Hyppää sisältöön

TOIMINTAOHJEET UKRAINASTA SAAPUVILLE PAKOLAISILLE
Інформація для українських біженців

 

Ajankohtaista Ukrainan tilanteesta, sekä ohjeita kun saavut Suomeen:
For updates and information on the situation in Ukraine and instructions for when you arrive in Finland, please visit:
Оновлення та інформацію про ситуацію в Україні та вказівки, коли ви прибудете до Фінляндії, будь ласка, відвідайте:

https://migri.fi/ukraina

*** 

Ukrainalaisia voi tull Suomeen useilla eri statuksilla:

 • Turvapaikanhakija
 • Tilapäisen suojelun direktiivin mukainen oleskelulupa
 • Biometrinen passi (90 päivän viisumivapaa oleskelu Schengen-alueella)
 • Kausityölupa (alle kolme kuukautta kestävä kausityö – ei tarvita oleskelulupaa)
 • Työntekijän oleskelulupa

 

PAKOLAISTEN SAAVUTTUA KUNTAAN:

 1. Ohjaa pakolaiset Poliisille hakemaan ensisijaisesti tilapäistä suojelua. Tilapäisen suojelun turvin Ukrainasta tulleet saavat oleskeluluvan vuodeksi ja tarpeen vaatiessa pidemmäksi ajaksi. Tilapäiseen suojeluun oikeutettuna he pääsevät Maahanmuuttoviraston (Migrin) vastaanottopalvelujen piiriin. Muulla statuksella oleskelevien osalta vastaanottopalveluja ei tarjota. Migrin vastaanottopalveluja ovat:
  • Maahanmuuttoviraston järjestämä majoitus vastaanottokeskuksessa (majoitus voi jatkua myös yksityismajoituksessa)
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (huom. kiireellinen kunnalta)
  • Maahanmuuttoviraston vastaanottoraha
  • Suora työnteko-oikeus
  • Henkilötunnus

Orimattilan kunnalla ja Migrillä ei ole keskinäistä sopimusta ukrainalaisten asuttamisesta (= kuntamalli). Ukrainalaiset voivat asua esim. lähimmässä vastaanottokeskuksessa, yksityismajoituksessa tai solmia tavallisen vuokrasopimuksen esimerkiksi kunnan vuokra-asuntojen kanssa. Huomioithan, että kotimajoituksen järjestämisestä tai siihen liittyvistä muista kuluista ei makseta korvauksia majoittajille.

Voit hakea kotikunnan rekisteröintiä DVV:stä vuoden maassa oleskeltuasi, kuitenkin aikaisintaan 1.3.2023 alkaen.

 

Huom! Monet ukrainalaiset saapuvat Suomeen passilla, joka oikeuttaa 90 vrk oleskeluun maassa. Tällöin he oleskelevat Suomessa ns. ”turisteina”, jolloin he eivät ole oikeutettuja eräisiin tärkeisiin palveluihin, esimerkiksi suora työnteko-oikeus, terveystarkastukset ja lasten perusopetus. Lisäksi 90 vrk oleskeluajan umpeuduttua heidän on poistuttava maasta. Tästä syystä tilapäisen suojelun tai turvapaikan haku kannattaa aina! Suomesta voi poistua jo aiemmin, vaikka tilapäisen suojelun oleskelulupaa olisikin vielä jäljellä.

 

 1. Kunnan vastuulla on järjestää esi- ja perusopetus lapsille sekä kiireelliset sote-palvelut.

 

Esi- ja perusopetusasioissa yhteys Mika Silvennoiseen:  sekä Jarno Ovaskaan:

Varhaiskasvatusasioissa yhteys Kati Hostikkaan:

 

***

Ukrainians can come to Finland with several different statuses:

 • Asylum seeker
 • Residence permit
 • under the Temporary Protection Directive
 • Biometric passport (90-day visa-free stay in the Schengen area)
 • Seasonal work permit (seasonal work lasting less than three months - no residence permit required)
 • Employee residence permit

 

WHEN THE REFUGEES ARRIVE IN THE MUNICIPALITY:

1. Direct the refugees to the police to seek temporary protection as a matter of priority. Those who come from Ukraine on the basis of temporary protection receive a residence permit for one year and, and if necessary, for a longer period. Eligible for temporary protection, they have access to the reception services of the Finnish Immigration Service (Migri). Reception services are not provided for those with other statuses. Migri's reception services include:

 • Accommodation provided by the Finnish Immigration Service at the reception center (accommodation can also continue in private accommodation)
 • Social and healthcare services (emercengy services provided by the municipality)
 • Admission fee
 • Direct right to work

Orimattila City and Finnish Immigration Services have not made a mutual contract regarding arranging accommodation for the Ukrainians.Ukrainians can live i.g. in the nearest reception center, private accommodation or they can make a rental contract with the city's rental apartments (Orimattilan vuokra-asunnot).  Please note that no compensation will be paid to the hosts for arranging home accommodation or other related expenses!

You can register your address at DVV after a one year's stay in Finland, however earliest on 1.3.2023.

Note! Many Ukrainians arrive in Finland with a passport, which entitles them to stay in the country for 90 days. In this case, they reside in Finland as so-called "tourists”. In this case they are not entitled to certain important services, such as direct labor rights, health checks and basic education for children. In addition, they must leave the country after the end of their stay of 90 days. For this reason, it is always worth seeking for temporary protection or asylum! You can leave Finland earlier, even if your residence permit for temporary protection is still valid.

2. The municipality is responsible for providing pre-primary and basic education for children as well as emergency social services.

 

In matters of pre-school and basic education, please contact Mika Silvennoinen: and Jarno Ovaska:
For early childhood education, please contact Kati Hostikka: