Kaupunginhallituksen 22.4. päätöksiä

Orimattilan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 22.4. muun muassa kaupungin talouden tasapainottamispakettia ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Kaupunginhallitus päätti muun muassa esittää valtuustolle päiväkotien ja koulujen lakkautuksia.

Kaupunginhallitus päätti myös aloittaa Pennala-Virenoja osayleiskaavan laatimisen aurinkovoimalaa varten ja päättää hyväksyä kaavoituksen käynnistämissopimuksen Pennalan Aurinkovoima Oy:n kanssa. Osayleiskaava on merkittävä ja kaavatyö voi alkaa heti. Osayleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Alla lisää kokouksen päätöksiä. Esityslista ja valmistuttuaan pöytäkirja löytyvät kaupungin kotisivuilta kohdasta Päätökset ja esityslistat.

Kokouksen työjärjestys

Todettiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin, ettei Muut asiat (§ 171) kirjattavaksi tulevia kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomia asioita ole. Ennen varsinaisia kokousasioita Petteri Kotonen antoi katsauksen § 137 Orimattilan vesihuollon organisaatiomuutos. Venla Avelin ja Jari Hosiaisluoma totesivat olevansa esteellisiä (Hallintolaki § 28, kohta 5) ja poistuivat asian katsauksen ajaksi. Lisäksi talousjohtaja Eero Aitkoski antoi katsauksen § 138 Talouden seuranta 3/2024.

Kaupunginjohtajan tiedotusasiat

Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat.

Orimattilan vesihuollon organisaatiomuutos

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunkikehitys ja teknisen valiokunnan esityksen mukaisesti edelleen kaupunginvaltuustolle, että vesihuoltotoiminta siirretään Orimattilan Vesi Oy:n vastuulle Afry Finland Oy:n esittämän VE1 mukaisesti 1.1.2025 alkaen. Venla Avelin ja Jari Hosiaisluoma totesivat olevansa esteellisiä (Hallintolaki § 28, kohta 5) ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Talouden seuranta 3/2024

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden seurannan 3/2024.

Lausunnot talouden tasapainottamisen toimenpiteisiin/kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 1. kiitti lausuntojen ja mielipiteiden antajia sekä adressin jättäneitä 2. päätti merkitä lausunnot ja mielipiteet tiedoksi.

Talouden tasapainottamispaketti, Sivistysvaliokunnan lausunto (sivistysvaliokunta 9.4.2024)

Kaupunginhallitus merkitsi sivistysvaliokunnan lausunnon tiedoksi.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet / Uusi organisaatiorakenne/sivistysvaliokunta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan organisaatiorakenteen hyväksymistä siten, että

1. uusi organisaatiorakenne astuu voimaan 1.1.2025

2. toimialoja on kolme: sivistystoimiala, konsernitoimiala, elinvoimatoimiala

3. sivistystoimiala jakautuu seuraaviin palvelualueisiin (varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut).

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet / Päiväkoti Lilliputin ja perhepäivähoidon varakoti Peukaloisten lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuuston 6.6.2022 hyväksymistä palveluverkon suunnittelua ohjaavista periaatteista ja talouden tasapainottamistoimenpiteistä johtuen päiväkoti Lilliputti ja perhepäivähoidon varakoti Peukaloiset lakkautetaan 1.8.2024 alkaen ja että varhaiskasvatuspaikat myönnetään muista toimipisteistä.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet / Kuivannon päiväkoti Hepokatin lakkauttaminen

Keskustelun kuluessa Venla Avelin esitti, ettei Kuivannon päiväkotia lakkauteta. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuuston 6.6.2022 hyväksymistä palveluverkon suunnittelua ohjaavista periaatteista ja talouden tasapainottamistoimenpiteistä johtuen Kuivannon päiväkoti Hepokatti lakkautetaan 1.8.2025 alkaen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kokonaiskustannusvaikutukset huomioiden vaihtoehtoista Kuivannon päiväkotitilaa ei esitetä käyttöönotettavaksi.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet / Varhaiskasvatus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Varhaiskasvatuksen ohjausryhmän esityksen sivulla 23. lueteltujen varhaiskasvatuspalveluihin liittyvien talouden tasapainottamistoimien hyväksymistä, pois lukien Päiväkoti Lilliputin ja perhepäivähoidon varakoti Peukaloisten sekä Kuivannon päiväkoti Hepokatin lakkauttamiset, joista päätettiin erillisissä asiakohdissa.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet / Luhtikylän koulun lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Luhtikylän koulun oppilastilanteesta ja muista valtuuston 6.6.2022 hyväksymistä palveluverkon suunnittelua ohjaavista periaatteista johtuen Luhtikylän koulu lakkautetaan 1.8.2024 alkaen.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet / Kuivannon koulun lakkauttaminen

