Hyppää sisältöön

Orimattilan kirjastolla kehittämishanke hyvien 65+-palveluiden käytänteiden ja sisältöjen luomiseksi

Aluehallintoviraston rahoittama ”Orimattilan omat 65+-kirjastopalvelut” -kehittämishanke. Hankkeen tarkoitus on luoda Orimattilan kirjastolle oma 65+-palveluiden konsepti vuoden 2022 loppuun mennessä. Konsepti pilotoidaan vuosina 2022-2024 ja kokemusten perusteella päivitettynä konsepti vakiinnutetaan osaksi kirjaston toimintaa viimeistään vuonna 2024. Kehittämishankkeella myös lisätään 65+-vuotiaiden orimattilalaisten mahdollisuutta saada heidän omista tarpeistaan räätälöityjä kirjastopalveluja tavalla, jolla palvelut ovat parhaiten saavutettavia, saatavilla ja tarvittaessa hakeutuvia eli ne tuodaan sinne, missä palvelua tarvitsevat ovat.

Hankkeelle on palkattu 1.9.2021 - 31.8.2022 määräaikainen kirjastovirkailija Milja Vaipuro, jonka tehtävänä kehittämishankkeen organisoinnin ja läpiviennin vetämisvastuun lisäksi laatia yhdessä kirjaston työntekijöiden ja hankkeelle perustettavan ohjausryhmän kanssa ehdotus Orimattilan omiksi 65+-kirjastopalveluiksi.

Kehittämishanke on osa Orimattilan kirjaston oman saatavuus- ja saavutettavuussuunnitelman laadintaa, jossa kirjaston tilallista ja palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta käydään läpi myös eri ikäryhmien tarpeista lähtöisin.

Hankkeen tavoitteena on

 • lisätä 65+-vuotiaiden orimattilalaisten mahdollisuutta käyttää kirjastopalveluita
 • kaventaa eroja 65+-vuotiaiden orimattilalaisten osallistumismahdollisuuksissa
 • laajentaa 65+-vuotiaiden orimattilalaisten saamia kirjastopalveluita
 • tavoittaa 65+-vuotiaita orimattilalaisia, joiden mahdollisuudet käyttää pääkirjaston tai kirjastoauton palveluita ovat rajallisia
 • aktivoida ja osallistaa 65+-vuotiaita orimattilalaisia kirjastopalveluiden osalta ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan
 • rohkaista 65+-vuotiaita orimattilalaisia esittämään omia toiveitaan kirjastopalveluiden kehittämiseksi
 • lisätä kaupungin eri toimialasektorit ja alueellista kuntien, yhdistysten ja muiden toimijoiden hallintorajat ylittävää monialaista yhteistyötä 65+-vuotiaiden orimattilalaisten kirjastopalveluiden kehittämisessä
 • toteuttaa Laki yleisistä kirjastoista / 2 § 1 mom. 1–5 kohtien, 6 § 1 mom. 1–6 kohtien sekä OKM:n kulttuuripolitiikan strategia 2025/ Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin –tavoitteita 65+-vuotiaiden orimattilalaisten osalta

Kirjastopalvelujen kehittämishankkeen kohderyhmä

Tilastokeskuksen laskelmien mukaan vuonna 2019 orimattilalaisista 25,2 % oli 65+ -vuotiaita. 75+-vuotiaita on kuntalaisista 10 % ja yli 85-vuotiaita 3 %. Väestöennusteen mukaan näiden ikäryhmien palvelutarpeet lisääntyvät Orimattilassa tulevina vuosina.

Osallisuus hankkeen aikana 

 • hankkeelle perustetaan monialaisen ohjausryhmä (edustajat mm. kirjasto- ja kulttuuripalveluista, hytestä, liikunnasta, vanhus- ja vammaisneuvostosta ja yhdistysten edustajista)
 • hyödynnetään yhdistyskyselyä palveluiden kehittämistarpeista, kuntalaiskyselyä kulttuurin ja taiteen palvelutarpeista ja kohdennettuja kyselyitä sekä ikäihmisten päivätoimintaan osallistuville ja vanhus- ja vammaisneuvostolle
 • kohderyhmälle ja yhdistyksille osallisuustyöpajat
 • hankkeen aikana kerätään osallistujilta palautetta ja kehittämisehdotuksia

Hankkeen osallisuustyöpajojen, kokemusten, kerätyn palautteen, kulttuuri- ja yhdistyskyselyn perusteella siirretään kaupungin kirjasto palvelujen omistajuus 65+-vuotiaiden orimattilalaisille itsellensä. Samalla haetaan kaupunkilaislähtöisesti osallisuus- ja yhteisöllisyystyövälineitä lieventämään 65+-vuotiaiden osattomuutta ja pahoinvointia kaupungin eri palvelutoimintojen rajat ylittävästi.

