Hyppää sisältöön

Paivi3

Orimattilan kaupunginhallitus kokousti maanantaina 8.8. Ennen kokouksen alkua kaupunginhallitus omalta osaltaan hyvästeli vt. kaupunginjohtajan, kaupungin palveluksessa vuodesta 2007 myös talousjohtajana, talous- ja hallintojohtajana sekä talous- ja konsernijohtajana työskennelleen Päivi Suikkasen, joka jää eläkkeelle tämän kuun lopussa. Sitä ennen Suikkanen pitää pari viikkoa vuosilomaa.

Kaupunginhallitus myös vahvisti Kalle Larssonin virkavaalin. Larsson aloittaa kaupunginjohtajana 15.8.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi myös vastauksensa moneen aloitteeseen.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Orimattilan kaupungin laaja hyvinvointisuunnitelma 2022–2026
Kaupunginhallitus hyväksyi laajan hyvinvointisuunnitelman ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

- Kaupunginjohtajan virkavaalin vahvistaminen
Kaupunginvaltuusto on 16.5.2022 § 32 valinnut kaupunginjohtajan virkaan FM Kalle Larssonin. Päätös on ehdollinen, kunnes valittu toimittaa varauksettoman lääkärintodistuksen. Kalle Larsson on 21.6.2022 toimittanut varauksettoman lääkärintodistuksen. Hallintosäännön 7 luvun 10 §:n mukaan valtuuston ehdollisen valintapäätöksen voi vahvistaa kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Kalle Larssonin virkavaalin

- Ensihoidon kustannusten jaon oikaisuvaatimus Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle vuosilta 2017 ja 2019 sekä viivästyskorkovaatimus vuosilta 2017–2019
Päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kuntajohtajakokouksessa 22.6.2022 saavutetun seuraavan sisältöisen neuvottelutuloksen:
1. ensihoidon maksuosuuksia omistajakuntien kesken oikaistaan omistajakuntien välisellä sopimuksella vuosien 2017 ja 2019 osalta takautuvasti hyvinvointiyhtymän talousosaston laatiman liitteenä olevan laskelman mukaisesti,
2. oikaistuille maksuosuuksille ei suoriteta viivästyskorkoa tai muuta korvausta,
3. ne omistajakunnat, jotka ovat vaatineet itseoikaisua tai muuta oikaisua hyvinvointiyhtymältä, peruuttavat vaatimuksensa kokonaisuudessaan kirjallisesti kuukauden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta,
4. omistajakunnat tekevät päätökset sopimuksesta viimeistään 31.8.2022 mennessä.
5. omistajakunnat sitoutuvat siihen, etteivät ne tule tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen esittämään minkäänlaisia vaatimuksia ensihoidon laskentaperusteisiin liittyen vuosilta 2017 – 2022. Kaupunginhallitus päättää peruuttaa oikaisuvaatimuksensa PäijätHämeen hyvinvointikuntayhtymälle ensihoidon kustannusten jaosta ja viivästyskorkovaatimuksista (kaupunginhallitus 28.3.2022 § 126).
Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että kaikki kunnat ovat hyväksyneet sopimuksen

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Sisäilmatyöryhmän nimeäminen
Tekstiosa: Sisäilmatyöryhmän toimintaa on tarkoituksen mukaista muuttaa yhdistämällä puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät. Jäsenten kokoonpanoa on myös tarpeen päivittää, kun organisaatio ja toimenkuvat ovat muuttuneet. Tehtävien yhdistämisen lähtökohtana on vapauttaa resursseja ja saada selkeyttä toimintaan.

Nykyaikaiset työvälineet mahdollistavat monipuolisemmin eri toiminnot ja sisäilmatyöryhmä on kokouksessaan 9.6.2022 katsonut, että erillistä sihteeriä ei enää tarvita. Puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät ottaa vastatakseen tilapalvelun toimitilajohtaja Rebecca Haaranen.

