Hyppää sisältöön

 Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010, jäljempänä kotoutumislaki) 30 §:n mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovitusvastuu maahanmuuttaneiden kotouttamistyön kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että palvelut soveltuvat myös maahanmuuttaneille, ja että ne järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa. Maahanmuuttaneille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien välisenä yhteistyönä. Orimattilan kotouttamisohjelmaksi on hyväksytty vuoden 2021 alussa voimaan tullut Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma, joka toimii pohjana kaikelle kotouttavalle työlle.

Kotoutumistyön tavoitteena on tukea kaksisuuntaista kotoutumista:

  • Paikallisten lakien ja tapojen oppimista, sosiaalisten suhteiden luomista ja vahvistamista sekä osallisuuden ja toiminnallisuuden kokemuksia
  • Onnistunut kotoutuminen kiinnittää ihmisen uuteen kotimaahansa ja on vastavuoroista jo kunnassa asuvien henkilöiden, yritysten ja muiden toimijoiden osalta

Kotoutumistyöhön liittyy maahanmuuttaneiden arjen asioissa avustamista yhdessä muiden viranomaisten kanssa, asioista kertomista, ohjausta ja rinnalla kulkemista. Tuen tarve vaihtelee yksilöittäin ja sitä tehdään ratkaisukeskeisesti. Lisäksi kotoutumiseen kuuluu kunnan palvelujen ja prosessien kehittämistä, asennevaikuttamista ja kulttuuritulkkina toimimista eli eri kulttuureista ja niissä huomioon otettavista asioista kertomista.

Orimattilassa toimii kolmen kunnan (Orimattila, Heinola, Hollola) yhteinen maahanmuuttokoordinaattori, jonka työtehtäviin kuuluu mm. edellä mainitut tehtävät ja osa-alueet. Yhteistyötä tehdään eri maahanmuuttotyön paikallisten ja valtakunnallisten verkostojen kanssa, sekä mm. ELY-keskuksen, työllisyys- ja sote-palvelujen ja kolmannen sektorin järjestöjen kesken. Kaikissa kotoutumis- ja maahanmuuttotyön asioissa voi olla suoraan yhteydessä maahanmuuttokoordinaattori Marianna Kemppiin:  tai 044-4694372.

 

Arviosi maahanmuuttajille suunnatuista palveluista Orimattilassa voit antaa vastaamalla oheiseen kyselyyn: https://forms.gle/T2ym52VKxwj5RErS6  
Kiitos, että olet vastaamalla mukana kehittämässä maahanmuuttajien palveluita!

 

 ***

According to section 30 of the Act on the Promotion of Integration (1386/2010, hereinafter referred to as the Integration Act), the municipality has general and co-ordinating responsibility for the development of integration work for immigrants and its planning and monitoring at the local level. The municipality must ensure that its services are suitable for everyone, including immigrants. The municipality must take care of developing the competence of its own personnel in matters related to integration. Some of the services for immigrants are done as a co-operation between municipalities. The Päijät-Häme region immigration program, which came into force at the beginning of 2021, has been approved as the integration program for Orimattila. It serves as a basis for all integrative work.

 

The purpose of integration work is to support two-way integration:

  • Learning about the local laws and customs, creating and strengthening social relationships, gaining experiences of inclusion and functionality
  • Successful integration attaches people to one's new homeland and is reciprocal for individuals, companies and other actors already living in the municipality


Integrative work is about helping immigrants to run their daily errands, givind advice, guiding them and supporting them. The need for support varies from individual to individual and is done in a solution-oriented manner. In addition, integration includes the development of municipal services and processes, attitude change and acting as a cultural interpreter (dialogue and understanding betweeen different cultures).

The joint immigration coordinator of the three municipalities (Orimattila, Heinola, Hollola) is responsible for the immigration/integration work done in Orimattila. Her duties include e.g. the tasks and areas mentioned above. Integration work in Orimattila is done together with various local and national immigration work networks, such as The ELY Center (Centre for Economic Development, Transport and the Environment), the employment and social services offcies as well as multiple non-governmental organizations. In any questions about integration and immigration work in Orimattila region, please refer directly to immigration coordinator Marianna Kemppi:  or  +358 (0)44 4694372.

 

Please rate the services for immigrants in Orimattila by answering the following survey: https://forms.gle/T2ym52VKxwj5RErS6
Thank you for helping to develop services for immigrants by answering!

Kotouttava tyoMaahanmuuttaneen sopeutumisprosessi