ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistysvaliokunta 26.4. 2023
Sivistystoimiala § 45

KOULUMATKAKULJETUSTEN TURVALLISUUSOHJE
ESI- JA PERUSOPETUS

Yleiset periaatteet
Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan
liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Koulumatkaan on hyvä tutustua
jo ennakkoon yhdessä lapsen kanssa ja huomioida tienylitykset sekä
muut mahdolliset vaaranpaikat. Koulukuljetuksessa olevien lasten
huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa autoon
ja autosta kotiin.
Koulu antaa opetussuunnitelman mukaisesti oppilaalle ikäkauteen
liittyvät valmiudet toimia vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä.
Opetukseen sisältyy mm. keskeisten liikennesääntöjen, erilaisten
liikenneympäristöjen ja liikennekäyttäytymisen opetusta.

Koulukuljetuksen järjestämisvastuu
Kaupunki järjestää peruskoulun oppilaalle koulukuljetuksen, kun
yhdensuuntaisen koulumatkan pituus kodin tonttiliittymän kohdalta
lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä määritellylle lähimmälle koulun
mittauspisteelle ylittää viisi (5,0) kilometriä.
Koulukuljetus järjestetään esiopetusoppilaalle ja luokilla 1 – 2, kun
yhdensuuntainen koulumatka ylittää kolme (3,0) kilometriä. Näissä
tapauksissa oppilas on oikeutettu koulumatkaetuuteen.
Koulukuljetus järjestetään harkinnanvaraisesti erityisistä syistä myös
em. lyhyemmille koulumatkoille, mikäli koulumatka on oppilaan ikä ja
muut olosuhteet huomioiden vaarallinen tai oppilaan terveydentila
sitä vaatii (lääkärintodistus/asiantuntijalausunto). Tällöin kuljetus
järjestetään määräaikaisesti.
Tien vaarallisuuden arvioinnissa käytetään mm. koululiitu-ohjelman
luokitusta tai arvioinnin ohjeena saattaa olla mm. hallinto-oikeuden
päätökset. Harkinnanvaraista koulumatkaetuutta tulee hakea
kirjallisesti lomakkeella, joka osoitetaan kyseisen koulun rehtorille.
Päätöksen harkinnanvaraisesta koulumatkaetuudesta tekee rehtorin
esityksen perusteella opetuspäällikkö.
HUOM! Koulukuljetusta ei järjestetä kilometrirajojen
ylittyessäkään, mikäli oppilas on hakeutunut toissijaiseen
kouluun.

© Orimattila 2024 creative-crue logo