Pohjavedet

Pohjavedellä tarkoitetaan maaperään ja kallioperän halkeamiin varastoitunutta vettä. Pohjavettä on käytännössä kaikkialla. Luokitellut pohjavesialueet tarkoittavat alueita, joilla pohjavettä muodostuu ja on hyödynnettävissä niin paljon, että vettä voi tarvittaessa käyttää yhdyskunnan vedenoton tarpeisiin.

Pohjavesialueet luokitellaan kahteen luokkaan niiden vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella.

Orimattilan pohjavesimuodostumat ovat pääosin pienialaisia. Hyvin vettä johtavat hiekka- ja sorakerrokset ovat monin paikoin peittyneet siltti- ja savikerrosten alle. Suurimmat pohjavesimuodostumat ovat pohjois-eteläsuuntaisella pitkittäisharjujaksolla, jolle myös kaupungin keskustaajama sijoittuu.

Orimattilan pohjavesialueet kartalla (pdf)

Jo pelkkä pohjaveden laadun ja määrän vaarantaminen on kiellettyä.

Orimattilalla on oma pohjavedensuojelusuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa.

Suomen pohjavesiriskeistä ja riskien vähentämisestä lisätietoja www.vesi.fi sivustolta.

© Orimattila 2024 creative-crue logo