitaan todistus säiliön puhdistuksesta ja käytöstä poistamisesta. Jos säiliön jättämistä maaperään perustellaan rakenteiden vaarantumisella, tarvitaan lisäksi rakennustarkastajan lausunto. Ilmoitukseen vastataan kirjeellä.

Ilmoitus öljysäiliön jättämisestä maahan (word)

Ilmoitus öljysäiliön jättämisestä maahan (pdf)

Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliötä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muuta niihin verrattavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.  Maaperää pilaavia aineita ovat esimerkiksi: öljyt, raskasmetallit (kuten lyijy, elohopea) ja torjunta-aineet.

Mikäli maaperä tai pohjavesi jostain syystä pilaantuu, aiheuttaja on velvollinen viivyttelemättä ilmoittamaan siitä valvontaviranomaiselle ja puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Viime kädessä kukin kunta vastaa maaperän puhdistamisesta.  Onnettomuustilanteissa pelastuslaitos on mukana ensitorjunnassa.

Ilmoitus pilaantuneesta maaperästä tehdään paikalliselle ELY-keskukselle. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä annetaan tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä sekä tarkkailusta.

Kaikista viranomaisten tiedossa olevista pilaantuneista maista pidetään valtakunnallista rekisteriä, joka on pääosin julkinen. Kiinteistöomistajan tulee muistaa, että maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on nykyisin esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperän tai pohjaveden pilaantumista sekä alueella mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista tai puhdistustoimenpiteistä.

Orimattilassa ylijäämämaiden hyödyntämisestä tehdään ennen toiminnan aloittamista ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle lupatarpeen arviointia varten lomakkeella ylijäämämaat. Toiminnan luvanvaraisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Ilmoituksen käsittely on maksullista.

Lomake, ylijäämämaat (pdf)

Ympäristöministeriö on ottanut kantaa ylijäämämaiden hyödyntämisen luvanvaraisuuteen pellonparannustarkoituksessa muistiossaan 3.7.20215 seuraavasti:

Rakentamistoiminnassa syntyvien maa-ainesten käyttö pellonparannukseen
Toiminnan luvanvaraisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Perusteita sille, että tällaiseen tarkoitukseen käytettävä pilaantumaton maa-aines ei ole jätettä, voivat olla muun ohella seuraavat seikat:

1.       Kaivettu maa-aines aidosti korvaa kyseiseen tarkoitukseen käytettävää muuta ainetta; ts. pellon korotus esitetyssä määrin on oikeasti tarpeen ja maanviljelijä hankkisi maa-aineksen muualta, ellei kyseistä rakennustoiminnan sivuvirtana syntyvää maa-ainesta olisi tarjolla.

2.       Saako maanviljelijä rakentajalta korvauksen maa-ainesten vastaanotosta? Jos saa, niin maa-aineksen tarve on toissijaista maa-aineksen vastaanotosta saatavaan taloudelliseen hyötyyn nähden.

3.       Maa-aineksen käytöstä on oltava suunnitelma, jossa mm. määritellään maa-aineksen käytön tekniset edellytykset sekä tarvittavien maa-ainesten määrä (kuutioina tai kuutioina) ja toiminnan kesto ja jonka avulla osoitetaan, että maa-aineksen käytölle on todellinen tarve ja että maa-aines tulee hyödynnetyksi jokseenkin välittömästi.

4.       Maa-aines vastaa laadultaan sellaisia maa-aineksia, joita muutoinkin –ilman nyt tarjolla olevaa rakennustoiminnan sivuvirtana syntyvää maa-ainesta- voitaisiin käyttää mainittuun tarkoitukseen kyseisellä peltoalueella.

5.       Kaikkien pellolle toimitettavien maa-ainesten pilaantumattomuus varmistetaan riittävällä laadunvarmistusjärjestelmällä.

6.       Maa-aineksen käyttö täyttää kaikki asiaankuuluvat kyseistä tuotetta sekä ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat vaatimukset.

7.       Toiminnasta ei kokonaisuutena arvioiden aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vähäisiä määriä puhdasta betoni- ja tiilijätettä voi hyödyntää maarakentamisessa ilmoittamalla siitä ympäristönsuojeluun. Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä 3. luvussa, 7 §:ssä on tarkemmat määräykset. Ilmoitus tehdään ympäristöhallinnon verkkopalvelun lomakkeella. Ilmoituksen johdosta tehdään maksullinen päätös.

Jos jätettä hyödynnetään esim. pysäköintialueilla tai teollisuusalueiden varastointikentillä tai teillä yli 500 tonnia, ilmoitus tehdään ELY-keskukseen.

Ympäristöhallinnon verkkopalvelu/ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa

© Orimattila 2024 creative-crue logo