Yleiskaavat

Yleiskaava on kunnan laatima maankäyttösuunnitelma, joka esittää periaatteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin, kuten asumiseen, työpaikkatoimintoihin tai virkistykseen sekä liikenneverkon tarpeisiin. Maakuntaliiton laatima maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta ja yleiskaava asemakaavoitusta.

Yleiskaavojen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Kaavoitusohjelman kohteet Orimattilan karttapalvelussa

Vireillä olevat yleiskaavat

Kuivannon kylään tutkitaan mahdollisuutta rakentaa tuulivoimapuisto.

Ehdotusvaihe (12/2023):

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.12.2023 §399 asettaa Kuivannon tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotuksen julkisesti nähtäville. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 15.1.2024 – 15.02.2024. Suunnitelmiin voi tutustua Orimattilan kaupungintalon 2.kerroksen ilmoitustaululla (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla (www.orimattila.fi).

Kaavaehdotuksesta järjestetään infopiste 25.1.2024 klo 10-18 Kuivannon maamiesseurantalolla (Koskustentie 1422). Tervetuloa oman aikataulun mukaan.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja lausunnot tulee toimittaa 15.02.2024 mennessä osoitteeseen:

kirjaamo@orimattila.fi tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

Tuulivoimapuiston OYK ehdotus Kaavakartta

Tuulivoimapuiston OYK ehdotus Kaavaselostus

Liitteet:

LIITE_1_OAS_Kuivannon_tuulivoimapuiston_osayleiskaava

LIITE_2_Aloitusvaiheen_muistio _Kuivannon_OYK

LIITE_3a_Luontoselvitys_Kuivanto

LIITE_3b_Kuivannon_luontoselvitysten_täydennykset

LIITE_4a_Arkeologinen_täydennysinventointi_Kuivanto

LIITE_4a_Muinaisjäännösinventointi_Kuivanto

LIITE_5_Kuivanto_näkemäalueanalyysi

LIITE_6_Havainnekuvat_Kuivanto

LIITE_7_Kuivannon_melumallinnus

LIITE_8_Kuivannon_välkemallinnus

LIITE_9_Muutonseurantaraportti_Kuivanto

LIITE_10_Asukaskyselyraportti_Kuivanto

LIITE_11_PALAUTERAPORTTI_Kuivannon_tuulivoimapuiston_OYK_LUONNOS

LIITE_Hamina-Kotka_erikoiskuljetusselvitys

Orimattilan keskustan pohjoispuolelle on vireillä osayleiskaavan muutos. Lahdentien ja Heinämaantien väliselle alueelle on toivottu radan ylittävää, alueen yrittäjät Lahdentielle yhdistävää katua. Alueella sijaitsee mm. Orivillen ja Sampolan teollisuusalue sekä hevosvalmennuskeskus.

Kaavamuutokseen liittyen on valmistunut WSP Finland Oy:n tekemä Villi-Sampolan liikenneselvitys, jossa hahmotellaan alueen kokoojakadun ja muun liikenteen toteuttamisen vaihtoehtoja.

Osayleiskaavan muutosluonnos oli nähtävillä 2014. Liikenneselvityksessä on huomioitu tuolloin annetut maanomistajien mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Lisäksi tausta-aineistoa täydennettiin kysymällä kesäkuussa Orivillen, Hevoskylän ja Sampolan alueen yrittäjiltä, miten suunnitelma vaikuttaisi yrityksien liikenteeseen.

VilliSampola_OYK_Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Villi-Sampola_liikenneselvitys ja aluevaraussuunnitelma_2020

Orimattilan osayleiskaava-alueet

Keskusta-Virenojan osayleiskaava on tullut voimaan vuonna 2007.

Keskusta-Virenojan oyk kaavakartta

Kaavaselostus Keskusta-Virenoja

Siihen on tehty Kankaanmäen aluetta koskeva muutos vuonna 2012.

Kankaanmäen oyk muutos kaavakartta

Kankaantien OYK selostus

Pennala-Pasinan osayleiskaava on tullut voimaan vuonna 2000.

Pennala OYK

Pennala-Pasinan oyk selostus

Osayleiskaavaa on tarkistettu osissa. Osayleiskaavan muutoksista kolme on voimassa:

Pennalan itäosan muutos 2016

Pennalan itäosa kaavakartta

Pennalan itäosan oyk kaavaselostus liitteineen

Pennala-Pasinan pohjoisosan asuntoalueet 2009

Pennala-Pasinan pohjoisosan asuntoalueiden oyk kaavakartta

Pennala-Pasinan pohjoisosan asuntoalueiden oyk selostus

Pennalan länsiosan teollisuusalue 2008

Länsi-Pennalan oyk teollisuusalueen kaavakartta

Länsi-Pennalan teollisuusalueen kaavaselostus

 

Hennan osayleiskaava on tullut voimaan vuonna 2011.

Hennan_oyk_kaavakartta

Hennan oyk kaavaselostus

Heinä-Leitsamaan osayleiskaava on tullut voimaan vuonna 2004.

Heinä-Leitsamaan oyk kaavakartta

Heinä-Leitsamaan oyk kaavaselostus

Länsi-Orimattilan osayleiskaava on vahvistettu vuonna 2000. Hennan alueella kaavan on korvannut Hennan osayleiskaava.

Länsi-Orimattilan oyk pohjoisosa

Länsi-Orimattilan oyk eteläosa

Länsi-Orimattilan oyk kaavaselostus

© Orimattila 2024 creative-crue logo