Vireilläolokuulutus; Muutoshakemus erillisiin voimassa oleviin maa-aines- ja ympäristölupiin, Kauko Rajala, Riihiojan maa-ainesalue, Pakaa, Orimattila, tiloille Soramäki 560-410-2-108 ja Rääkönaro 560-410-2-109

Hakija
Kauko Rajala
Niinikoskentie 512
16350 Niinikoski
puh. 0400 352 423

Liike- ja yhteisötunnus
0519624-1

Aloittamishakemus
Toiminnanharjoittaja hakee lupaa muutosta koskevan toiminnan aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaiseksi tulemista, jotta toimintaa voidaan jatkaa. Kyseessä on toiminnassa ollut alue. Siten toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Voimassa olevat luvat
Alueelle on myönnetty maa-aineslupa 6.5.2015 kymmeneksi vuodeksi ja lupa on voimassa 18.5.2025 asti. Luvan mukaan alueelta saa ottaa soraa ja hiekkaa 250 000 m3 lupajakson aikana.
Ympäristölupa on annettu 16.10.2015 toistaiseksi voimassa olevana.

Toiminnan sijainti
Alue sijaitsee tiloilla Soramäki 560-410-2-108 ja Rääkönaro 560-410-2-109.
Alueen sijainti on esitetty liitteenä olevalla kartalla.
Suunniteltua muutosta koskeva toiminta sijaitsee voimassa olevien maa-aines- ja ympäristölupien ottamisalueen sisällä. Alueelle kuljetaan Riihiojantien kautta. Muutosalueen keskiosan koordinaatit ETRS-TM35FIN koordinaatistossa on noin N 6734970 E 436910. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat pohjoisessa 520 m, idässä 730 m, etelässä 770 m, pohjois-koillisessa 780 m, itäkoillisessa 890 m ja idässä 990 m.

Maanomistus
Hakija, Kauko Rajala, omistaa Rääkönaron tilan ja Anne Rajala omistaa Soramäen tilan. Anne Rajalalta on saatu suostumus muutosluvan hakuun.

Kaavatilanne
Alueella on lainvoimainen KHO päätöksen 15.4.2019 (diaarinumero 978/1/18) ja kuulutusten myötä hyväksytty Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. Kaavassa alue on merkitty maaseutumaiseksi alueeksi. Hakemuksen mukaan alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa.

Nykytilanne
Kalliokohouman päältä on kuorittu maa-ainekset pois. Kallion laki on noin tasolla +76…77. Alueen pohjoisosan pohjataso on noin +69…70. Suunniteltu ottamistaso on +68. Pohjaveden pinnan ja alimman ottamistason väliin jää vähintään metrin suojakerros. Käytännössä suojakerroksen paksuus on noin 1,5 metriä. Muutosalue kartoitettu 11.1.2024. Ottamisalueen ympärille suunnitelma-alueelle jätetään luonnontilaan metsäalueet ja suojaistutusalueet. Suunnitelma-alue on laajin alue, jolle maa-ainesluvan lupamääräykset voivat kohdistua. Hakemuksen jälkeen nyt maisemointien jälkeen ottamisalueen pinta-alat ovat Soramäki 5,34 ha ja Rääkönaro 0,63 ha eli yhteensä 5,97 ha.

Toiminta
Hakemuksessa haetaan muutosta voimassa oleviin, erikseen myönnettyihin, maa-aines- ja ympäristölupiin soran/hiekan ottamiseen ja murskaamiseen.

Uusina toimintoina alueelle tulee hakemuksen mukaan poravaunu sekä louhintaräjäytykset sekä louheen rikotus. Poraus aiheuttaa ääntä, joka on taajuudeltaan tasaista sekä korkeataajuista ja melko nopeasti vaimenevaa (lyhyellä matkalla). Räjäytys on hakemuksen mukaan yksittäinen hetkellinen impulssimainen melutapahtuma. Hakemuksen mukaan yksittäisiä räjäytyksiä tehdään enintään viisi kappaletta.
Rikotus aiheuttaa melua, joka lyhyellä etäisyydellä on impulssimaista. Hakemuksen mukaan rikotusta tehdään yleensä pohjatasolla meluesteen takana ja rikotustarve pyritään minimoimaan. Rikotustarve on vähäistä.

Ottamisalueen lounaisosassa on nykyisen toiminnan yhteydessä havaittu kallio ottotason yläpuolella. Siten ottoa ei voitu tehdä suunnitelmien ja voimassa olevien lupien mukaisesti.