Sisäilmatyöryhmän kokoonpano esitetään seuraavaksi:
Toimitilajohtaja (pj+s)
Työsuojelupäällikkö/hyvinvointijohtaja
Kaupunkikehitysjohtaja
Sivistysjohtaja
Hallintojohtaja/henkilöstövastaava
Kiinteistöisännöitsijä
Työsuojeluvaltuutetut
Ympäristöterveydensuojeluviranomainen
Työterveyshoitaja
Kokouksiin kutsutaan tarpeen mukaan käsittelyssä olevan työyksikön esimies ja siivousasioiden osalta ruokapalvelupäällikkö asiantuntijaksi ja lisätietojen antajaksi. Hallintosäännön 6. luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää sisäiset työryhmät.

Päätös: Hyväksyttiin tekstiosan mukaisesti.

- Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö/Vesivek Tuotteet Oy
Kaupunginhallitus päättää antaa tekstiosan mukaisen lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes 5482/03.01/2022).
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Täyttölupa vesilaitoksen toimistosihteerin tehtävään
Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että vesilaitoksen toimistosihteerin tehtävään myönnetään täyttölupa. Tehtävän kelpoisuutena on soveltuva opistotasoinen tutkinto. Kunnallisen taloushallinnon tuntemus luetaan eduksi.
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Vastaus: Valtuustoaloite 31.1.2022 Walk in palvelu nuorten mielenterveys KokKD
Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteeseen tehdyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Vastaus: Valtuustoaloite 15.3.2021, Koulukiusaamisen ja väkivallan ehkäisy
Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteeseen annetun selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Vastaus: Valtuustoaloite 14.3.2022 Evakot-tapahtuma
Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteeseen tehdyn selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Vastaus aloitteeseen / Kuntalaisaloite koskien Huoltotien turvallisuutta
Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteeseen tehdyn selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Vastaus aloitteeseen / Valtuustoaloite koskien eläinystävällisen uimarannan perustamista Orimattilaan
Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteeseen tehdyn selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Vastaus aloitteeseen / Kuntalaisaloite koskien kaupungin myymien omakotitalotonttien takaisinostoa
Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteeseen tehdyn selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Vastaus aloitteeseen / Valtuustoaloite koskien kaupungin omistamien soranottoalueiden myyntiä
Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteeseen tehdyn selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Vastaus: valtuustoaloite_14032022_luistelukentän saaminen Orimattila Areenan läheisyyteen
Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteeseen tehdyn selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Vastaus: Valtuustoaloite _14032022_maksuttomat uimahalli- ja kuntosalikäynnit
Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Vastaus: Kuntalaisaloite, yhdistysten sähkölaskujen maksu
Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteeseen annetun selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Vastaus aloitteeseen: Ojarumpujen laittaminen ja ojien täyttäminen
Kaupunginhallitus merkitsee vastineen tiedoksi ja liittää sen asian käsittelyaineistoon. Asian käsittely on kesken, joten päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Aloitepykälät hyväksyttiin päätösehdotusten mukaisesti

- Salpakierto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 17.8.2022
Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Saku Salminen.
Kokousohjeena; hyväksytään omien osakkeiden suunnattu hankkiminen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Toimielinten pöytäkirjat
Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.

- Viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi viranhaltijapäätökset ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

- Muut asiat
Vt. kaupunginjohtajan vuosiloma
Todettiin, että vt. kaupunginjohtaja Päivi Suikkanen on esteellinen asian käsittelyssä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Vt. kaupunginjohtaja Päivi Suikkasen virkasuhde päättyy 31.8.2022. Vakinainen kaupunginjohtaja aloittaa 15.8.2022. Päivi Suikkanen anoo vuosilomaa ajalle 17.8.–31.8.2022.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Eroanomus aluekumppanuuspöydästä
Ninni Dahlström on ilmoittanut eroavansa Keskustan aluekumppanuuspöydän jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus myöntää Ninni Dahlströmille eron Keskustan aluekumppanuuspöydän jäsenyydestä.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Kuivannon koulun säilyttämistä koskeva kannanotto
Pertti Laaksonen on toimittanut 30.7.2022 päivätyn kirjelmän Kuivannon koulun säilyttämisen puolesta, jonka ovat allekirjoittaneet Kuivannon alueen valtuutetut ja varavaltuutettu. Kirjelmä on osoitettu sivistysvaliokunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
liite nro 15

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee kannanoton tiedoksi ja liittää sen kouluverkon käsittelyä koskevaan aineistoon.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Vt. kaupunginjohtajan tiedotusasiat
Merkittiin tiedoksi vt. kaupunginjohtajan tiedotusasiat.