Marjat
Sienet

Jokamiehenoikeudet
Taustalähde: Ympäristöministeriön 31.5.2016 esite JOKAMIEHENOIKEUDET -lainsäädäntöä ja käytäntöä

Suomessa jokamiehenoikeudet ovat varsin laajat. Niitä voivat käyttää kaikki Suomessa asuvat ja oleskelevat henkilöt, niiden käyttöön ei tarvitse lupaa tai suostumusta, niiden käyttöä ei saa estää perusteettomasti, niiden käytöstä ei saa periä maksua, niiden käyttö ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä, alueen käyttöön jokamiehenoikeudella ei vaikuta se kuka alueen omistaa, ne eivät koske piha-alueita, viljelyksiä ja muita erityiseen käyttöön otettuja alueita.

 

Jokamiehenoikeudet lyhyesti:
Saat

liikkua jalan, hiihtäen tai polkupyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (kuten viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)
oleskella tilapäisesti siellä missä liikkuminenkin on sallittua (kuten telttailla riittävän etäällä asumuksista)
poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kukkia
onkia ja pilkkiä
kulkea vesistössä ja jäällä.

Et saa

aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
kaataa tai vahingoittaa puita
ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
häiritä kotirauhaa
roskata
ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa; harjoittelu/kilparatojen ja yksittäisten tapahtumien osalta ota yhteyttä Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaiseen

kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

 

Jokamiehenoikeuksista puhuttaessa paikallinen ympäristöviranomainen katsoo käytännön kokemuksen kautta tarpeelliseksi nostaa muutamia asioita esille Orimattilassa liikuttaessa ja asuttaessa:

Liikkumisesta

Jokamiehenoikeudella jalan, hiihtäen, pyöräillen ja ratsain liikkuminen on yleensä sallittua luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa.

Asumusten pihoille ei saa mennä luvatta.

Viljelyksessä olevilla pelloilla ja muilla vastaavilla alueilla ei saa liikkua, koska siitä voi aiheutua vahinkoa.

Talvella lumi voi peittää alleen herkät taimet tai muun viljelyksen, joka voi vaurioitua mm. ratsastettaessa.

Tahallinen kotirauhan rikkominen on kielletty. Kotirauhan rikkomista on mm. luvaton tunkeutuminen kotirauhan suojaamalle alueelle tai metelöinti. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat mm. asunnot, loma-asunnot, teltat, asuntovaunut, asuttavat veneet sekä yksityiset piha-alueet ja niihin välittömästi liittyvät rakennukset. Toisen pihamaata ei saa käyttää kulkutienä.

Kotirauhan tyyppisen julkisrauhan suojaamia paikkoja ovat mm. teollisuuden ja maatalouden tuotantolaitokset piha-alueineen.

Luonnonsuojelualueilla voi olla liikkumista koskevia rajoituksia.

Ratsastus on jokamiehenoikeutta, mutta se voi kuluttaa maastoa ja tiestöä. Jos ratsastus aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai vahinkoa puustolle tai tiestölle, siitä tulee sopia maanomistajan kanssa. Muuhun kuin ratsastukseen tarkoitetut ulkoilureitit eivät juuri sovellu ratsastukseen, koska hevosten kaviot rikkovat reitin pinnan.

Yleiset tiet on tarkoitettu kaikille.

Yksityisillä teillä (esim. mökkitiet ja metsätiet) saa kulkea jokamiehenoikeudella jalkaisin, polkupyörällä ja ratsain. Yksityisillä teillä voi olla moottori- ja hevosajoneuvoliikennettä koskevia rajoituksia. Yksityisellä tiellä tarvitaan tieosakkaiden tai tiekunnan lupa sellaiseen toimintaan, joka lisää selvästi tien kunnossapitokustannuksia.

