Hyppää sisältöön

Huolenaiheiksi nousevat tytöt, huumeiden saanti ja seksuaalinen häirintä

Kouluterveyskyselyn kaupunkikohtaiset tulokset on julkaistu. Sivistys- ja hyvinvointitoimiala on käynyt läpi 8.–9.-luokkalaisten vastaukset.

Kouluterveyskyselyyn vastasi viime keväänä yhteensä 335 yläkoululaista, joista tyttöjä oli 162 ja poikia 172. Vastaajista noin 2/3 oli yhteiskoulusta ja loput Jokivarresta.

- 8.–9.-luokkalaiset ovat Orimattilassa hieman aiempaa tyytyväisempiä elämäänsä, mutta tyttöjen ja poikien ero koetussa tyytyväisyydessä on merkittävä. Pojista 34,9 % on erittäin tyytyväisiä elämäänsä ja tytöistä vain 11,1 %, opetuspäällikkö Piia Uotinen sanoo.

Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi koskevien osuudet olivat kasvaneet Orimattilan ja koko maakunnan nuorilla. Myös mielialasta huolissaan olevien määrä oli kasvanut.

Samaan aikaan uneen pääsemisen vaikeus oli hieman vähentynyt, kuten myös kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus sekä lyhytkestoisempi masennusoireilu.

- Tuloksemme ovat huonompia, kuin maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Erityisesti tyttöjen kokemiin terveyspulmiin, ahdistukseen ja masentuneisuuteen tulee kiinnittää huomiota, Uotinen summaa.

Elintavat ja päihteet

Yli 8 tuntia vuorokaudessa nukkuvien määrä oli hieman kasvanut, mutta aamiaisen ja koululounaan syöminen sekä liikkumisen määrä vähentynyt. Ylipaino oli pysynyt orimattilalaisilla nuorilla samana, nuorista 18,5 % on ylipainoisia.

- Nuorten harrastaminen oli lisääntynyt. Jotakin vähintään kerran viikossa harrasti 95,8 %:a nuorista, Uotinen iloitsee.

Aiempien vuosien huolenaihe, päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö, olivat vähentyneet.

- Orimattilan nuorten tupakkatuotteiden ja alkoholin käyttö sekä rahapelien pelaaminen on vähentynyt. Samoin päihdemyönteisyys on vähentynyt, mutta edelleen asenteet ovat selvästi päihdemyönteisempiä kuin maakunnassa, Uotinen kertoo tuloksista.

Suurin muutos on tapahtunut huumeiden saannin helppoudessa. Kokemus huumeiden saatavuuden helppoudesta omalta paikkakunnalta on lisääntynyt huomattavasti ja aiempaa useampi nuori hyväksyi kannabiksen polton.

- Elintapoihin ja niistä erityisesti päihteiden käyttöön liittyen huolta nousee erityisesti pojista, Uotinen kertoo sukupuolten välisistä eroista.

Koulunkäynti ja ilmapiiri

Oppimiseen ja opiskeluun liittyvät vaikeudet ovat lisääntyneet, kuten myös oppilaiden poissaolot. Silti koulunkäynnistä piti yhä useampi.

- Lähes puolet vastaajista ilmoitti pitävänsä koulunkäynnistä ja koulu-uupumus on hieman vähentynyt, Uotinen iloitsee.

Itsensä tärkeäksi osaksi luokkayhteisöä koki aiempaa harvempi. Yksinäiseksi itsensä kokevien yläkoululaisten määrä oli pysynyt lähes samana ja vailla yhtään ystävää olevien määrä hieman vähentynyt.

Sen sijaan kokemus vaikutusmahdollisuuksista koulun toiminnan suunnitteluun oli hieman lisääntynyt ja oppilaat kokivat saavansa työrauhan.

- Meidän nuoret kokevat seudun nuoria useammin, että luokassa tai ryhmässä on hyvä työrauha. Lisäksi kokemus opettajalta saadusta oikeudenmukaisesta kohtelusta ja kuuntelusta on lisääntynyt, Uotinen sanoo.

Nuoret kokevat välitunnit aiempaa vähemmän pelottaviksi ja kokevat niillä vähemmän yksinäisyyttä.

- Uskon, että tuloksissa näkyy sekä pienet ryhmäkokomme että opettajiemme saama Friends-koulutus. Opettajat ovat saaneet työkaluja ryhmien ohjaukseen ja oppilaiden kohtaamiseen. Lisäksi välituntitoimintaa on kehitetty yhdessä oppilaiden kanssa, Uotinen pohtii.

Kouluympäristön turvallisuus

Viikoittainen koulukiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen ovat hieman vähentyneet, mutta jossain vaiheessa lukuvuoden aikana kiusatuksi tuleminen on hieman kasvanut. Pojista 33,3 %:a ja tytöistä 33,5 %:a on kiusattu lukuvuoden aikana.

Häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua oli kokenut selvästi useampi nuori kuin maakunnassa keskimäärin.

- Meillä seksuaalista häirintää kouluissa vuoden aikana on kokenut jopa 10 %:a, kun maakunnassa vastaava luku on 4,9 %:a. Tämä on asia, johon meidän tulee puuttua erittäin vakavasti, Uotinen linjaa.

Myös kokemus oppilaitoksen fyysisistä työoloista oli heikentynyt.

Palvelut ja avunsaanti

Kokemus helposta pääsystä kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, kuraattorin ja psykologin vastaanotolle oli kasvanut.

- Yhä useampi oli kokenut saavansa tarvittavan tuen ja avun hyvinvointiinsa opettajalta, koulukuraattorilta ja koulupsykologilta, Uotinen sanoo.

- Sen sijaan kokemus kouluterveydenhoitajalta tai -lääkäriltä saadusta avusta oli hieman heikentynyt.

Tulosten avulla kehitetään toimintaa

Tulosten seuraaminen on osa seudullista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, jonka avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kaupungissa.

- Tieto on meillä äärimmäisen arvokasta, kun arvioimme lasten ja nuorten hyvinvointityön tavoitteiden toteutumista ja tulevan vuoden suunnittelua, tiivistää opetuspäällikkö Piia Uotinen.

4.-5.-luokkalaisten ja lukiolaisten vastaukset esitellään joulukuun valiokunnassa. Vuodenvaihteeseen mennessä saadaan myös koulukohtaiset tulokset, jotka käydään läpi kouluitta

Vuodenvaihteessa julkaistaan koulukohtaiset tulokset, joita käytetään osana yhteisöllisen oppilashuoltotyön suunnittelussa kouluissa.

 

Katso koonti vastauksista  pdf Kouluterveyskysely 2019 8 9 luokkalaisten tulosten koonti (1.01 MB)