Hankkeessa saatuja kokemuksia ja osallisuuselementtejä hyödynnetään kirjaston 65+-palveluiden kehittämisen lisäksi kirjaston saatavuus- ja saavutettavuussuunnitelmassa, kaupungin kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadinnassa sekä kirjastopalveluiden suunnittelussa laajemminkin. Hanke tekee hyvää yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden, yhdistysten ja yritysten kanssa myös loppuvuodesta 2020 valtuustossa hyväksyttävän vuosien 2021–2024 ikääntyneiden toimintakyvyn vahvistamiseen tähtäävän ”Ikäystävällinen Orimattila” –suunnitelman edistämisessä ja toteuttamisessa.

Hankkeen päämärät

Kirjastolla voi parhaimmillaan olla merkittävä rooli turvata 65+-vuotiaiden itsenäisen elämän, aktiivisten itsensä kehittämisen ja oppimisen ja yhteisöllisyyden turvaajana. Myös 65+-vuotiaiden hyvinvoinnin edistämisessä kirjasto voi niin halutessaan elämänlaatuun vaikuttavan yhteisöllisyyden lisäämisessä ja yksinäisyyden vähentämisessä.

Kirjastot voivat myös tarjota tietoa suurten elämämuutosten tueksi: eläköitymiseen, luopumiseen, suremiseen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, aktiiviseen 65+-elämään, oppimiseen, turvallisuuteen, liikkumiseen, asumiseen, taloudelliseen pärjäämiseen ja vapaa-ajan viettoon.

Kehittämishanke pyrkii löytämään vastauksia siihen, miten yksittäisten 65+-vuotiaiden orimattilalaisten kohdella kirjastopalvelut paremmin toteuttaisivat YK:n periaatteita ikäihmisten tarpeisiin vastaamiseen:

 1. itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus,
 2. osallisuus,
 3. hoiva,
 4. itsensä toteuttamisen oikeus ja
 5. yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet ja arvostus.

Kehittämishankeen ensimmäisen vaiheen (kevät 2021) aikana selvitetään,

 • mitä 65+-vuotiaat orimattilalaiset itse haluavat kirjastolta ja sen palveluilta
 • mitä he eivät halua
 • missä kirjasto heidän mielestään onnistuu jo hyvin
 • missä kirjasto onnistuu heidän mielestään heikommin
 • mitä olemassa olevilla resursseilla voidaan tehdä paremmin
 • mitä on tehtävä, jotta nykyistä useampi 65+-vuotias orimattilalainen käyttäisi kirjastopalveluita
 • mitkä asiat tulee huomioida erityisesti 75+ ja 85+-vuotiaiden orimattilalaisten palveluissa
 • millainen on kirjastotila, joka 65+-vuotiaiden orimattilalaisten mielestä on mukava, houkutteleva ja turvallinen

Kehittämishankkeen toisen vaiheen (kesä ja syksy 2021) aikana selvityksessä ja osallisuustyöpajoissa saatujen vastausten sekä kirjaston henkilöstön antaman palautteen perusteella laaditaan osallistamismenettelyllä Orimattilan kirjastolle oma 65+-kirjastopalvelujen konseptiluonnos.

Kehittämishankkeen lisäarvo nykytilaan verrattuna

Orimattilan kaupunki ei tällä hetkellä tiedä, millaisia kirjastopalveluita 65+-vuotiaat kaupunkilaiset kokevat tarvitsevansa. Hankkeen kautta kirjastopalvelut vastaavat enemmän 65+-vuotiaiden tarpeita ja toiveita.

Hankkeesta saatujen kokemusten perusteella edistetään vastaavien kirjastopalvelukonseptien tekemistä myös muille kohderyhmille.