Moottoriajoneuvolla ei saa ajaa maastossa maa-alueella ilman maanomistajan lupaa. Pelkkä maanomistajan lupa ei aina riitä. Toiminnasta riippuen kyseeseen voi tulla joko maastoliikennelain mukainen lupa (maastoliikennelaki 30 §) tai ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa (ympäristönsuojelulaki 27 §; taulukko 2, kohta 12.Liikenne, d) Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata). Yksittäisen tapahtuman järjestämisestä on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos tapahtumasta on odotettavissa haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Eli järvelle, pihalle, pellolle tai metsään ei voi useinkaan perustaa omaan tai muiden käyttöön harjoitus/kilparataa tai tapahtumarataa moottoriajoneuvoille pelkällä maanomistajan luvalla.

Järven jäällä ajaminen on sallittua, ellei sitä ole erikseen rajoitettu jollain järvellä kuten tilanne on Mallusjärvellä.

Moottorikelkalla ei saa ajaa tiellä, mutta tarvittaessa kelkalla saa ylittää tien tai sillan. Talvella moottorikelkalla tien ojassa ajaminen synnyttää yleensä paannejäätä, joka keväällä aiheuttaa tulvatilanteita ja vaurioittaa teitä. Muuten jokainen saa kulkea vesillä ja jäällä. Vesillä liikkuminen ja oleskelu ei saa kuitenkaan aiheuttaa tarpeetonta häiriötä.

Vettä voi ottaa talousvedeksi ja peseytymiseen.

Koiraa ei saa päästää kytkemättömänä kuntopolulle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, torille, urheilukentälle eikä yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle.

Kalanpyydykset on kierrettävä riittävän kaukaa eikä rannasta tai veneestä tapahtuvaa kalastusta saa häiritä. Jatkuva häiritsevä ajaminen moottoriveneellä asutun rannan läheisyydessä on kielletty.

Lintujen ja muiden eläinten pesintää ei saa häiritä.

Metsästäessä ja kalastettaessa ei saa rikkoa kotirauhaa eikä roskata tai vaurioittaa luontoa.

Tilapäisestä oleskelusta ja leiriytymisestä

Uimarannoilla telttailu ei yleensä ole sallittua.
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa. Metsäpalovaroituksia tulee noudattaa.
Roskaaminen on kielletty. Roskaamista on myös nestemäisten jätteiden päästäminen ympäristöön. Roskaamiskielto koskee kaikkia yleisiä ja yksityisiä alueita. Roskaamista valvoo Orimattilan ympäristönsuojeluviranomainen.
Yleisen järjestyksen häiritseminen on kielletty yleisillä paikoilla kuten puistoissa ja uimarannoilla.

Luonnontuotteiden keräämisestä ja muusta hyödyntämisestä

Toisen maalle ei saa rakentaa eikä sitä saa kaivaa niin, että jää pysyviä jälkiä.
Rauhoittamattomia kukkia, metsämarjoja, sieniä ja maahan pudonneita oksia, käpyjä ja terhoja voi kerätä sieltä, missä liikkuminenkin on sallittua. Luonnonsuojelualueilla voi olla poimimista koskevia rajoituksia. Sammalta ja jäkälää ei saa kerätä ilman maanomistajan suostumusta.
Kalastuspaikoilla puiden vahingoittaminen tuohuksia yms. repimällä ei kuulu jokamiehenoikeuksiin.
Maa-ainekset kuten sora ja kivet kuuluvat maanomistajalle ja niiden ottamiseen tarvitaan maanomistajan suostumus. Kotitarveottoa ja luvanvaraista maa-ainestenottoa valvoo Orimattilassa ympäristönsuojeluviranomainen.
Rauhoitettujen kasvien kuten kangasvuokkojen ottaminen on kiellettyä.
Eläviä tai kuolleita puita ei saa kaataa tai vahingoittaa eikä niistä saa ottaa oksia, kuoria, käpyjä tai muita puun osia ilman maanomistajan suostumusta. Myös maahan kaatuneen puun ottamiseen tarvitaan maanomistajan suostumus. Maahan pudonneita risuja, lehtiä, neulasia, tuohta tai kaarnaa voi kerätä jokamiehenoikeudella. Kääpiä saa kerätä jokamiehenoikeudella puuta vahingoittamatta. Pakurikääpää ei saa ottaa, koska sen irrottaminen voi vahingoittaa puuta.

© Orimattila 2024 creative-crue logo