Nykyisessä ympäristöluvassa on jo hyväksytty louheen, kiven ja soran murskaus. Siten louheen murskauksen osalta ei ole tarvetta lupamuutoksille.
Muutoshakemuksella haetaan lupaa ottaa kalliokiviainesta nykyisen ottamisalueen sisältä noudattaen jo hyväksyttyä pohjatasoa. Ottamismäärä ei muutu, osa jo luvitetusta määrästä vain muuttuu kalliokiviainekseksi.
Muutoshakemus koskee vain lyhyttä toiminta-aikaa, siksi ei vielä haeta uutta yhdistettyä lupaa. Muutos koskee noin 2600 m2 aluetta ja sillä olevaa noin 10500 k-m3 kokoista kalliokiviaineksen ottoa ja murskausta. Louhinta ja murskaus tapahtuu nykyisten lupien voimassaoloaikana.
Pohjavesiseurannan tuloksien perusteella toiminnanharjoittaja katsoo, että soranottotoiminnalla ei ole ollut haitallista vaikutusta pohjaveden laatuun tai pinnan korkeuteen. Tässä hakemuksessa esitetään vain muutoksia koskevia tietoja ja niiden ympäristövaikutuksia. Muutos ei vaikuta ottamismäärään, koska osa jo luvitetusta otosta vain täsmentyy kalliokiviainekseksi.

Toiminta-ajat
Määräkokoisen kallioesiintymän poraus- ja rikotusaika ovat yhteensä noin kaksi viikkoa. Porausta tehdään ma-pe klo 7-22 ja rikotusta ma-pe klo 7-18. Räjäytysten (5 kpl) tarkempia ajankohtia ei ole ilmoitettu. Kesäkuukausina (kesä-, heinä ja elokuussa) ei porata eikä rikoteta.
Kesätauko on sama kuin voimassaoleva murskauksen kesätauko. Hakemuksessa ei ole toiminta-aikojen osalta esitetty muita muutoksia.

Liikenne
Ei muutoksia.

Ympäristövaikutuksista
Tankkauspaikkoihin, tuotteen varastointiin, toiminnasta syntyviin jätteisiin ja ympäristövaikutuksiin maisemaan, maaperään, pohja- ja pintavesiin ei muutoksia.
Pölyämistä rajoitetaan tarvittaessa kastelemalla ajoreittien pintaa kuivana aikana. Pölyämistä seurataan aistinvaraisesti ja tarvittaessa pölyn syntymisen ja leviämisen ehkäisemistoimia tehostetaan. Panostuksista ja räjäytyksistä tehdään aina suunnitelma, jossa huomioidaan häiriintyvät kohteet.

Riskienhallinta
Hakemuksen mukaan ei muutoksia.

Tarkkailu ja raportointi
Hakemuksen mukaan tärinää tullaan seuraamaan lähimmästä asuinrakennuksesta louhintojen aikana.

Alueen maisemointi
Louhinnan jälkeen paljastunut kalliopinta peitetään vähintään 0,5 m maakerroksella esim. ottamisalueelta löytyvällä siltillä, joka muodostaa hyvän kasvupohjan puustolle. Muutoin maisemointi tehdään louhittavalle alueelle samalla tavalla kuin muullekin ottamisalueelle. Maisemoinnin jälkeen alue siirtyy metsätalouskäyttöön.

Niille, joiden oikeutta tai etua edellä mainittu asia saattaa koskea, varataan mahdollisuus tutustua yhdistettyyn maa-aines- ja ympäristölupahakemukseen ja aloittamislupahakemukseen sekä varataan tilaisuus muistutusten ja vaatimusten tekemiseen näiden johdosta.

Toiminnan vaikutusalueen asukkaille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yllä mainittu toiminta saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää ympäristövaliokunnalle mielipiteensä hakemusten johdosta.

 

Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet on toimitettava Orimattilan ympäristövaliokunnalle kirjallisesti maanantaina 6.5.2024 klo 16:00 mennessä osoitteella:

Ympäristövaliokunta, Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 ORIMATTILA tai sähköisesti osoitteella ymparisto@orimattila.fi

Muistutus/mielipidekirjelmään on merkittävä nimi, puhelinnumero ja postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää. Kirjelmään on merkittävä myös yllä oleva asia. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä kylä ja kunta. Kirjelmä on muistutuksen tekijän tai mielipiteen esittäjän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava. Allekirjoitus on selvennettävä.

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä ajalla 28.3.-6.5.2024 osoitteessa www.orimattila.fi.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen puh. 040-5216733.

Orimattilassa 28.3.2024
Orimattilan ympäristövaliokunta

Liitteet:
Lupahakemus_Kauko Rajala

Hakemuksen liitteet

 

Alkuperäinen kuulutus julkaistu vanhalla orimattila.fi-sivustolla 28.3.2024.

© Orimattila 2024 creative-crue logo