Hyppää sisältöön

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta tukea koronavirustilanteessa. Haku alkaa perjantaina 17.4. klo 9.

Yksinyrittäjätuen hakemista varten tulee sinulla olla valmiina:

  • Pankkitunnukset tai mobiilivarmenne tunnistautumista varten
  • Kuvatiedostona (pdf, jpg yms.) vuoden 2019 tilinpäätös tai veroilmoitus.
  • Kuvatiedostona (pdf, jpg yms.) tositteita tiliotteista tai otteita kirjanpidosta vuoden 2020 tammi-maaliskuulta, joista käy ilmi yrityksen taloudellisen tilanteen heikentyminen 16.3.2020 lähtien.
  • Kuvatiedostona (pdf, jpg yms.) verovelkatodistus, josta ilmenee, että hakijalla ei ole verovelkaa. Jos hakijalla on verovelkaa, täytyy mukaan liittää myös todistus verottajan hyväksymästä maksusuunnitelmasta. Ilman maksusuunnitelmaa ei tukihakemusta voida hyväksyä.

Varmista ennen hakemukseen siirtymistä, että YTJ:n tiedoissa yrityksen kotikunta on oikein. Lue myös alla olevat ohjeet yksinyrittäjätuesta. Linkki hakemuslomakkeeseen on julkaistu tämän ohjeistuksen lopusssa.

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

Avustus tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät, on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Myös freelance-yrittäjä voi saada avustusta, kun yrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Avustus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee soittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

  • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
  • yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
  • Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta.

Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.

Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa.

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi, ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tehdystä maksujärjestelyhakemuksesta. . Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.

Muuta huomioitavaa

Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.

Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus.

Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustus tulee palauttaa myös, jos sitä ei voida käyttää tässä sopimuksessa edellytetyllä tavalla.

Tuen mahdolliseen takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslain 5. luvun säännöksiä.

Avustuksen saaja sitoutuu tarvittaessa antamaan avustuksen myöntäneelle kunnalle, työ- ja elinkeinoministeriölle tai valtiontalouden tarkastusvirastolle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustus on käytetty säädösten ja sopimuksen ehtojen mukaisesti. Avustuksen myöntäneellä kunnalla, työ-ja elinkeinoministeriöllä ja valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan tilejä siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä avustuksen oikean käytön varmistamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta. Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät. Ohjeistukseen on tehty myös muita päivityksiä.

Avustuksen hakeminen

Päätoimiset yksinyrittäjät voivat hakea avustusta alla olevan linkin kautta:

https://hakulomake.hakosalo.fi/ladec/9TV7ERY25W

Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voi hakija hyödyntää tulostettavaa lomakepohjaa. Paperihakemus tulee toimittaa osoitteeseen Orimattilan kaupunki, Erkontie 9, PL 46, 16301 Orimattila.

Mikäli tarvitset neuvoa tai tukea sähköisen hakemuksen täyttämiseen, ota yhteyttä yritystuet@orimattila.fi tai 044 785 1060.

Hakemuspalvelun tietosuojaselosteen voit lukea täältä: https://www.hakosalo.fi/tukihakemus/tietosuojaseloste_182#anchor