Hyppää sisältöön

Orimattilan keskustan ilmakuva 2016 1600x300

Ajankohtaisista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi viimeisimmän  pdf kaavoituskatsauksen 2021 ja kaavoitusohjelman 2022-2026 (6.20 MB) kokouksessaan 13.12.2020 §73.

Kaavoitusohjelman kohteet kaupungin karttapalvelussa: https://kartta.lahti.fi/IMSOrimattila/?mid=790

 

 Lisäksi kaupunginvaltuusto on käsitellyt pdf strategisen maankäytön suunnitelmaa 2019 (10.80 MB) kokouksessaan 09.12.2019 §65. Strategisen maankäytön suunnitelman tehtävänä on täydentää kaupungin strategiaa ja ohjata alueiden käytön kehittämistä.

 

Rakennuskiellot

Kaupunginhallitus on määrännyt 24.1.2022 § 32 Kuivannolla maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen osayleiskaavan laatimista varten viideksi vuodeksi siten, että rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä eikä jo olemassa olevaan asuntoon kuuluvan talousrakennuksen rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella kaupunginhallituksen päätös on määrätty tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

  pdf Rakennuskieltokartta (3.01 MB)

 

Vireillä olevat kaavahankkeet

 

A198 Prisma

Prisman asemakaavan muutoksen tavoitteena mahdollistaa nykyisen S-marketin laajentaminen Prismaksi.

Orimattilan kaupungin kaupunginvaltuusto on MRL 52§:n mukaisesti hyväksynyt Prisman asemakaavan muutoksen kokouksessaan 14.03.2022 (§15). Asemakaavasta on tehty 3 kpl valitusta hallinto-oikeuteen.

  pdf Kaavakartta (2.12 MB)

  pdf Kaavaselostus (4.55 MB)

  pdf Kaavaselostuksen liitteet (7.69 MB)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja: https://orimattilad10.oncloudos.com//cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022144-4

 

Kaavaa varten laaditut selvitykset
  pdf Liikenneselvitys (2.31 MB)
  pdf Kulttuuriympäristön selvitys (10.41 MB)

 

Kuivannon tuulivoimaosayleiskaava

Kuivannon kylään tutkitaan mahdollisuutta rakentaa tuulivoimapuisto.

Kaavoituspäällikkö on hyväksynyt kaavahanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 23.03.2022 ja se on nähtävillä kaupungintalon toisessa kerroksessa (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmasta voi lähettää sähköpostitse tai postitse Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1.27 MB)

 

A202 Helsingintien asemakaavan muutos

Helsingintie on nykyisellään maantie. Kaavamuutoksella tiealue muutetaan katualueeksi ja Helsingintiestä tehdään kadunpitopäätös.

Kaavoituspäällikkö on hyväksynyt kaavahanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 06.10.2021 ja se on nähtävillä kaupungintalon toisessa kerroksessa (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmasta voi lähettää sähköpostitse tai postitse Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (3.57 MB)

 Asemakaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 30.05. – 31.07.2022. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana Orimattilan kaupungintalon 2.kerroksen ilmoitustaululla (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla (www.orimattila.fi). Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 31.07.2022 mennessä osoitteeseen: tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf Luonnoskartta (1.32 MB)

  pdf Luonnoksen selostus (10.14 MB)

  pdf Meluselvitys (5.39 MB)

A204 Veteraanitien kerrostalo

Veteraanitien kerrostalon kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa olemassa olevan kaavan mukaisen kerrostalotontin kerroslukua kahdesta kolmeen ja kasvattaa tontin rakennusoikeuden määrää.

Asemakaavaluonnos ovat yleisesti nähtävillä 3.5. – 30.5.2021.

  pdf A204 Kaavaluonnos (516 KB)
  pdf A204 Kaavaselostus (4.61 MB)

 

A211 Pelastusaseman asemakaavan muutos

Pelastusaseman asemakaavamuutos A211 on tullut vireille. Orimattilan uusi pelastusasema on valmistunut ja rakennus tontteineen on tarkoitus myydä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle. Kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa kaavamuutoksen, joka mahdollistaa käyttötarkoitusta vastaavan kiinteistökokonaisuuden myymisen.

  pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2.26 MB)

 

Villi-Sampolan osayleiskaavan muutos

 

Orimattilan keskustan pohjoispuolelle on vireillä osayleiskaavan muutos. Lahdentien ja Heinämaantien väliselle alueelle on toivottu radan ylittävää, alueen yrittäjät Lahdentielle yhdistävää katua. Alueella sijaitsee mm. Orivillen ja Sampolan teollisuusalue sekä hevosvalmennuskeskus.

Kaavamuutokseen liittyen on valmistunut WSP Finland Oy:n tekemä Villi-Sampolan liikenneselvitys, jossa hahmotellaan alueen kokoojakadun ja muun liikenteen toteuttamisen vaihtoehtoja.

Osayleiskaavan muutosluonnos oli nähtävillä 2014. Liikenneselvityksessä on huomioitu tuolloin annetut maanomistajien mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Lisäksi tausta-aineistoa täydennettiin kysymällä kesäkuussa Orivillen, Hevoskylän ja Sampolan alueen yrittäjiltä, miten suunnitelma vaikuttaisi yrityksien liikenteeseen.

  pdf Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (3.13 MB)

  pdf Liikenneselvitys 2020 (3.59 MB)

 

 

 

Valmisteilla olevat kaavahankkeet

Elinvoima- ja teknisen valiokunnan, kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsiteltävänä olevien kaavahankkeiden etenemistä voi seurata sivustolta Esityslistat ja pöytäkirjat.

A191 Pennala, Rautamäentien teollisuusalue

Rautamäentien teollisuusalueen asemakaava sijaitsee Pennalassa Rautamäentien varrella. Kaavahanke on osa Pennalan teollisuusalueen yleiskaavan mukaista laajennusta.

Vireilletulo kuulutettu 23.3.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (766 KB) oli nähtävillä 23.3. - 8.4.2016

A196 Virenoja, Joutsensuva

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa vanhan tiilitehtaan alueelle lisää yksityistä asumista sekä yleinen uimaranta ja virkistysalue. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta sovitaan Orimattilan kaupungin ja maanomistajien kesken laadittavalla maankäyttösopimuksella.

Vireilletulo kuulutettu 24.5.2017.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (426 KB) oli nähtävillä 24.5. - 9.6.2017.