Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui syksyn 5. kokoukseen eilen maanantaina 30.9.2019. Kaupunginhallituksen kokous oli kestoltaan pitkä, koska kokouksessa oli useita asioiden esittelyjä. Esityslistan asiat myös herättivät vilkkaasti keskustelua.

Rastivarsat r.y. ja Asikkalan Raikas r.y. hakivat Orimattilan kaupungilta 50 000 euron avustusta Asikkalan Vesivehmaalla mahdollisesti järjestettävän Jukolan viestin kulujen kattamiseen. Kaupunginhallitus päätti siirtää asian jatkoneuvotteluihin järjestäjien ja Asikkalan kunnan kanssa.

Lahden seudun joukkoliikenteen kustannukset on jaettu kunnille, joissa liikenne toteutetaan. Nykyinen kustannusjako perustuu vuonna 2013 määriteltyyn. Lahden seudun joukkoliikenne huomasi tilaamassa selvityksessään, että Orimattilan osalta kunnan linjojen kustannukset ylittävät kunnan maksuosuuden. LSL toivoo, että jokainen kunta maksaisi jatkossa omat sisäisen joukkoliikenteen nettokustannukset. Hallitus totesi lausuntona Lahden seudun joukkoliikennelautakunnalle, että Orimattilan kannalta matkustajakilometreihin perustuva kustannusjakovaihtoehto olisi sille tarkoituksenmukaisin ja esitti, että joukkoliikenteen kustannusten jakoa muutetaan aikaisintaan vuonna 2021.

Kiinteistö Oy Orimattilan Kehräämö on esittänyt, että kaupunki ostaisi maata Kehräämön tontista lohkottuna hintaan 36,54 e/m2. Alueen suuruus on 5,2 hehtaaria ja alueen kaava sallii siihen monenlaista toimintaa. Kaupunginhallitus kävi keskustelua asiasta ja päätyi siirtämään asiaa jatkovalmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Elinvoima- ja teknisen valiokunnan kuluvan vuoden työohjelmien muutokset. Edellisessä kokouksessa Wanhan Amiksen polun alueen rakentamisen osalta asia jätettiin odottamaan lisäselvityksiä, sillä hallitus halusi tietää, miten aluetta tullaan käyttämään tulevien rakennusurakoiden aikana. Hallitus merkitsi saamansa lisäselvitykset tiedoksi ja Wanhan Amiksen polun alueen rakentaminen pääsee etenemään.

Kaupunginhallitus päätti ulkoistaa kaupungin tietohallintopalvelut Kuntien Tiera Oy:lle 1.1.2020 alkaen viiden vuoden sopimusajaksi. Hallitus katsoi, että tietohallintopalveluiden uudistamis- ja kehittämistarpeeseen sekä käyttövarmuuteen voidaan vastata parhaiten hankkimalla tietohallintopalvelut ulkopuoliselta, siihen erikoistuneelta palveluntuottajalta. Kuntien Tiera on kuntien omistama tietotekniikan palveluyhtiö. Syksyn aikana käytävissä sopimusneuvotteluissa ratkaistaan ulkoistuksen laajuus ja henkilöstösiirtoihin liittyvät kysymykset.

Kaupunginhallitus käsitteli konsernitoimialan talousarvioesityksen. Toimialan menot vuonna 2020 ovat esityksen mukaan 63,1 milj. euroa, jossa on kasvua 3,8 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon. Suurimman haasteen muodostaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän maksuosuus, johon vaikuttaa kuluvan vuoden maksuosuuden ylittyminen. Lisäksi ict-toimintojen ulkoistaminen aiheuttaa kustannusten nousua sekä siirtymävaiheen kertakustannusta. Ilman Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän raamin ylittävää nousua ja ict-toimintojen ulkoistamista toimiala pysyy menoraamin mukaisessa kasvussa. Menojen nousu kokonaisuutena on 1.6 prosenttia. Tulot vähentyvät 182 teur, mikä aiheutuu osin toiminnallisista muutoksista ja osin kuluvaan vuoteen kohdentuneista tuloista, joita ei vuonna 2020 ole. Talousarvioon sisältyvänä avustuksena kaupunginhallitus myönsi Startti-Centerille 60 teur toiminta-avustuksen, johon sisältyy työttömän asiakkaan jatkon suunnittelu työjakson päätyttyä sekä velvoite työllistää myös vajaakuntoisia työnhakijoita. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiölle ei myönnetty avustusta Lahti-Vesivehmaan lentokentän kehittämiseen. Kaupunginhallitus päätti myös, että perintövaroista osoitetaan varat ikäihmisten päivätoiminnan toiminnan jatkamiseen. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän järjestämänä tämä toiminta päättyy kuluvan vuoden lopussa. Lisäksi perintövaroista päätettiin myöntää edellisvuosien tapaan rahoitusta vanhusten viriketoiminnan järjestämiseen, nuorten työttömien palkkatukityöllistämiseen sekä oppisopimuskoulutukseen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunnan kokouksen lokakuussa, jossa käsitellään mm. katsaus huumetilanteeseen. Kaupungia kokouksessa edustaa Tuula Koivunen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokouksen lokakuussa, jossa käsitellään mm. hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttamista. Kaupunginhallitus valitsi yhtymäkokousedustajiksi Pertti Laaksosen (varalle Jaakko Rissanen), Pekka Törrösen (varalle Markku Viljanen) ja Tuula Koivusen (varalle Jouni Kettunen).

Kaupunginhallitus päätti myydä osakeosuutensa Kiinteistö Oy Orimattilan virastotalosta 30 000 euron kauppahinnalla. Kaupunki omistaa kiinteistön kokoustiloista 57 % ja kahvio/keittiötiloista 25 %. Kaupungin omistamat tilat ovat yhteisomistuksessa ja tilanteen selkiyttämiseksi oli tarpeen tehdä omistusjärjestelyjä.

Pertti Laaksonen jätti syyskuussa hallitusaloitteen, jossa hän esitti selvitettävän omaishoidettavien paikkatarpeen Orimattilassa omaishoitajien loman aikana. Hän esitti, että Orimattilan tulee varata lisää lomapaikkoja hoidettaville. Hallitus antoi aloitteen konsernipalveluiden toimialan valmisteluun.

Lisäksi Pertti Laaksonen jätti hallitusaloitteen Sepänjoentien kunnostamisesta ja päällystämisestä. Kaupunginhallitus antoi aloitteen elinvoima- ja teknisen toimialan valmisteluun.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua!

Lisätietoja päätöksistä

Hallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen, p. 0400 591 462

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600