Hyppää sisältöön

Blogikirjoituksia orimattilalaisista 65+-kirjastopalveluista ja niiden kehittämisestä.

Kirjoittajana Unelmien kirjasto 65+-orimattilalaisille -hankkeen projektityöntekijä Milja Vaipuro, Orimattilan kirjastopalvelut, kuusviisplus[at]orimattila.fi, +358 44 781 3555.

Yksinyrittäjän tuki koronaviruksen aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

Suomen hallitus on päättänyt kohdentaa 250 miljoonaa euroa yksinyrittäjien tukemiseen COVID-19-pandemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen saamiseksi kestävämmälle pohjalle. Yksinyrittäjien tuki myönnetään kuntien kautta.

Orimattilan kaupunki valmistelee tukiprosessia ja tiedottaa heti, kun tuki on haettavissa. Hakulomake avataan tämän sivun alareunaan. Tutustu hakuohjeisiin ja tuen myöntämisen ehtoihin huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä ja huolehdi, että tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana.

Yksinyrittäjien tuki ja yrittäjän väliaikainen työttömyysturva eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli hyväksytty päätös toisesta ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Tukiehdot, hakuohjeet sekä hakulomake

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaviruspandemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia, kun kulut ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Tuottoja verrataan esimerkiksi vuoden 2019 tilinpäätökseen. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi ennen hakemuksen laittamista.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kuukautta sitten, tulee soittaa että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1–5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille ja jopa kevytyrittäjille, mikäli toiminnan voidaan katsoa olevan päätoimista.

Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Yksinyrittäjä hakee avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Avustuksen hakeminen

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemus jätetään sähköisesti tällä sivulla julkaistavan lomakkeen kautta. Poikkeustapauksissa käy myös paperinen hakemus. Hakemus katsotaan saapuneeksi vasta, kun se on saapunut kokonaisuudessaan mukaan lukien liitteet. 

Hakemuksen liitteiksi vaaditaan (ota esille ennen hakemuksen täyttöä):

  • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
  • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Vapaamuotoinen selvitys annetaan hakemuksen liitteenä. 

 

Tietosuoja
Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden suojaamista.
Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaavat henkilötietolain sijaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä kansallinen tietosuojalaki. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.
Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on
• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Orimattilan Kaupungin palveluissa tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.
Kunnan henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn ja käsittelyä valvotaan. Rekistereihin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Lisäksi jokainen kunnan tietojärjestelmien käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.
Jos haluat tarkistaa tietosi kunnan rekistereistä, on sinun täytettävä tietopyyntölomake kaupungintalon asiointipisteellä Erkontie 9.
Orimattilan kaupungin tietosuojavastaavalta voit kysyä lisätietoja.
Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojaan liittyvistä asioista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

 

 

Uuden alueen tullessa myyntiin on tonteille aluksi hakuaika, josta ilmoitetaan paikallislehdissä ja Orimat-
tilan kotisivuilla. Hakuajan päätyttyä tontit tarvittaessa arvotaan. Varaamatta jääneet tontit ovat
tämän jälkeen vapaasti varattavissa.

Orimattilan kaupungin uudet, haettavissa olevat tontit löytyvät tältä sivulta.

 

Vapaasti varattavissa olevat omakotitontit löytyvät alla olevasta linkintä:

https://www.orimattila.fi/palvelut/rakentaminen/vapaat-tontit/omakotitalotontit

 

 

Tonttitiedot ja tonttien myynti:
Maankäyttöinsinööri Ossi Hosiaisluoma

040 734 0798