Hyppää sisältöön

Pisarat kuvituskuva 1600x300x72

Järvet ja joet

Orimattilassa on vesistöjä melko vähän, noin 3,5 % kaupungin pinta-alasta. Orimattilassa on 27 järveä, joiden pinta-ala on yli hehtaarin. Suurin osa kaupungin järvistä on pieniä.

Suurimmat järvet ovat Pyhäjärvi (13 km2), Villikkalanjärvi (7,2 km2), Mallusjärvi (5,4 km2) ja Säyhtee (2 km2).

Salpausselän etelärinteiltä alkunsa saava Porvoonjoki virtaa Orimattilan halki laskien Suomenlahteen. Orimattilan keskustassa Porvoonjokeen yhtyy Palojoki. Villikkalanjärveen laskevat Litinjoki, Lanskinjoki ja Haltia-Köylinjoki.

Näkymä laiturilta Mallusjärvelle

Seuranta

Orimattilan järvien tilaa seurataan vesistönäytteenotolla. Osa järvistä on jokavuotisessa seurannassa ja joistakin järvistä näytteitä otetaan muutaman vuoden välein tai harvemmin.

Suurimmista ja merkittävimmistä järvistä näytteet ottaa ELY-keskus. Pienempiä vesistöjä seuraa kaupungin ympäristönsuojelu. Näytteenoton avulla voidaan arvioida vesistöjen tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Pintavesien tila luokitellaan ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella niin, että vesialueen luontaiset ominaisuudet otetaan huomioon. Orimattilassa ekologisen tilan luokituksen on saanut kuusi järveä ja viisi jokea.

Erinomainen ekologinen tila on Pyhäjärvessä. Hyvään tilaan on luokiteltu Kalliojärvi ja Salusjärvi. Säyhtee on tyydyttävässä tilassa ja Mallusjärvi ja Villikkalanjärvi välttävässä.

Porvoonjoen, Palojoki-Köylinjoen, Haltiajoen sekä Artjärven Köylinjoen tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Lanskinjoen ekologinen tila on välttävä.

  pdf Kartta Orimattilan vesistöjen ekologisesta tilasta (675 KB)

Orimattilan vesistöjä on luokiteltu myös pelkän kemiallisen tilan perusteella. Uusin raportti Orimattilan yli 1 hehtaarin kokoisten järvien kemiallisesta tilasta valmistui vuonna 2016.

  pdf Orimattilan vesistöjen fysikaalis-kemiallinen tila 2016 (270 KB)

Hämeen ELY-keskus on laatinut vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseksi toimenpideohjelman, jossa esitetään Hämeen alueella tehtäviä kunnostustoimia vuoteen 2021.

Pohjavedet

Pohjavedellä tarkoitetaan maaperään ja kallioperän halkeamiin varastoitunutta vettä. Pohjavettä on käytännössä kaikkialla. Luokitellut pohjavesialueet tarkoittavat alueita, joilla pohjavettä muodostuu ja on hyödynnettävissä niin paljon, että vettä voi tarvittaessa käyttää yhdyskunnan vedenoton tarpeisiin.

Pohjavesialueet luokitellaan kahteen luokkaan niiden vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella.

Orimattilan pohjavesimuodostumat ovat pääosin pienialaisia. Hyvin vettä johtavat hiekka- ja sorakerrokset ovat monin paikoin peittyneet siltti- ja savikerrosten alle. Suurimmat pohjavesimuodostumat ovat pohjois-eteläsuuntaisella pitkittäisharjujaksolla, jolle myös kaupungin keskustaajama sijoittuu.

pdf Kartta Orimattilan pohjavesialueista (733 KB)

Jo pelkkä pohjaveden vaarantaminen on kiellettyä

Tarkkana siellä pohjavesialueella! - Uudet esitteet kannustavat pohjavesien suojeluun.

Esitesarja ”Tarkkana siellä pohjavesialueella” on tehty erityisesti kotitalouksille, kiinteistön lämmityksestä vastaaville, maataloustuottajille, pienteollisuudelle, yrityksille ja maankäytön suunnittelijoille. Tarjolla on tietoa keinoista, joilla eri toimijat voivat suojella pohjavettä, mitä pohjavesi on ja mistä saa lisätietoja.