Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely (ymparisto.fi)

Yleinen ilmoitusmenettely

Eläinsuojille ja eräille muille toiminnoille on säädetty ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen uusi yleinen ilmoitusmenettely. Tämä yleinen ilmoitusmenettely tuli voimaan 1.2.2019. Uuteen ilmoitusmenettelyyn siirtyviä toimintoja koskeva asia tulee ympäristönsuojeluviranomaisessa vireille lupahakemuksen sijaan ilmoituksella. Ilmoituksen käsittely on maksullista.

Toiminnanharjoittajan on  jätettävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle 120 päivää ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. ilmoituksen tulee olla mahdollisimman täydellisesti täytetty. Ilmoitusta voi täydentää vain yhden kerran, ja mikäli ilmoitus ei täydentämisenkään jälkeen sisällä tarpeellisia tietoja, ympäristönsuojeluviranomainen voi jättää ilmoituksen käsittelemättä eikä toimintaa saa aloittaa.

Tästä tiettyjen toimintojen ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Valtioneuvosto on antanut asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019), jota sovelletaan sellaisten eläinsuojien rakentamiseen, laajentamiseen ja toimintaan, joista tehdään ilmoitus.

Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen lähes kaikkien ilmoituksenvaraisten toimintojen osalta. Aluehallintovirasto käsittelee ilmoitukset ainoastaan suurempien kemikaalivarastojen (varastointitilavuus 1000 m3-50000m3) ja pienimuotoisen koneellisen kullankaivuun osalta. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen ilmoituksen perusteella. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Mikäli jatkossa ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvalla toiminnolla on voimassaoleva ympäristölupa, se jää voimaan. Ilmoitusmenettelyä sovelletaan käytännössä vasta, kun toiminnassa tapahtuu olennainen muutos tai lupaa on syytä muuttaa ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti.

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan seuraaviin toimintoihin ja alakohtaiset ilmoituslomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta:

 • Ilmoitus eläinsuojasta (ymparisto.fi) käsittelee ja valvoo ympäristötarkastaja.
 • Ilmoitus sahan, varikon, eläintarhan ja huvipuiston toiminnasta (ymparisto.fi)
 • Ilmoitus vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastosta (ymparisto.fi)
 • Ilmoitus elintarvike- ja rehuteollisuudesta (ymparisto.fi)
 • Ilmoitus pienimuotoisesta koneellisesta kullankaivuusta (ymparisto.fi)
 • Ilmoitus vähäisestä ampumaradasta (ymparisto.fi)

Poikkeukset

Yleistä ilmoitusmenettelyä ei kuitenkaan voida soveltaa ja toiminnalle on haettava ympäristölupa seuraavissa tapauksissa:

 • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
 • toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920) 17 § 1 momentti
 • toiminnasta aiheutuu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain (587/2011) mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
 • toiminta on osa ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 1 tarkoitettua direktiivilaitoksen toimintaa tai
 • toimintaan sovelletaan arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 3 §:n 2 momentin perusteella

Uusi eläinsuojien vuosiraportointiohje on julkaistu YLVA-sivustolla.

 

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo