Kulttuuri kuuluu kaikille

”Keskeisenä visiona on, että vuonna 2028 Orimattilan kulttuuritoiminta on monipuolista ja orimattilalaisilla on yhdenvertaisemmat mahdollisuudet kohdata taidetta ja kokeilla taiteen tekemistä arjessaan. Kulttuurilla on Orimattilassa tilaa kukoistaa ja se ammentaa vahvasta yhteistyöstä kaupungin omien toimialojen sekä paikallisten taiteilijoiden, kulttuuriyhdistysten ja muiden toimijoiden kuten yritysten välillä. Kukoistava kulttuurielämä tukee orimattilalaisten mielekästä arkea ja hyvinvointia ja toimii tulevaisuudessa myös kaupungin vetovoimatekijänä.”
– Orimattilan kulttuuri- ja hyvinvointiohjelma vuosille 2023–2028

Orimattilan kulttuuripalvelut toteuttaa kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain mukaista toimintaan. Lain mukaan Orimattilan tehtävänä on mahdollistaa ja tukea niin orimattilalaisten omaa luovaa toimintaa kuin myös edistää orimattilalaisten  yhdenvertaisia mahdollisuuksia kokea taidetta ja kulttuuria sekä edistää ja luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle Orimattilassa.

Orimattilan sivistysvaliokunta hyväksyi vuonna 2022 Orimattilan kulttuuri- ja hyvinvointiohjelman vuosille 2023 – 2028. Tässä kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelmassa määritellään Orimattilan kulttuuritoiminnan kehittämisen keskeiset tavoitteet sekä esitellään toimenpide-ehdotuksia niiden saavuttamiseksi seuraavaksi viideksi vuodeksi kuntalakiin pohjaten. Toimenpide-
ehdotukset on jaettu nopeisiin ja ketteriin sekä pitkäjänteisiin satsauksiin. Nopeat ja ketterät toimenpide-ehdotukset ovat suhteellisen pienillä ja kustannustehokkailla resursseilla toteutettavissa kun taas pitkäjänteiset toimenpide-ehdotukset vaativat enemmän taustaselvittämistä sekä rahallisia resursseja ja useamman vuoden juurruttamista käytäntöön.

© Orimattila 2024 creative-crue logo