Hyppää sisältöön

peltokuva 1600x300x72

Yleisiä ohjeita viljelijöille ja eläintenpitäjille

Säi­ly­tä säh­köi­sen ha­ke­muk­sen on­nis­tu­nees­ta lä­het­tä­mi­ses­tä saa­ma­si säh­kö­pos­ti­vies­ti ja tu­los­ta­ma­si tai tal­len­ta­ma­si ha­ke­muk­sen yh­teen­veto­tu­los­te haku­vuot­ta seu­raa­van vuo­den lop­puun.

Säi­ly­tä pää­sään­töi­ses­ti EU:n ko­ko­naan ra­hoit­ta­mien tu­kien ja palk­ki­oi­den sekä kan­sal­lis­ten tu­kien ha­ke­mi­seen liit­ty­vät alku­pe­räi­set asia­kir­jat, joi­ta et toi­mi­ta tuki­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä, haku­vuo­den ja sitä seu­raa­vien nel­jän ka­len­te­ri­vuo­den ajan.
Säi­ly­tä eläin­ten hy­vin­voin­ti-, ym­pä­ris­tö- ja luo­mu­kor­vauk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat, muis­tiin­pa­not ja to­dis­tuk­set vä­hin­tään nel­jän vuo­den ajan si­tou­mus- tai so­pi­mus­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Tärkeää tietoa ympäristökorvaukseen sitoutuneelle:

​1.4.–31.10.
​Levitä lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet.

​1.9.
Tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. Syysviljoille suurin sallittu lannoitustaso on kuitenkin 30kg/ha. Tarkista lannoitetasot sitoumusehdoista.

​15.9. alkaen
​Kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita saa 15.9. alkaen levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.

28.10.
Tee Vipussa syysilmoitukset (lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, pellon talviaikainen kasvipeitteisyys ) ja palauta maaseutuelinkeinoviranomaiselle vaadittavat liitteet. Voit palauttaa syysilmoituksen 20.9. - 28.10.

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2021

Alkutuotanto

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/alkutuotanto/

Alkutuotannon toimijan on ilmoitettava alkutuotantopaikka ja siellä harjoitettavasta toiminnasta kunnan elintarvikeviranomaiselle. Alkutuotantopaikka (tila, tuotantotila) on maatila, puutarha tai muu paikka, jossa harjoitetaan elintarvikkeiden alkutuotantoa.

Rehualan toimija


https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/rehut-viljelijat-ja-kotielaintuottajat/

Rehujen jäljitettävyyteen ja turvallisuuteen liittyen rehua tuottavan (esim. rehuvilja) , sekoittavan, valmistavan ja käyttävän viljelijän on rekisteröidyttävä rehualan toimijaksi. (Lomake F, Ruokavirasto)
Rehua saa hankkia vain rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä rehualan toimijoilta. Luettelot rekisteröidyistä rehualan toimijoita löytyvät Ruokaviraston internet sivuilta.

Kasvinsuojelu

https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet

Tilalla tulee käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista on luettelo Tukesin internetsivuilla.

Kasvinsuojeluaineiden käytöstä on pidettävä kirjanpitoa. Ympäristötukeen sitoutuneilla viljelijöillä lohkokirjanpitoon lisätyt tiedot kasvinsuojeluaineiden käytöstä täyttää kirjanpitovaatimuksen. Muis­tiin­pa­not kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käy­tös­tä tu­lee säi­lyt­tää nel­jä vuot­ta si­tou­mus­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen

hevonen laitumella

Eläintiloja koskevat ohjeet

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/

Pelastuslaitoksen ohjeita

Maatilan farmarisäiliöopas (2021)

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas (2021)

Polttonesteiden varastointiopas (2021) käsittelee työmailla ja maastossa tapahtuva varastointia