Hyppää sisältöön

peltokuva 1600x300x72

Yleisiä ohjeita viljelijöille ja eläintenpitäjille

Uuden ohjelmakauden (cap27) viljelijätukikoulutusten materiaalit löydät osoitteesta:

HÄME: https://maaseutu.fi/tapahtuma/hameen-viljelijatukikoulutusten-materiaalit/

UUSIMAA: https://uusimaaseutu.fi/materiaalia-viljelijalle/

Kattavammin maataloustuista Ruokaviraston verkkosivuilla: Hakuoppaat ja ohjeet viljelijöille

 

Säi­ly­tä säh­köi­sen ha­ke­muk­sen on­nis­tu­nees­ta lä­het­tä­mi­ses­tä saa­ma­si säh­kö­pos­ti­vies­ti ja tu­los­ta­ma­si tai tal­len­ta­ma­si ha­ke­muk­sen yh­teen­veto­tu­los­te haku­vuot­ta seu­raa­van vuo­den lop­puun.

Säi­ly­tä pää­sään­töi­ses­ti EU:n ko­ko­naan ra­hoit­ta­mien tu­kien ja palk­ki­oi­den sekä kan­sal­lis­ten tu­kien ha­ke­mi­seen liit­ty­vät alku­pe­räi­set asia­kir­jat, joi­ta et toi­mi­ta tuki­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä, haku­vuo­den ja sitä seu­raa­vien nel­jän ka­len­te­ri­vuo­den ajan.
Säi­ly­tä eläin­ten hy­vin­voin­ti-, ym­pä­ris­tö- ja luo­mu­kor­vauk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat, muis­tiin­pa­not ja to­dis­tuk­set vä­hin­tään nel­jän vuo­den ajan si­tou­mus- tai so­pi­mus­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Tärkeää tietoa ympäristökorvaukseen sitoutuneelle:

​1.4.–31.10.
​Levitä lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet.

​1.9.
Tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. Syysviljoille suurin sallittu lannoitustaso on kuitenkin 30kg/ha. Tarkista lannoitetasot sitoumusehdoista.

​15.9. alkaen
​Kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita saa 15.9. alkaen levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.

 

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2022

Alkutuotanto

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/alkutuotanto/

Alkutuotannon toimijan on ilmoitettava alkutuotantopaikka ja siellä harjoitettavasta toiminnasta kunnan elintarvikeviranomaiselle. Alkutuotantopaikka (tila, tuotantotila) on maatila, puutarha tai muu paikka, jossa harjoitetaan elintarvikkeiden alkutuotantoa.

Rehualan toimija


https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/rehut-viljelijat-ja-kotielaintuottajat/

Rehujen jäljitettävyyteen ja turvallisuuteen liittyen rehua tuottavan (esim. rehuvilja) , sekoittavan, valmistavan ja käyttävän viljelijän on rekisteröidyttävä rehualan toimijaksi. (Lomake F, Ruokavirasto)
Rehua saa hankkia vain rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä rehualan toimijoilta. Luettelot rekisteröidyistä rehualan toimijoita löytyvät Ruokaviraston internet sivuilta.

Kasvinsuojelu

https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet

Tilalla tulee käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista on luettelo Tukesin internetsivuilla.

Kasvinsuojeluaineiden käytöstä on pidettävä kirjanpitoa. Ympäristötukeen sitoutuneilla viljelijöillä lohkokirjanpitoon lisätyt tiedot kasvinsuojeluaineiden käytöstä täyttää kirjanpitovaatimuksen. Muis­tiin­pa­not kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käy­tös­tä tu­lee säi­lyt­tää nel­jä vuot­ta si­tou­mus­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen

hevonen laitumella

Eläintiloja koskevat ohjeet

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/

Pelastuslaitoksen ohjeita

Maatilan farmarisäiliöopas (2021)

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas (2021)

Polttonesteiden varastointiopas (2021) käsittelee työmailla ja maastossa tapahtuva varastointia