Hyppää sisältöön

Hennan tuuliharja ilmakuva 2 vuonna 2016

Yksityistiet

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019.
Linkki Yksityistielaki 560/2018 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Yksityistielain myötä Yksityistiekunnilla on velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot.
Linkki Yksityistiet - Väylävirasto (vayla.fi)

Maanmittauslaitos pitää uuden lain myötä yksityistierekisteriä. Laki velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot sinne. https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_ 
Yksityistielain mukaan jäsenet tiekuntaan voidaan valita enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Tiehoitokunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen vaihtuessa on uudet yhteystiedot ilmoitettava maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.

Suomen tieyhdistys on koonnut opastusta yksityistieasioihin https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/ -sivustolle.  

Suomen metsäkeskuksen hallinnoimalla tienhoito.fi -sivustolla on tarjolla teihin ja siltoihin liittyvää kuntotietoa.
Tiekuntakartoilta löytyvät tällä hetkellä jo usean maakunnan silta- ja tietiedot. Kuntotietoa kerätään mm. huoltovarmuuden tarpeisiin käynnissä olevassa TIESIT-hankkeessa. Julkaistava tieto on palvelussa avoimesti selailtavissa.
Palvelusta löytyy myös tiekuntien yhteystietoja, jotka perustuvat tiekuntien tekemiin ilmoituksiin. Metsäkeskus toivookin, että kaikkia tienkäyttäjiä palvelevien yhteystietojen määrä kasvaisi tiekuntien ilmoitusten avulla. https://www.tienhoito.fi/ 

- - - 

Pysyvän liikenteenohjauslaitteen eli liikennemerkin asettaminen yksityistielle edellyttää edelleen lupaa kaupungilta.

Anomus saa olla vapaamuotoinen ja siinä on ilmoitettava tiekunnan nimi, yhteyshenkilö ja allekirjoitus. Liitteeksi tiekunnan kokouspöytäkirja, jos merkin tarve on kokouksessa käsitelty ja tiestä karttaote, johon on merkitty suunnitellut liikennemerkkien sijoituspaikat.

Liikenneohjauslaitteista on myös ilmoitettava Väyläviraston ylläpitämään digiroad-tietokantaan.

- - - 

Tammikuun loppuun mennessä on uusien tiekuntien haettava oikeutta avustuksen saamiseksi ja pistelukua avustuksen laskentaperusteita varten.

Samoin tammikuun loppuun mennessä on haettava muutosta pistelukuun, jos tien käytössä on tapahtunut muutoksia. 
Pisteytystä täytyy hakea myös, jos edellisestä avustuksen myöntämisestä on useita vuosia aikaa.

folder Pisteytyslomake (excel)

Pisteytyslomake (täytettävä PDF)

  • Pyyntökirje saa olla vapaamuotoinen ja siinä on ilmoitettava tiekunnan nimi, yhteyshenkilö ja allekirjoitus. Liitteeksi täytetty pisteytyslomake ja uusilla tiekunnilla tiekunnan perustamiskokouspöytäkirja.

Avustukset

Yksityistie on tie, jonka ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevat kiinteistön omistajat. Yksityisteistä säädetään Yksityistielaissa.

Orimattilan kaupunki avustaa järjestäytyneitä yksityisteitä teiden kunnossapidossa ja perusparannuksissa vuosittain jaettavilla avustuksilla.
Perusparannusten osalta päätöksen tekee kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta ja kunnossapitoavustusten osalta päätöksen tekee kaupunkikehitysjohtaja. Avustaminen on kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa.

Orimattilassa avustetaan yksityisteitä vuosittain.

Avustusten hakemiseksi ja saamiseksi tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat oltava ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Kunnossapitoavustukset

Orimattila myöntää harkinnan perusteella kunnossapitoavustusta yksityisteille seuraavien edellytysten täyttyessä:

•Kyse on järjestäytyneestä yksityistiestä, jonka asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
•yksityistie on ajokelpoinen autolla
•yksityistiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, tai joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 300 metrin matkalla
•avustusta myönnetään vain sille tieosuudelle, jolla on ympärivuotista ja pysyvää asutusta, tai joka on tärkeä pysyvän asutuksen läpikulkutienä tai tärkeäksi katsotun palvelun pääsytienä.

Avustettavaa tietä on pidettävä sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa. Tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei saa kieltää. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tieosakkaiden suostumus. Kaupungin toiminnasta johtuva palveluliikenne on sallittava ilman erillistä veloitusta silloin, kun palveluliikenne kohdistuu avustusta hakevan tiekunnan osakkaan kiinteistölle.