Keskustelun kuluessa Venla Avelin esitti, ettei Kuivannon koulua lakkauteta. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Kuivannon koulun oppilastilanteesta ja muista valtuuston 6.6.2022 hyväksymistä palveluverkon suunnittelua ohjaavista periaatteista johtuen Kuivannon koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet / Järvikunnan koulun lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Järvikunnan koulun oppilastilanteesta ja muista valtuuston 6.6.2022 hyväksymistä palveluverkon suunnittelua ohjaavista periaatteista johtuen Järvikunnan koulu lakkautetaan 1.8.2026 alkaen.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet / Palveluverkon suunnittelua koskeva tiekartta/roadmap 2024-2029

Keskustelun kuluessa Venla Avelin esitti, että palveluverkon liitteen mukaisen palveluverkon suunnittelua ohjaava tiekartta käsittää vuodet 2024-2026. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus esittää liitteen mukaisen palveluverkon suunnittelua ohjaavan tiekartan 2024-2029 hyväksymistä kaupunginvaltuustolle huomioiden sivistysvaliokunnan 16.4.2024 päätösten mahdollisesti aiheuttamat muutostarpeet tiekarttaan. Jokainen yksikön lakkauttaminen vaatii erillisen valtuustotasoisen päätöksen tiekartasta huolimatta.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet / Myrskylän kunnan ja Orimattilan kaupungin välillä 2014 solmitun suomenkielisen perusopetuksen järjestämistä vuosiluokille 7-9 koskevan sopimuksen irtisanominen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Orimattilan kaupunki irtisanoo vuonna 2014 solmitun suomenkielisen perusopetuksen järjestämistä vuosiluokilla 7-9 koskevan yhteistyösopimuksen Myrskylän kunnan kanssa ennen lukuvuoden 2024-2025 alkamista.

Ida Jokinen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 4) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet / Opetus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle ohjausryhmän esityksen sivulla 37 lueteltujen opetuspalveluihin liittyvien talouden tasapainottamistoimien hyväksymistä, pois lukien Luhtikylän, Kuivannon ja Järvikunnan koulujen lakkauttamiset, joista päätettiin erillisissä asiakohdissa.

Ida Jokinen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 4) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet / Vapaa-aika ja osallisuus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle ohjausryhmän esityksen sivuilla 67 ja 69 lueteltujen kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluihin liittyvien talouden tasapainottamistoimien hyväksymistä. Ville Erola totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 4) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Riitta Lonka.

Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan lausunto talouden tasapainottamispaketista

Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan antaman lausunnon tiedokseen.

Tasapainotustoimien vaikutuksen aiheuttama päivitys Orimattilan kaupungin omistamien kiinteistöjen salkkujakoon

Sari Sikkilä teki muutetun päätösehdotuksen siten, että Salusjärven leirikeskus jätetään B-salkkuun. Tuomo Jussila, Ville Erola, Tommi Hykkyrä, Vesa Teräs ja Venla Avelin kannattivat muutettua päätösehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen keskustelun kuluessa tehdystä ehdotuksesta, mikä hyväksyttiin ja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän esityksen hyväksymistä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Sikkilän esityksen hyväksymistä, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä, annettiin 3 JAA-ääntä (Anttila, Jokinen, Lonka) ja 6 EI-ääntä (Avelin, Jussila, Hykkyrä, Sikkilä, Teräs, Erola). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätökseksi tulleen Sikkilän päätösehdotuksen ja vie sen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Talouden tasapainottamispaketti, lausuntojen käsittely, hyvinvointivaliokunta

Kaupunginhallitus päätti merkitä hyvinvointivaliokunnan vastineen tiedokseen.

Talouden tasapainottamistyöryhmä/ talouden tasapainottaminen

Esteellisyydet:

Käsiteltäessä kokonaisuutta Opetus, Ida Jokinen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 4) ja poistui asian käsittelyn sekä päätökseteon ajaksi.

Käsiteltäessä kokonaisuutta Kiinteistönhuolto ja…. Ville Erola totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 4) ja poistui asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana kohdan ajan toimi varapuheenjohtaja Riitta Lonka. Ari Anttila totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 5) ja poistui asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi. Tämän kohdan osalta pöytäkirjan tarkastajana kohdan kohdalla toimi Tommi Hykkyrä. Venla Avelin teki esitti, että s. 59 Mallusjoen jalkapallokentän hoidon siirtäminen omaksi työksi alkaen 2024,  Heinämaan jääkentän poisto alkaen 2025 sekä kohta: Jääkenttien ja hiihtolatujen poistaminen kouluverkkopäätösten mukaisesti poistetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteistö. Avelinin esitys raukesi kannattamattomana.

Käsiteltäessä kohtaa Vapaa-aika ja osallisuus

Ville Erola totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 4) ja poistui asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana kohdan ajan toimi varapuheenjohtaja Riitta Lonka.  Juha Hämäläinen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 1) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Venla Avelin teki esityksen, että

1.      Valtuusto hyväksyy talouden tasapainottamisen toimenpiteet paitsi sivun 81 puunmyyntitulojen osalta niin kauan, kun esitetty hakkuusuunnitelma on valtuuston hyväksymän metsästrategian vastainen. Avelinin esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus päätti esittää, että

1. valtuusto hyväksyy talouden tasapainottamisen toimenpiteet

2. valtuusto edellyttää toimialoja täytäntöönpanemaan talouden tasapainottamisen toimenpiteet hallintosäännön toimivaltojen mukaisesti elokuun 2024 loppuun mennessä.

