Hyppää sisältöön

Pisarat kuvituskuva 1600x300x72

Maa-ainesten kotitarveottoilmoitus

Kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten omaa tavanomaista ottamista asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, maa-aineksien käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien ylläpitoon, mutta ei esimerkiksi metsäteiden rakentamiseen. Oma tavanomainen kotitarveotto voi tapahtua omalla maalla ja ottajana voi yleensä olla vain yksityishenkilö.
Kotitarveotto ei saa pohjavesialueella aiheuttaa pohjaveden laadun vaarantumista. Pohjaveden pinnan päälle on aina jätettävä riittävä, yleensä 3-4 metrin suojakerros. Jos ottamisalueen pinta-ala on yli 1 ha, on alueesta laadittava pohjaveden tarkkailusuunnitelma.

Kotitarveottajan on ilmoitettava kunnan valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, AINA kun alueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 m3 maa-aineksia ja uusi ilmoitus tehdään AINA, kun seuraava 500 m3:n määrä ylittyy.

Ottamistoiminnan päätyttyä ottamisalueesta tehdään jälkihoitosuunnitelma.

Maa-ainesten myyminen tai luovuttaminen toiselle vaatii aina maa-ainesluvan.

  document Kotitarveottoilmoitus (18 KB)

Meluilmoitus

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta työstä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus. Ilmoitus tehdään vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpidettä tai tapahtumaa. Meluilmoituksen johdosta tehdään maksullinen päätös.

  document Ilmoituslomake (19 KB)

Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Vähäisiä määriä puhdasta betoni- ja tiilijätettä voi hyödyntää maarakentamisessa ilmoittamalla siitä ympäristönsuojeluun. Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä 3. luvussa, 7 §:ssä on tarkemmat määräykset. Ilmoitus tehdään alla olevasta linkistä löytyvällä lomakkeella. Ilmoituksen johdosta tehdään maksullinen päätös.

 

Jos jätettä hyödynnetään esim. pysäköintialueilla tai teollisuusalueiden varastointikentillä tai teillä yli 500 tonnia, ilmoitus tehdään ELY-keskukseen.

Ohjeet ja lomakkeet

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Lannan levitys syksyllä on tehtävä lokakuun loppuun mennessä. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti, jos lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi.

Poikkeamisesta tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen vastataan kirjeellä.

  document Ilmoituslomake (21 KB)

Lannan varastointi aumassa

Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita voidaan poikkeustilanteissa varastoida aumassa pellolla. Perusteltuja syitä lannan aumavarastoinnille ovat työtekniset syyt (esim. auman teko ennen kelirikkoa) tai hygieeniset syyt (lannassa olevat taudinaiheuttajat).

Aumavarastoinnilla ei voi korvata puuttuvaa lantalan tilavuutta.

Ilmoitus lannan tai orgaanisen lannoitevalmisteen varastoimisesta aumassa tehdään vähintään 14 vuorokautta ennen auman perustamista. Ilmoitukseen vastataan kirjeellä.

  document Ilmoituslomake (29 KB)

Öljysäiliön jättäminen maaperään

Käytöstä poistettu polttoneste- tai kemikaalisäiliö on tarkastutettava ja sen käytöstä poistamisesta on tehtävä ilmoitus palo- ja pelastustoimelle. Käyttämätön säiliö on jätettä, joka on toimitettava puhdistettuna asianmukaisesti käsiteltäväksi tai hyötykäyttöön.

Jos poistaminen on teknisesti vaikeaa tai muuten kohtuutonta, voi käytöstä poistetun polttoneste- tai kemikaalisäiliön jättää maaperään.

Maaperään jättämisestä on ilmoitettava ympäristönsuojeluun. Ilmoituksen liitteeksi tarvitaan todistus säiliön puhdistuksesta ja käytöstä poistamisesta. Jos säiliön jättämistä maaperään perustellaan rakenteiden vaarantumisella, tarvitaan lisäksi rakennustarkastajan lausunto. Ilmoitukseen vastataan kirjeellä.

  document Ilmoituslomake (15 KB)

 Pilaantuneen maa-alueen kunnostus

Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliötä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muuta niihin verrattavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.  Maaperää pilaavia aineita ovat esimerkiksi: öljyt, raskasmetallit (kuten lyijy, elohopea) ja torjunta-aineet.

Mikäli maaperä tai pohjavesi jostain syystä pilaantuu, aiheuttaja on velvollinen viivyttelemättä ilmoittamaan siitä valvontaviranomaiselle ja puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Viime kädessä kukin kunta vastaa maaperän puhdistamisesta.  Onnettomuustilanteissa pelastuslaitos on mukana ensitorjunnassa. 

Ilmoitus pilaantuneesta maaperästä tehdään paikalliselle ELY-keskukselle. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä annetaan tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä sekä tarkkailusta.

Kaikista viranomaisten tiedossa olevista pilaantuneista maista pidetään valtakunnallista rekisteriä, joka on pääosin julkinen. Kiinteistöomistajan tulee muistaa, että maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on nykyisin esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperän tai pohjaveden pilaantumista sekä alueella mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista tai puhdistustoimenpiteistä.