Hyppää sisältöön

Pisarat kuvituskuva 1600x300x72

Ympäristölupa

Ympäristölupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Luvanvaraiset toiminnot on erikseen lueteltu ympäristönsuojelulaissa. Myös luettelon ulkopuolinen toiminta voi vaatia ympäristöluvan, jos siitä aiheutuu naapuruussuhdelain mukaista haittaa.

Ympäristölupahakemus tulee laittaa vireille hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Lupahakemus laaditaan virallisille hakulomakkeille. Lisäksi tarvitaan tarpeelliset liitteet.

Hakemuslomakkeet ja ohjeet löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta. Ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu.

Vuosiyhteenveto ympäristöluvallisesta toiminnasta

Ympäristönsuojelun sähköiseen valvontaan on otettu käyttöön uusi YLVA -tietojärjestelmä. VAHTI-järjestelmä on poistunut käytöstä. YLVA on suunnattu ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille asiakkaille. Palvelun käyttäjiä ovat muun muassa toiminnanharjoittajat, kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskusten asiantuntijat.

Uudistetulla asioinnilla helpotetaan ja sujuvoitetaan käyttö- ja päästötarkkailua koskevien tietojen toimittamista. Palvelussa asiakas voi luoda määrämuotoisilla lomakkeilla ja liitteillä valvontaviranomaisille sähköisen raportin, joka vastaa ympäristöluvan, ilmoitusta koskevan päätöksen tai rekisteröintiä koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia.

Ilmoitusvelvollinen ja rekisteröintivelvollinen asiakas voivat täyttää ja lähettää toimintaa koskevan ilmoituksen palvelussa.

https://www.ymparisto.fi/ylva

Uusi eläinsuojien vuosiraportointiohje on julkaistu ymparisto.fi-sivustolla.

Yleinen ohjesivu:
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Ymparistonsuojelun_valvonnan_sahkoinen_asiointijarjestelma_YLVA/Toiminnanharjoittajien_sahkoinen_raportointi


Raportointiohje:
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE31B2398-A35E-44F7-B085-AE84D7253108%7D/154022

Toiminnan rekisteröinti

Rekisteröinti koskee pieniä energiantuotantolaitoksia, jakeluasemia ja asfalttiasemia. Rekisteröinti tapahtuu tekemällä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos ilmoitus on täytetty oikein, toiminta ei ole asemakaavan vastaista eikä ole kyse luvanvaraisesta toiminnasta, toiminta rekisteröidään.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Rekisteröinti-ilmoituksen käsittely on maksullista.

Lisätietoa rekisteröinnistä ja tarvittavat rekisteröintilomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Maa-ainesten ottaminen

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti maa-aineslain mukainen lupa.

Maa-aineksen murskaamiseen tarvitaan lisäksi ympäristölupa, jos samalla alueella murskataan yhteensä yli 50 päivää tai jos toimitaan tärkeällä pohjavesialueella. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Päätöksestä ja luvan valvonnasta peritään maa-ainestaksan mukainen maksu.

Lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa käyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Jos kotitarveotto on yli 500 m3, on asiasta ilmoitettava Orimattilan ympäristönsuojeluun. Maa-ainesten kotitarveotto muuttuu luvanvaraiseksi, kun maa-aineksia ryhdytään myymään.

  pdf Hakemuslomake (158 KB)

  document Kotitarveottoilmoitus (18 KB)

Maastoliikennelain lupa

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Vapaamuotoinen lupahakemus, jonka liitteenä on sijaintikartta ja alueen omistajien kirjallinen lupa, toimitetaan ympäristötoimistoon. Maastoliikenneluvan käsittely on maksullista.