Uusi organisaatiorakenne

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle esityslistan liitteenä olevan organisaatiorakenteen hyväksymistä siten, että

1. uusi organisaatiorakenne astuu voimaan 1.1.2025

2. toimialoja on kolme: sivistystoimiala, konsernitoimiala, elinvoimatoimiala

3. sivistystoimiala jakautuu seuraaviin palvelualueisiin (varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut)

4. konsernitoimiala jakautuu seuraaviin palvelualueisiin (hallintopalvelut, talouspalvelut, toimitilapalvelut)

5. elinvoimatoimiala jakautuu seuraaviin palvelualueisiin (maankäyttö- ja kaavoituspalvelut, elinkeinopalvelut, lupa- ja valvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan ja toimitilarakentamisen palvelut)

Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen lukuvuodelle 2024-2025

Kaupunginhallitus päätti iltapäivätoiminnan lukuvuoden 2024-2025 järjestämisestä sivistysvaliokunnan päätöksen 9.4.2024 § 33 mukaisesti.

Pennala-Virenoja osayleiskaavan käynnistämissopimus

Kaupunginhallitus päätti aloittaa Pennala-Virenoja osayleiskaavan laatimisen aurinkovoimalaa varten ja päättää hyväksyä liitteen mukaisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen Pennalan Aurinkovoima Oy:n kanssa. Osayleiskaava on merkittävä ja kaavatyö voi alkaa heti. Osayleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan käynnistämissopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoitusten myötä. Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

Maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen solmiminen Petri Greijulan kanssa

Kaupunginhallitus päätti, että Petri Greijulan kanssa solmitaan liitteen mukaisen maankäyttösopimus- ja esisopimusluonnoksen mukainen sopimus. Sopimusluonnoksen mukaisiin ehtoihin saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia Liite nro 12 (maankäyttösopimus- ja esisopimusluonnos). Samalla kaupunkikehitys- ja tekniselle toimialalle annettiin valtuudet laatia ja allekirjoittaa maankäyttösopimuksen mukaisten maa-alueiden luovutuksia koskeva kauppakirja, asemakaavan lainvoimaistuttua. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallituksen edustajat valiokunnissa

Kaupunginhallitus päätti valita edustajansa valiokuntiin ajalle 1.6.2024 – 31.5.2025.

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta

Riitta Lonka (varalla Venla Avelin)

Sivistysvaliokunta

Jari Kaitaranta (varalla Sari Sikkilä)

Hyvinvointivaliokunta

Ida Jokinen (varalla Tuomo Jussila)

Ympäristövaliokunta

Vesa Teräs (varalla Ari Anttila)

Edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Pekka Törrösen ja varaedustajiksi Jukka Mölsän ja Sari Eirasen.

Työllisyyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esitykset

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää työllisyyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu syksyllä 2024

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

PHP Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2024 klo 17.00

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupungin kokousedustaja Tero Jäppinen osallistui kokoukseen.

Orimattilan Asunnot Oy, varsinainen yhtiökokous 2.5.2024 klo 9.00

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Riitta Lonka. Kaupunginhallitus antaa seuraavan kokousohjeen kaupungin yhtiökokousedustajalle noudatettavaksi Orimattilan Asunnot Oy:n yhtiökokouksessa. Valmisteltu talouden tasapainotuspaketti on laaja kokonaisuus. Osa yhdessä valmistelluista toimenpiteistä koskettaa kaupungin omistamia tytäryhtiöitä. Jatkovalmistelun aikana näitä suunniteltuja toimenpiteitä on arvioitu uudelleen. Omistaja toteaa, että henkilöstön siirtoja ei tule toteuttaa, mikäli toimenpide ei ole niin omistajan kuin yhtiönkin edunmukainen. Mikäli henkilöstösiirrot toteutettaisiin, on yhtiössä käytävä lain edellyttämät YT-neuvottelut. Muiden toimenpiteiden osalta kaupunginhallitus tulee antamaan omistajanohjausta, kun tiedetään valtuuston päätöksen sisältö.

Ville Erola totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 5) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Riitta Lonka.

Vastaus/ valtuustoaloite 27.11.2023 Pertti Laaksonen: Suomen sota-ajan ja sen jälkeisten kokemusten hyödyntäminen

Kaupunginhallitus päätti antaa aloitteen johdosta annetun selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Vastaus / valtuustoaloite 11.11.2019: Tapahtumatuki urheiluseuroille ja paikallisyhdistyksille

Kaupunginhallitus päätti antaa aloitteeseen annetun selvityksen tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimitetut viranhaltijapäätökset ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Toimielinten pöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia päätöksiä.

Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

Muut asiat

Ei muita asioita.

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo