Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 22.2.2021. Alla kokouksen päätöksiä, pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista liitteineen löytyy kotisivujen Päätöksenteko-otsikon alta.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2021 - 2025

Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää maahanmuutto-ohjelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

5. Länsi-Orimattilan päiväkodin vuokraaminen

Päätös: Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asian käsittely siirretään. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6. A201 Porkkallion asemakaavan ehdotus

Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että 16.2.2021 päivätty asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

7. Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa päätösehdotuksen mukaisesti Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2021-2032 elinvoima- ja teknisen valiokunnan esityksen mukaisen lausunnon.

8. Lausunto linjaliikenteen uusista vyöhykevaihtoehdoista ja lippujen hinnoista

Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa Lahden seudun joukkoliikennelautakunnalle elinvoima- ja teknisen valiokunnan esityksen mukaisen lausunnon linjaliikenteen vyöhykevaihtoehdoista ja lippujen hinnoista.

9. Ohjauspyyntö vedenhankinnasta/Orimattilan Vesi Oy

Päätös: Kaupunginhallitus päätti konsernijaoston esityksen mukaisesti, että hankkeen suunnittelu voidaan aloittaa. Yhtiön uusi toimitusjohtaja arvioi vielä yhtiön hallituksen kanssa hanketta.

10. Aravarajoituksista vapauttaminen/kunnan lausunto

Päätös: Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan ARA:lle, että tekstiosassa ja liitteessä mainittujen kohteiden osalta rajoitusten purkua puolletaan.

11. Käyttösuunnitelman vahvistaminen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta sekä laskujen/tositteiden hyväksyjät 2021

Päätös: Käyttösuunnitelma ja laskujen/tositteiden hyväksyjät hyväksyttiin esityksen mukaisesti

12. Määräaikainen poikkeamislupa arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalintasäännöistä

Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokrataloille annetaan määräaikainen lupa poiketa arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalintasäännöistä esitetyn mukaisesti.

13. Käyttösuunnitelman hyväksyminen ja laskujen hyväksyjät vuodelle 2021/elinvoima- ja tekninen valiokunta

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoima- ja teknisen valiokunnan määrärahamuutoksen investointituloihin; yleisistä leikkipaikoista siirretään 10 000 euroa kiinteistöjen pihojen leikkipaikkoihin

14. Hyvin Sanottu - Bra Sagt -hanke

Päätös: Kaupunginhallitus päätti osallisuus- ja aluetyöryhmän esityksen mukaisesti, että kaupunki osalllistuu Hyvin sanottu – Bra sagt –hankkeeseen.

15. Lausunto alueellisen jätelautakunnan nimiehdotukseen

Päätös: Kaupunginhallitus totesi lausuntonaan, että Orimattilan kaupungilla ei ole huomauttamista esitettyyn nimenmuutokseen (Päijät-Hämeen jätelautakunnan nimi muutetaan Lahden seudun jätelautakunnaksi 1.6.2021 alkaen).

16. A198 Prisman asemakaavan muutos / tilannekatsaus

Päätös: Asiasta käytiin päätösehdotuksen mukainen periaatekeskustelu.

17. Hallintosäännön tarkistaminen 1.6.2021 lukien

Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että hallintosäännön valmistelua jatketaan päätösehdotuksessa olevien kahden periaatteen mukaan:

1. Toimielinten perusrakenne säilytetään, kaupunginhallituksen alaisuuteen nimetään jaosto elinvoimakysymysten käsittelyä varten ja konsernijaosto lakkautetaan.

2. Valiokuntien esittämät muutokset hyväksytään valmistelun pohjaksi.

18. Eteva kuntayhtymän tilapäisen valiokunnan lausuntopyyntö

Päätös: Kaupunginhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti, että lausuntoa ei anneta.

19. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous 8.3.2021

Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustavat Jouni Kettunen, Markku Viljanen ja Pertti Laaksonen. Kokousedustajille ei annettu erityisiä ohjeita.

20. Keskusvaalilautakunnan täydentäminen

Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että keskusvaalilautakunnan varajäseniksi määrätään kutsujärjestyksessä Mari Kuisma, Jukka Ilmonen, Anja Hyttinen, Hennan Saarinen, Mauno Saarinen ja Sanna Käyhkö.

21. Valtuustoaloite koskien aikuisten keinua

Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa selvityksen valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

22. Kuntalaisaloite koskien Puistotietä

Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa selvityksen valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

23. Valtuustoaloite turvallisuussuunnitelman päivittämisestä

Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa selvityksen valtuustolle ja esittää, ettävaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

24. Valtuustoaloite koskien avoimuuden ja tiedonkulun parantamista

Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa selvityksen valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

25. Valtuustoaloite demokratiakoulutuksesta valtuutetuille

Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa selvityksen valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

26. Kuntalaisaloite koskien Olympiavoittajantien kunnossapitoa

Päätös: Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti palauttaa aloitteen elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

27. Valtuustoaloite muutoksista hallintosääntöön henkilöstöasioiden osalta

Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa selvityksen valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

28.Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

29. Ilmoitusasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

30. Muut asiat

Päätös: Työhönvalmentaja Virpi Karttusen virkavaali vahvistettiin.

31. Palveluohjaajan tehtävän täyttölupa

Päätös: Palveluohjaajan virkaan myönnettiin täyttölupa.

32 Tilinpäätöksen valmisteluun liittyvät linjaukset

Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että tilikauden 2020 tuloksesta tehdään 6 milj. investointivaraus ja että henkilöstölle tarjottavaan liikunta-/kulttuurietuuteen varataan 100 000 euroa (200 €/hlö).