Maksettavien avustuksien suuruudet määräytyvät tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitokustannusten perusteella, voimassaolevan tien pisteluvun mukaan sekä kaupungin avustuksiin varaamien määrärahojen puitteissa. Tiekunnan on pidettävä erillistä kirjanpitoa avustuskelpoisen tieosuuden menoista.

Avustuksen hakua varten kaupunki julkaisee nettisivullaan hakulomakkeen.

spreadsheet Kunnossapitoavustuksen hakemuslomake (15 KB)  (excel)

Kunnossapitoavustuksen hakemuslomake (täytettävä PDF)

pdf Avustuslomakkeen täyttöohje (97 KB)

Avustusten määräytyminen

Kunnossapitoavustus määräytyy tiekunnan edellisenä vuonna tien kunnossapitoon käyttämän kustannuksen perusteella ja voimassaolevan tien pisteluvun mukaan laskettuna ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Kunnossapitokustannus lasketaan avustuskelpoisen tieosuuden pituuteen suhteutettuna tai avustuskelpoisen tieosuuden kustannuksista pidetyn erillisen kirjanpidon mukaisesti.

Peruspistemäärä on 100, jonka lisäksi annetaan lisäavustuspisteitä sellaisen ulkopuolisen liikenteen perusteella, jolta ei peritä tienkäytöstä maksua, enintään 50, tien kunnossapitokustannusten suuruuden perusteella enintään 25 ja tien vaikutusalueella pysyvästi asuvaa tieosakasta kohden lasketun tiepituuden perusteella enintään 25.
Mikäli tiekunnan vuotuiset kunnossapitomenot ovat yli 75 % suuremmat kuin kaikkien hakijateiden keskimääräiset kunnossapitomenot kilometriä kohden, ei ylimenevältä osalta avustusta suoriteta. Myönnettävän avustuksen kokonaismäärä voi olla enintään 75 % kunnossapitokustannuksista.

Kunnossapitoavustusta on haettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.
Jos päivä sattuu viikonvaihteeksi, palautus viimeistään toukokuun ensimmäisenä arkipäivänä.

Rakentamis- ja perusparannusavustukset

Orimattila avustaa järjestäytyneitä yksityisteitä myös perusparannuksen osalta.
Avustusta myönnetään niihin kohteisiin, joihin on haettu ja saatu myönteinen valtionavustuspäätös edellisenä vuonna.
Valtionavustusta voi saada esimerkiksi siltojen ja vaativimpien rumpujen uusimiseen ja peruskorjaukseen tai routavaurioiden korjaukseen, tien kantavuuden parantamiseen ja liikenneturvallisuuden perantamiseen, kuten kaarteen oikaisuun, liittymän parantamiseen tai tielinjan siirtämiseen. Pieniin, alle 10.000 euron hankkeisiin ei valtiolta yleensä avustusta saa.

Kaupungin avustusta voidaan myöntää määrä, joka valtionavustuksen ja kaupungin avustuksen yhteismääränä on enintään 80% valtionavustuksessa hyväksytystä kustannuksesta.
Avustusta on haettava tammikuun loppuun mennessä.

Maksatus suoritetaan työn valmistuttua ja valtionavustuksen viimeisen erän maksatuksen edellytysten täytyttyä. Erityistapauksissa voidaan avustuksesta suorittaa ennakkoa. Maksatusta on haettava myöntämisvuoden aikana.

Anomus saa olla vapaamuotoinen, jossa otsikkona Hakemus yksityistien perusparannusavustuksesta Orimattilan kaupunki. Lisäksi tiekunnan nimi, yhteyshenkilö, pankkitilin nro, ELY-keskuksen valtionavun päätösnro, kustannukset, haettavan avustuksen summa ja nimenkirjoitusoikeuden omaavan / omaavien allekirjoitus / allekirjoitukset.
Anomuksen liitteenä Valtionavustuksen myönteinen päätös ja päätökseen liittyvät asiakirjat.

Lisätietoja voi kysyä soittamalla puh. 044 7813584/Saila Iivonen tai sähköpostilla

Valtion avustukset

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (Ely-keskus) myöntää yksityistieavustuksia valtionavustuskelpoisille yksityisteille. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta voi hakea ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityistien parantamiseen. Tarkempaa tietoa avustuksien myöntämisestä löytyy Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sivulta https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset.